Oznamovacie povinnosti odborného zástupcu

Podľa § 23a písm. a) Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov má famaceut ako odborný zástupca držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni, vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok povinnosť oznámiť bezodkladne Slovenskej lekárnickej komore začatie výkonu činnosti odborného zástupcu a ukončenie činnosti odborného zástupcu. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionovateľné Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv pokutou od 300 eur do 35 000 eur.

Tlačivo: Oznámenie o výkone činnosti odborného zástupcu.

Oznámením o začatí/ukončení výkonu činnosti odborného zástupcu nie je splnená oznamovacia povinnosť odborného zástupcu ako zdravotníckeho pracovníka do registra zdravotníckych pracovníkov, na účely ktorej slúži tlačivo OZNÁMENIE ZMIEN údajov do registra zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut.

Pre úplnosť informácie, odborný zástupca je zároveň povinný bezodkladne písomne oznámiť samosprávnemu kraju (s výnimkou nemocničnej lekárne, kedy sa oznamovacia povinnosť plní voči Ministerstvu zdravotníctva SR) skutočnosť, že prestal vykonávať činnosť odborného zástupcu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Oznámenia odborných zástupcov.