SLEK - Slovenská lekárnická komora : Domáca stránka
SLeK Slideshow

Aktuálne informácie

Ďalšie aktuality...

Novela zákona o liekoch má obmedziť reexport liekov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach...
 

28.06.2016 Čítajte ďalej...

Slovenská lekárnická komora ponúka svojim členom viaceré výhody

Slovenská lekárnická komora pripravila pre členov SLeK ponuku zvýhodnených produktov a služieb od partnerských spoločností.

V ponuke sa nachádzajú

- špeciálna akciová ponuka od Slovenského národného divadla,

- zvýhodnené pobyty v kúpeľoch od Zlatých kúpeľov Trenčianske Teplice,

- zvýhodnené ubytovanie v hoteloch Permon a Pieris,

- výhodné zabezpečenie ochrany osobných údajov od spoločnosti EuroTrading.

Kompletná ponuka zvýhodnených služieb sa nachádza po prihlásení sa v časti „Výhody pre členov“.

Členovia SLeK môžu taktiež využívať viac ako 100 zvýhodnených ponúk v oblasti športových, kultúrnych, relaxačných či adrenalínových služieb prostredníctvom benefitného systému na stránke www.firemnebenefity.sk.

Po prihlásení sa svojimi údajmi do členskej sekcie stránky SLeK je prístup k týmto benefitom v časti „Výhody pre členov – SK Benefit.“
 

23.06.2016 Čítajte ďalej...

Upozornenie

Slovenská lekárnická komora upozorňuje svojich členov na aktivity spoločnosti CVNZ, s. r. o. so sídlom na Mlynskej 27 v Košiciach.
 

23.06.2016 Čítajte ďalej...

TLAČOVÁ SPRÁVA

Slovenská lekárnická komora, jediná stavovská organizácia slovenských lekárnikov, dnes odštartovala sériu Osvetových kampaní, ktoré sú súčasťou Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie, vyhláseného pri príležitosti 25. výročia vzniku komory.
 

02.06.2016 Čítajte ďalej...

Oznam pre ABSOLVENTOV

Vážení absolventi,

v zmysle §63 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné aby absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania oznámil údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

Následne komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do 10 dní do registra od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

Avšak lehota na spracovanie oznámenia údajov do registra začína plynúť dňom doručenia oznámenia údajov, ktoré obsahuje všetky potrebné a povinné prílohy.

Jednou z povinných príloh oznámenia údajov do registra je aj overená kópia diplomu, bez ktorej nemožno oznámenie údajov považovať za kompletné, a preto neplynie ani 10 -dňová lehota na jeho spracovanie.

Z uvedeného dôvodu žiadame absolventov štúdia. aby zasielali oznámenia údajov do registra iba s prílohou, ktorou je notárom overená kópia diplomu. Potvrdenie o ukončení školy nie je na tieto účely dostačujúcim dokladom.

Ďakujeme za porozumenie.

sekretariát SLeK
 

02.06.2016 Čítajte ďalej...

Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente

Vážení členovia Slovenskej lekárnickej komory, zasielame Vám informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente.
 

01.06.2016 Čítajte ďalej...