Štruktúra a orgány

Prezídium

Prezídium je výkonným orgánom komory, ktorý zabezpečuje fungovanie organizácie a plnenie jej úloh na dennej báze. Jeho členovia sú volení radou komory.

Prezident

PharmDr. Ondrej Sukeľ

1. Viceprezident

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

2. Viceprezident

PharmDr. Norbert Chano

Členovia prezídia

PharmDr. Lukáš Jaroščiak

Mgr. Ľuboš Ferenec

PharmDr. Milota Beslerová

Mgr. Peter Sukeľ

PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.

PharmDr. Patrik Vitkovský, MPH

Rada

Rada je riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu. Jej primárnou úlohou je voliť a odvolávať členov prezídia, hodnotiť ich činnosť a prijímať dôležité rozhodnutia a uznesenia medzi zasadnutiami snemu.

PharmDr. Ondrej Sukeľ Predseda
PharmDr. Norbert Chano RLeK Banská Bystrica
PharmDr. Vasil Šatnik, PhD. RLeK Banská Bystrica
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH RLeK Bratislava
PharmDr. Ladislav Pôčik RLeK Bratislava
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. RLeK Bratislava
PharmDr. Milota Beslerová RLeK Košice
Mgr. Peter Sukeľ RLeK Košice
PharmDr. Anna Vlhová RLeK Nitra
PharmDr. Patrik Vitkovský, MPH RLeK Nitra
PharmDr. Štefan Dunaj RLeK Prešov
Mgr. Richard Karabin RLeK Prešov
Mgr. Ľuboš Ferenec RLeK Trenčín
Mgr. Alžbeta Kasalová RLeK Trenčín
PharmDr. Miroslav Čučka RLeK Trnava
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD. RLeK Trnava
Mgr. Martin Hubka RLeK Žilina
PharmDr. Lukáš Jaroščiak RLeK Žilina
Mgr. Tomáš Sihelský RLeK Žilina

Kontrolný výbor

Kontrolný výbor je kontrolným orgánom komory a je volený snemom komory. Medzi základné úlohy kontrolného výboru patrí dozor nad činnosťou, hospodárením a plnením uznesení komory a kontrola dodržiavania povinností členov komory.

Predseda

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

Členovia

PharmDr. Darina Čendulová

PharmDr. Kristýna Galková, PhD., MPH

Mgr. Zuzana Kubániová

Mgr. Dana Cziborová

PharmDr. Marek Molitoris

PharmDr. Monika Holécyová, PhD.

PharmDr. Peter Švec

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia je etický a disciplinárny orgán komory, ktorý je volený snemom komory. Úlohou disciplinárnej komisie je vykonávať disciplinárnu právomoc a vyjadrovať sa k etickým otázkam, ktoré sú vo vzťahu k výkonu povolania farmaceuta.

Predseda

Mgr. Marek Dzurňák

Členovia

PharmDr. Adela Florovičová

PharmDr. Anna Štricová

PharmDr. Mária Bullová

PharmDr. Zuzana Jaroščiaková

Úrad SLeK

Úrad komory vykonáva odborné, administratívne a organizačné aktivity súvisiace s plnením úloh komory a poskytuje aktívnu podporu pre prezídium komory pri výkone jeho činností.

Mgr. Lenka Vasiľová

Riaditeľka úradu

Mgr. Martina Vincencová

Koordinátorka registra a správnych konaní

Oľga Antalicsová

Koordinátorka registra a správnych konaní

Mgr. Petronela Čaklošová

Koordinátorka sústavného vzdelávania

Snem

Snem je najvyšším orgánom komory, ktorý je zvolávaný najmenej raz za kalendárny rok a je tvorený delegátmi komory. Úlohou snemu je zabezpečiť fungovanie organizácie prijímaním dôležitých rozhodnutí a uznesení, schvaľovaním vnútorných predpisov a voľbou členov orgánov komory.

Regionálne lekárnické komory (RLeK)

RLeK Bratislava

Predseda

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

RLeK Trnava

Podpredseda

PharmDr. Miroslav Čučka

RLeK Trenčín

Predseda

Mgr. Ľuboš Ferenec

RLeK Nitra

Predseda

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

Podpredseda

PharmDr. Patrik Vitkovský

RLeK Žilina

Predseda

PharmDr. Lukáš Jaroščiak

RLeK Banská Bystrica

Predseda

PharmDr. Norbert Chano

RLeK Prešov

Predseda

PharmDr. Ondrej Sukeľ

RLeK Košice

Predseda

PharmDr. Radoslav Suchovič