Štruktúra a orgány

Prezídium

Prezídium je výkonným orgánom komory, ktorý zabezpečuje fungovanie organizácie a plnenie jej úloh na dennej báze. Jeho členovia sú volení radou komory.

Prezident

PharmDr. Ondrej Sukeľ

1. Viceprezident

PharmDr. Tibor Czuľba, MBA

2. Viceprezident

PharmDr. Norbert Chano

Členovia prezídia

PharmDr. Mária Bullová

Mgr. Tomáš Turiak

Mgr. Peter Sukeľ

PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.

Mgr. Ľuboš Ferenec

PharmDr. Patrik Vitkovský

Rada

Rada je riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu. Jej primárnou úlohou je voliť a odvolávať členov prezídia, hodnotiť ich činnosť a prijímať dôležité rozhodnutia a uznesenia medzi zasadnutiami snemu.

PharmDr. Ondrej Sukeľ Predseda
PharmDr. Norbert Chano RLeK Banská Bystrica
PharmDr. Vasil Šatnik, PhD. RLeK Banská Bystrica
PharmDr. Vladimír Dudoň RLeK Bratislava
PharmDr. Adriana Durčanská RLeK Bratislava
PharmDr. Juraj Fecsu, MSc. RLeK Bratislava
Mgr. Vladimíra Gromová, MBA RLeK Bratislava
PharmDr. Mária Bullová RLeK Košice
PharmDr. Tibor Czuľba, MBA RLeK Košice
PharmDr. Michal Holec RLeK Nitra
PharmDr. Patrik Vitkovský RLeK Nitra
Mgr. Richard Karabin RLeK Prešov
PharmDr. Zuzana Obšatníková RLeK Prešov
Mgr. Peter Sukeľ RLeK Prešov
Mgr. Ľuboš Ferenec RLeK Trenčín
PharmDr. Filip Pavlenda RLeK Trenčín
Mgr. Ivona Macánková RLeK Trnava
PharmDr. Alena Chytilová RLeK Žilina
Mgr. Tomáš Turiak RLeK Žilina

Kontrolný výbor

Kontrolný výbor je kontrolným orgánom komory a je volený snemom komory. Medzi základné úlohy kontrolného výboru patrí dozor nad činnosťou, hospodárením a plnením uznesení komory a kontrola dodržiavania povinností členov komory.

Predseda

Mgr. Roman Goča

Členovia

PharmDr. Darina Čendulová

PharmDr. Monika Fedorová

RNDr. Anna Florovičová

Mgr. Tomáš Hric

PharmDr. Katarína Sykorová

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia je etický a disciplinárny orgán komory, ktorý je volený snemom komory. Úlohou disciplinárnej komisie je vykonávať disciplinárnu právomoc a vyjadrovať sa k etickým otázkam, ktoré sú vo vzťahu k výkonu povolania farmaceuta.

Predseda

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

Členovia

PharmDr. Ivona Vicianová

PharmDr. Beáta Krajčírová

Mgr. Marek Macejko

Sekretariát

Sekretariát komory vykonáva odborné, administratívne a organizačné aktivity súvisiace s plnením úloh komory a poskytuje aktívnu podporu pre prezídium komory pri výkone jeho činností.

Mgr. Lenka Vasiľová

Riaditeľka sekretariátu a koordinátor sústavného vzdelávania

Mgr. Patrik Bilanin

Tajomník

Bc. Viera Sopúchová

Koordinátor registra a správnych konaní

Detašované pracovisko Košice

Snem

Snem je najvyšším orgánom komory, ktorý je zvolávaný najmenej raz za kalendárny rok a je tvorený delegátmi komory. Úlohou snemu je zabezpečiť fungovanie organizácie prijímaním dôležitých rozhodnutí a uznesení, schvaľovaním vnútorných predpisov a voľbou členov orgánov komory.

Regionálne lekárnické komory (RLeK)

RLeK Bratislava

Predseda

PharmDr. Peter Stanko

Podpredseda

PharmDr. Juraj Fecsu, MSc.

RLeK Trnava

Predseda

PharmDr. Kamil Stratený

Podpredseda

PharmDr. Darina Čendulová

RLeK Trenčín

Predseda

RNDr. Tomislav Jurik, CSc.

RLeK Nitra

Predseda

PharmDr. Michal Holec

Podpredseda

PharmDr. Patrik Vitkovský

RLeK Žilina

Predseda

PharmDr. Igor Minarovič, PhD.

RLeK Banská Bystrica

Predseda

PharmDr. Norbert Chano

Podpredseda

PharmDr. Peter Mihálik

RLeK Prešov

Predseda

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Podpredseda

Mgr. Tomáš Hric

RLeK Košice

Predseda

PharmDr. Tibor Czuľba, MBA