Medzirezortné pripomienkové konania

Slovenská lekárnická komora dlhodobo obhajuje slobodné lekárnické povolanie a aktívne sa zapája do legislatívnych procesov v oblasti zdravotníctva formou priamych návrhov pri tvorbe a novelizácií zákonov, podávaním zásadných pripomienok v medzirezortných pripomienkových konaniach alebo výrazným poukazovaním na problémy v zdravotníctve ako napríklad nedovolený výdaj, reexport a nedostatok liekov na území Slovenskej republiky alebo problematika individuálne pripravovaných liekov.

2020

LP/2020/222

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovních činností v znení neskorších predpisov.

Zhrnutie:

Odstránenie nesúladu niektorých ustanovení upravujúcich výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach farmaceut, sestra a pôrodná asistentka a ustanovení upravujúcich špecializačné štúdium v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení a potreby praxe pri riešení akútneho nedostatku všeobecných lekárov.

2019

LP/2019/556

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zhrnutie:

Etická komisia zriadená pre klinické skúšanie humánnych liekov zákonom 156/2018 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach bude posudzovať etické aspekty žiadostí o povolenie klinického skúšania zdravotníckej pomôcky a žiadostí o povolenie štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro.

Návrh zákona počíta sa aj s rozšírením funkčnosti národného portálu klinického skúšania určeného na vzájomnú komunikáciu medzi Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v Bratislave a Etickou komisiou pre klinické skúšanie a tým aj Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, pretože táto etická komisia bude v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Predmetom návrhu sú aj ďalšie opatrenia na zabránenie reexportu humánnych liekov zaradených do zoznamu kategorizovaných liekov resp. na zabezpečenie ich dostupnosti pre pacientov v Slovenskej republike.

 

LP/2019/553

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhrnutie:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako iniciatívny materiál.

Cieľom predkladaného materiálu je precizovať definíciu základného pojmu európskej referenčnej ceny lieku, umožniť aplikovať zmeny v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru a upraviť podmienky pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu zmenený v záujme udržania stability systému verejného zdravotného poistenia.

 

LP/2019/516

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov.

Zhrnutie:

Cieľom predkladaného materiálu je upraviť podmienky úhrady liekov na základe verejného zdravotného poistenia, vytvoriť podmienky pre flexibilitu vykonávania revízie úhrad a udržať stabilitu systému verejného zdravotného poistenia.

Materiál sa predkladá na základe § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V návrhu vyhlášky sa precizujú ustanovenia podľa aktuálne platného zákona a v prílohe sa aktualizujú a dopĺňajú nové úhradové skupiny, ktoré zohľadňujú medicínske hľadisko a dostupnosť liečby.

 

LP/2019/453

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zhrnutie:

Cieľom úprav, ktoré navrhuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zákone o sociálnom poistení je rozšíriť dávku nemocenského poistenia za ošetrovanie blízkej osoby. Ošetrovné dostane blízka osoba, ktorá sa oňho stará. Príspevok bude v rozsahu 55 percent z platu a na dobu najviac tri mesiace. Ide o to, aby ten, kto sa o dlhodobo chorého stará, mal pokryté náklady počas obdobia, kedy poskytuje chronicky chorému blízkemu starostlivosť a tým pádom počas tohto obdobia nemôže chodiť do zamestnania. Ak ide o osobu samostatne zárobkovo činnú, zadefinuje sa, kto môže poberať dlhodobé ošetrovné a v akom vzťahu je k poistencovi, takisto výšku príspevku a dobu poberania príspevku.

 

LP/2019/287

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zhrnutie:

Navrhovaná právna úprava predstavuje novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Navrhované zmeny vyplývajú aj z programového vyhlásenia vlády SR, podľa ktorého má každý pacient mať nárok na kvalitnú, bezpečnú a dostupnú ústavnú zdravotnú starostlivosť.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je primárne zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je vykonať také nevyhnutné zmeny v ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zlepšia najmä kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

PI/2019/70

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zhrnutie:

Návrh zákona nie je zaradený do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019 a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ho bude predkladať ako iniciatívny návrh zákona.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky má zámer implementovať tie ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 2017/745 a nariadenia (EÚ) č. 2017/746, ktoré sú v kompetencii členského štátu. Významnú časť návrhu tvoria ustanovenia o zriadení a činnosti etickej komisie MZ SR pre klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok, ktorá bude posudzovať klinické aspekty žiadostí o povolenie klinického skúšania zdravotníckych pomôcok.

V súvislosti s reexportom liekov sa navrhuje vypustiť dôvod nedodania lieku prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov, ak držiteľ registrácie kategorizovaného lieku podal žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov, pretože sa držiteľmi registrácie toto ustanovenie zneužíva a lekárne nemajú žiadnu možnosť zabezpečiť kategorizovaný liek pacientovi.

V § 19a sa navrhuje, aby bol vývoz kategorizovaného lieku povolený len držiteľovi povolenia na úplnú výrobu liekov, ktorý liek vyrobil. Cieľom je zabrániť držiteľom povolenia na čiastkovú výrobu liekov s povolenými výrobnými operáciami súvisiacimi s delením, balením a úpravou balenia liekov špekulatívny vývoz liekov.

 

LP/2019/49

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zhrnutie:

Cieľom predloženého návrhu právnej úpravy je zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, teda na neodkladnú prepravu pacienta, ktorého zdravotný stav si vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas jeho prepravy, a to predovšetkým medzi zdravotníckymi zariadeniami. Zároveň sa navrhuje zriadenie nového typu zdravotníckeho zariadenia, a to ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na prepravu osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo sprievodu tejto osobe. Zámerom navrhovanej úpravy je priamy dohľad a kontrola nad týmito poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, najmä z dôvodu, že sa rozmohlo veľa fiktívnych poskytovateľov takýchto služieb.

Navrhuje sa, aby výberové konania a povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vykonával Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

PI/2019/10

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zhrnutie:

Navrhovaná právna úprava predstavuje novú koncepciu ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Koncepcia vychádza z prístupu Hodnota za peniaze a jej cieľom je vykonať v lôžkovej zdravotnej starostlivosti všetky potrebné zmeny nevyhnutné na to, aby finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia vynakladané na ústavnú (lôžkovú) zdravotnú starostlivosti prinášali pacientovi vyššiu hodnotu v podobe kvalitnejšej a dostupnejšej ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti.

Navrhované zmeny vyplývajú aj z programového vyhlásenia vlády SR, podľa ktorého má každý pacient mať nárok na kvalitnú, bezpečnú a dostupnú ústavnú zdravotnú starostlivosť.

 

PI/2018/301

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zhrnutie:

Základným cieľom návrhu zákona je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi pri neodkladnej preprave a zároveň kompletnú úpravu riešenia dopravnej zdravotnej služby.

Cieľom návrhu právnej úpravy je zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, ktorí vyžadujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas prepravy. Zámerom je aj zriadenie dopravnej zdravotnej služby, ktorá bude určená na prepravu osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia.