Slovenská lekárnická komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní farmaceut a vedie register vydaných licencií podľa zákona č. 578/2004 Z. z. 

Komora vydáva tieto licencie:

 • licencia na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní farmaceut;
 • licencia na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní farmaceut.

Komora vydá licenciu farmaceutovi, ak:

 • má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu;
 • je zdravotne spôsobilý;
 • je odborne spôsobilý na výkon povolania farmaceuta a zároveň odborne spôsobilý na vedenie verejnej lekárne alebo nemocničnej lekárne;
 • je bezúhonný;
 • je zapísaný v registri farmaceutov;
 • spĺňa podmienku dôveryhodnosti;
 • požiada o vydanie licencie.

Vyššie uvedené podmienky na vydanie licencie musia byť splnené po celý čas platnosti licencie. Dôveryhodný na účely vydania licencie je farmaceut, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o vydanie licencie nemal zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených podľa zákona č. 578/2004 Z. z. § 74 ods. 1 písm. c) až g). Spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa o vydanie licencie.

Zdravotná spôsobilosť

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu povolania farmaceuta, ktorý vydal posudzujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý ma so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu a ktorého záväzný vzor nájdete nižšie. Zdravotnícky pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili vek 65 rokov a následne každý rok po dovŕšení tohto veku. Opakovane posúdená zdravotná spôsobilosť sa komore preukazuje posudkom, na predpísanom tlačive. U cudzinca sa zdravotná spôsobilosť môže preukázať aj dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike. Takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. 

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť na účely vydania licencie sa preukazuje osvedčenými kópiami dokladov o získanej odbornej spôsobilosti a to:

 • dokladom o získanej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznaní dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore farmácia
 • dokladom o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore lekárenstvo alebo dokladmi o doterajšej praxi (v podobe potvrdenia s uvedením názvu, sídla, IČO subjektu, u ktorého bola doterajšia odborná prax vykonávaná s uvedením dĺžky jej trvania a stručnej charakteristiky) alebo potvrdením kompetentného orgánu štátu, kde bola prax vykonávaná, že činnosti žiadateľa vykonávané v zahraničí sú činnosťami farmaceuta definovanými Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (len v prípade, že odborná prax bola vykonávaná mimo územia Slovenskej republiky) dokladom o získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom študijnom programe farmácia, ktoré trvá v dennej forme štúdia päť rokov, z toho najmenej štyri roky teoretickej prípravy, a najmenej šesť mesiacov praxe vo verejnej lekárni alebo nemocničnej lekárni, alebo
 • dokladom o uznaní dokladov v prípade, že bola odborná spôsobilosť získaná na zahraničnej škole.

Odborná spôsobilosť na vedenie verejnej lekárne alebo nemocničnej lekárne sa získava nadobudnutím päťročnej odbornej praxe alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore lekárenstvo. Pokiaľ ide o akceptovanie odbornej praxe vo verejnej lekárni a v nemocničnej lekárni mimo územia SR, je možné akceptovať len prax vykonanú v Členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku, v Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku a to však len v prípade, že takúto skutočnosť potvrdí kompetentný orgán príslušného Štátu v ktorom bude jednoznačne uvedené, že išlo o Činnosti farmaceuta definované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES. Odbornú prax v tzv. tretích krajinách nie je možne akceptovať, nakoľko nie je regulovaná uvedenou smernicou EÚ.

Potvrdenie Českej republiky o tom, že činnosti farmaceuta vykonávané v Českej republike sú činnosťami farmaceuta definovanými Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií získate na základe podania žiadosti v zmysle TOHTO ODKAZU.

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za:

 • obzvlášť závažný trestný čin (§ 11 Trestného zákona),
 • trestný čin proti ľudskej dôstojnosti (§ 199 až 203 Trestného zákona), trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou (§ 368 až 370 Trestného zákona), trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin zverenia dieťaťa do moci iného (§ 179 až 181 Trestného zákona),
 • trestný čin prijímania úplatku, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie (§ 328 až 336 Trestného zákona),
 • úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. U cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, sa preukazuje dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike; takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle  prílohy v Žiadosti o vydanie licencie uvedenej.

Pre úspešné vydanie licencie je potrebné zaslať žiadosť a k nej doložiť:

Žiadosť o vydanie licencie
 • osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti (diplom, špecializačný diplom; ak ide o cudzinca doklad o uznaní odbornej spôsobilosti), 
 • osvedčené kópie dokladov o doterajšej odbornej praxi (potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie kompetentného orgánu štátu, kde bola prax vykonávaná, že činnosti žiadateľa vykonávané v zahraničí sú činnosťami farmaceuta definovanými Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (len v prípade, že odborná prax bola vykonávaná mimo územia Slovenskej republiky), 
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle prílohy v Žiadosti o vydanie licencie uvedenej v prípade občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike; doklad vydaný v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá výpisu z registra trestov vydávanému v Slovenskej republike, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka u cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu.

Žiadateľ podáva žiadosť o vydanie licencie na adresu sídla sekretariátu Slovenskej lekárnickej komory. Rozhodnutie o vydaní licencie je doručované žiadateľovi poštou ak sa žiadateľ nedohodne s pracovníkom sekretariátu komory na osobnom doručení licencie v sídle komory. Žiadateľ môže písomne splnomocniť na prevzatie rozhodnutia o vydaní licencie aj inú osobu. Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register licencií.

Korešpondečná adresa:

Slovenská lekárnická komora,  

Nová Rožňavská 3, 

831 04 Bratislava 3

Poplatky

Zákonom ustanovený poplatok za vydanie:

Vydanie typu licencie na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní farmaceut 33 € 

Vydanie typu licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní farmaceut 66 € 

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: rok
Dátum splatnosti: dátum podania žiadosti

Zmena údajov v licencii 4 € 

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: registračné číslo

Špecifický symbol: 3333

Dátum splatnosti: deň podania žiadosti

Vydanie duplikátu licencie pre člena 4€; vydanie duplikátu licencie pre nečlena 33€ 

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: registračné číslo

Špecifický symbol:1111

Dátum splatnosti: deň podania žiadosti

Licencia nadobudne právoplatnosť a tým aj vykonateľnosť nasledovnými spôsobmi:

Licencia nadobudne právoplatnosť:

Vzdaním sa odvolania:
Farmaceut, ktorému je rozhodnutie o vydaní licencie doručené (osobne alebo poštou) sa môže po oboznámení sa s rozhodnutím odvolania písomne alebo ústne v sídle sekretariátu do zápisnice vzdať. K vzdaniu sa odvolania môže dôjsť kedykoľvek počas plynutia odvolacej lehoty a to aj použitím priloženého tlačiva, ktoré je potrebné po jeho vyplnení a podpísaní doručiť na adresu sídla v ňom uvedenú spolu s originálom rozhodnutia o vydaní licencie. Slovenská lekárnická komora po obdržaní vzdania sa odvolania spolu s originálom rozhodnutia o vydaní licencie obratom na origináli rozhodnutia vyznačí doložku právoplatnosti a originál zašle späť držiteľovi licencie. Po vyznačení právoplatnosti je možné rozhodnutie používať na ďalšie právne úkony.

Márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania: 
Ak sa farmaceut nevzdá odvolania, rozhodnutie o vydaní licencie nadobudne právoplatnosť po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Aj v takomto prípade sa na účely vyznačenia právoplatnosti vyžaduje doručenie originálu rozhodnutia na adresu sídla komory: Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava spolu s krátkou žiadosťou o vyznačenie právoplatnosti na základe ktorej Slovenská lekárnická komora na origináli rozhodnutia vyznačí doložku právoplatnosti a originál zašle späť držiteľovi licencie.

Vzor vzdania sa odovolania

Zmena údajov v licencii

Komora vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Tieto zmeny údajov nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia. Komora vyznačí v licencii takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri licencií. Výška poplatku za zmenu údajov licencii je 4 € so splatnosťou ku dňu podania žiadosti.

Oznámenie zmien údajov v licencii

Dočasné pozastavenie licencie

Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie:

 • požiada o dočasné pozastavenie licencie, 
 • prerušil výkon zdravotníckeho povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky v priebehu posledných piatich rokov,
 • má zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,
 • má dočasne pozastavenú registráciu,
 • ak držiteľ licencie porušil niektorú z povinností podľa zákona č. 578/2004 Z. z.  § 79 ods. 1 písm. a) až c), a to aj na návrh úradu pre dohľad.
Žiadosť o dočasné pozastavenie licencie

Zrušenie licencie

Komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie:

 • požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť;
 • prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie (podľa zákona č. 578/2004 Z. z. § 69);
 • získal licenciu na základe nepravdivých údajov;
 • opakovane porušil povinnosti ustanovené podľa zákona č. 578/2004 Z. z.;
 • neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie;
 • mal uložené disciplinárne opatrenie podľa zákona č. 578/2004 Z. z. § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu;
 • mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa zákona č. 578/2004 Z. z. § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu.
Žiadosť o zrušenie licencie

Zánik platnosti licencie

Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Mgr. Martina Vincencová

koordinátor registra a správnych konaní

+421 903 225 775

martina.vincencova@slek.sk

Číslo účtu

SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Slovenská sporiteľna, a.s.

Konzultačné hodiny

Utorok 08:00 - 12:00

Streda 12:00 - 15:00

Štvrtok 12:00 - 16:00

Korešpondenčná adresa

Slovenská lekarnicka komora

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3