Členstvo v komore

Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobila na výkon povolania farmaceuta, je bezúhonná a požiadala o zápis do zoznamu členov.

Chcem sa stať členom

Zmysel členstva v komore

Budovanie komunity farmaceutov
na Slovensku

Aktívne angažovanie pri tvorbe liekovej legislatívy

Spoločné riešenie aktuálnych odborných problémov vo farmácii

Prinášanie nových ideí pre rozvoj lekárenskej starostlivosti

Podpora rozvoja zdravia
pacientov

Podiel na výkone profesijnej samosprávy

Výhody pre členov komory

01

Bezplatná účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných komorou

02

Právne, odborné a ekonomické poradenstvo

03

Právo voliť a byť volený do orgánov komory

04

Odborno-informačný mesačník Lekárnické listy a odborný historický časopis Slovenský lekárnik

05

Prístup k členským sekciám stránky www.slek.sk

06

Pôžička alebo sociálna výpomoc z finančných prostriedkov komory

07

Newsletter s aktuálnymi informáciami o zmenách v legislatíve a otázkach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania

08

Bezplatné vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania

09

Finančná podpora pri organizovaní vzdelávacích aktivít

10

Zastupovanie v otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania

11

Zastupovania v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania

12

Možnosť účasti na osvetových projektoch komory