SLEK - Slovenská lekárnická komora : Domáca stránka
SLeK Slideshow

Aktuálne informácie

Ďalšie aktuality...

Informácia ŠÚKL o stiahnutí šarží liekov Ospen

Informujeme Vás o stiahnutí šarží liekov Ospen z úrovne distribučných spoločností a lekární.
 

04.08.2016 Čítajte ďalej...

Pozvánka na informačný večer organizácie Lekári bez hraníc

Vážení členovia,

v prílohe nájdete pozvánku a prihlášku na informačný večer organizácie Lekári bez hraníc / Médecins Sans Frontières, ktorá je medzinárodnou humanitárnou organizáciou poskytujúcou zdravotnícku pomoc ľuďom v ohrození a v krízových situáciách v takmer 70 krajinách sveta.
 

02.08.2016 Čítajte ďalej...

Oznam pre absolventov - zápis do zoznamu členov

Vážení absolventi,

v zmysle ustanovení platného Hospodárskeho poriadku Slovenskej lekárnickej komory, čl. 4 ods.6 platí, že „V prípade, že sa absolvent vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia stane v roku získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia členom Slovenskej lekárnickej komory, je povinný zaplatiť členský príspevok prvý raz za kalendárny rok nasledujúci po kalendárnom roku, v ktorom sa stal členom komory.“

Z uvedeného teda vyplýva, že členstvo v kalendárnom roku, v ktorom bolo ukončené vysokoškolské štúdium je bezplatné.

Členstvo v Slovenskej lekárnickej komore prináša mnoho výhod, počnúc zabezpečením prístupu k informáciám o aktuálnom dianí v plnom rozsahu, cez kompletný kalendár vzdelávacích podujatí, ktorých odbornú úroveň ohodnotila Komisia Slovenskej lekárnickej komory pridelením kreditov až po zvýhodnené ponuky rekreačných a iných voľnočasových aktivít.

Informácie o výhodách, ktoré prináša členstvo v Slovenskej lekárnickej komore sú prístupné na internetovej stránke Slovenskej lekárnickej komory v časti "komora-tlačivá na stiahnutie-ako sa stať členom SLeK".

Na vykonanie zápisu do zoznamu členov postačí zaslať poštou na adresu sekretariátu v Bratislave vyplnené tlačivo žiadosti o zápis do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory. Povinnou prílohou tejto žiadosti je výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), ktorý však tvorí aj povinnú prílohu oznámenia údajov do registra farmaceutov, preto ho nie je potrebné zasielať duplicitne, ak od jeho vydania na účely registrácie v registri farmaceutov, ktorý vedie Slovenská lekárnická komora, po podanie žiadosti o zápis do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory neuplynula dlhšia doba, než je stanovená lehota, teda 3 mesiace.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii každý pracovný deň v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod. na telefónnych číslach 069 20 29 486, 0902 416 418 a na e-maili sekretariat@slek.sk.

S pozdravom sekretariát SLeK  

29.07.2016 Čítajte ďalej...

Slovenská lekárnická komora eviduje za 10 mesiacov viac ako 6 000 hlásení nedostupných liekov

Do projektu Nedostupné lieky, ktorého cieľom je zabezpečiť súhrnný zber údajov a zmapovať nedostupnosť liekov pre slovenských pacientov, sa od začiatku jeho spustenia v septembri 2015 zapojilo 337 lekární. Tie spolu podali 6 224 hlásení o nedostupných liekoch.

Viac informácií o výsledkoch projektu je dostupných v sekcii "Nedostupné lieky".
 

27.07.2016 Čítajte ďalej...

Povinnosť predložiť NCZI správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok do 31.7.2016

Vážení kolegovia,

pripomíname Vám, že zanikla povinnosť zdravotníckeho pracovníka uskutočňovať ministerstvu zdravotníctva oznámenia o výške peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa registrácie humánneho lieku alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby a informujeme Vás o povinnosti predložiť NCZI správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok do 31.7.2016.
 

27.07.2016 Čítajte ďalej...

Novela zákona o liekoch má obmedziť reexport liekov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach...
 

28.06.2016 Čítajte ďalej...