Pre študentov

Výučbové lekárne

 

 

 

Štatút Rady Slovenskej lekárnickej komory o výučbových lekárňach.pdf


 


Výzva na predkladanie projektov

 

Posledný deň podania žiadostí: 18. marec 2024 (žiadosti doručené po tomto termíne nebudú vyhodnocované).

Číslo výzvy SLeK/01/2024

Slovenská lekárnická komora zverejňuje výzvu na predkladanie:

 • projektov konferencií, vrátane medzinárodných, seminárov, kurzov, školení zameraných na získavanie a prehlbovanie poznatkov zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia v niektorej z nasledovných oblastí:
  • nové liečivá, lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny v praxi,
  • nové liekové a aplikačné formy,
  • lieková a lekárenská legislatíva,
  • spoločenské aspekty výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta,
  • lekárenská starostlivosť,
  • interakcie liekov,
  • farmakoterapia geriatrických pacientov,
  • prevencia nádorových ochorení.
 • vedeckých a výskumných projektov zameraných na oblasť lekárenstva, výskum otázok výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta a spoločenského uplatnenia farmaceutov, zlepšovanie kvality lekárenskej starostlivosti a možnosti aplikácie vedeckých poznatkov do lekárenskej praxe,
 • projektov vydávania publikácii z oblastí vyššie uvedených.

Odporúčané témy projektov:

 • Zvyšovanie kompetencií lekárnikov
 • Financovanie lekárenskej starostlivosti
 • Environmentálny rozmer lekárenskej starostlivosti

Výzva SLeK/01/2024 - na stiahnutie


Číslo výzvy SLeK/02/2024

Slovenská lekárnická komora zverejňuje výzvu na predkladanie:

A/ projektov zameraných na:

 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí určených pre študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia,
 • vydávanie periodických a neperiodických tlačovín a publikácií určených pre zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia,
 • činnosť klubov, spolkov a združení študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia.

B/ žiadostí o podporu sociálne znevýhodnených študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia.

Výzva SLeK/02/2024 - na stiahnutie

Informácie pre absolventov

V zmysle § 63 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné, aby absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, oznámil údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

Následne komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do 10 dní do registra od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii. Avšak lehota na spracovanie oznámenia údajov do registra začína plynúť dňom doručenia oznámenia údajov, ktoré obsahuje všetky potrebné a povinné prílohy.

Jednou z povinných príloh oznámenia údajov do registra je aj overená kópia diplomu, bez ktorej nemožno oznámenie údajov považovať za kompletné, a preto neplynie ani 10-dňová lehota na jeho spracovanie. Z uvedeného dôvodu žiadame absolventov štúdia, aby zasielali oznámenia údajov do registra iba s prílohou, ktorou je overená kópia diplomu. Potvrdenie o ukončení školy nie je na tieto účely dostačujúcim dokladom.

Ďalšími prílohami oznámenia údajov do registra je potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere; doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako 3 mesiace alebo vyplnené tlačivo Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov); potvrdenie o úhrade poplatku za zápis do registra.