Podmienky používania cookies

Podmienky používania cookies

Slovenská lekárnická komora (ďalej iba „SLeK“), Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 3, IČO: 30808898, zriadená zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže ako prevádzkovateľ občas vyhlásenie o podmienkach používania cookies aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na oficiálnom webovom sídle www.slek.sk.

Táto verzia vyhlásenia je platná od 25. mája 2018.

ČO SÚ TO SÚBORY COOKIES?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú určité malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného prenosného zariadenia. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, práve vďaka nim sa pripojíte rýchlejšie. Možno tak totiž rozpoznať zariadenie užívateľa a ďalšie parametre s tým súvisiace napr. operačný systém, krajinu pripojenia, rozlíšenie monitora a podobne. Z tohto dôvodu sú súbory cookies dôležité napr. pre analýzu návštevnosti našich webových stránok, na zaistenie komfortu pri používaní našich stránok (zapamätať užívateľa pre jeho ďalšiu návštevu). Okrem toho  vám webstránka ponúkne také informácie, ktoré preferujete, zaistí napr. neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených údajov pri predchádzajúcich návštevách webstránky a v nadväznosti na tieto informácie umožní zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré, ako predpokladáme, by ste mohli využiť.

Dôležité je tiež vedieť, že súbory cookies nemôžu preskúmavať žiadne osobné údaje, ani váš počítač alebo iné prenosné zariadenie.

AKÉ TYPY COOKIES POZNÁME?
Trvalé cookies - zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webstránku, ak ich ako používateľ sám nevymažete prostredníctvom webového prehliadača; takéto cookies pomáhajú webstránke, aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás ale neidentifikujú ako osobu
Dočasné cookies - sú prechodne uložené vo vašom počítači, notebooku alebo mobilnom, či inom prenosnom zariadení do doby než opustíte webstránku (vtedy sa zmažú); takéto cookies pomáhajú webstránke, aby si zapamätala určité informácie, takže ich potom nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane vypĺňať

AKÉ COOKIES VYUŽÍVA TENTO WEB?
Na našom webe používame tieto konkrétne druhy cookies:
Nevyhnutné systémové cookies - umožňujú užívateľovi navigáciu po stránke a samotné používanie našej webstránky; kontrolujú autentifikáciu prihláseného užívateľa
Analytické cookies – používajú sa na zber komplexných informácií o počte návštevníkov a zdroju návštev na stránkach. Sú navrhované  a vyvíjané tretími stranami – na našej webstránke používame Google Analytics, čo je služba webovej analýzy spoločnosti Google Ireland Limited (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. súbory cookies, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači zákazníka, aby umožnili analýzu zákazníkovho používania webstránky. Informácie získané cez súbor cookie o používaní tejto webstránky (vrátane IP adresy) sa prenesú na server Google a tam sa uložia. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie zákazníkovho používania webstránky a na zostavenie analýz o aktivitách na webstránke pre prevádzkovateľa webstránok a na vytvorenie ďalších služieb súvisiacich s používaním webstránok a internetu. Google v prípade potreby prenesie tieto informácie aj tretím osobám, pokiaľ to predpisuje zákon alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú tieto údaje na základe zákazky od Google. Google v žiadnom prípade nespojí IP adresy zákazníkov s inými údajmi spoločnosti Google. Zákazník má právo zabrániť inštalácii týchto súborov cookies prostredníctvom príslušného nastavenia prehliadača (info nižšie). Bližšie informácie o Google Analytics a ochrane dát nájdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

AKO SKONTROLOVAŤ NASTAVENIA COOKIES?
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií cookies a teda k problému s prihlásením sa na našej webstránke. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie.
Návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch vo vašom zariadení si môžete pozrieť tu:

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s nami ako prevádzkovateľom.

AKÉ ÚDAJE VYHODNOCUJEME?
Môžeme o vás vyhodnocovať nasledovné údaje:

  • informácie ovašej návšteve nášho oficiálneho webového sídla (stránky www.slek.sk)
  • informácie oIP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača
  • informácie ovašej aktivite

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu. Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ.

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ ÚDAJE Z PREHLIADANIA?
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia súborov cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Vezmite, prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať po nás informácie, aké vaše osobné údaje spracúvame
  • požadovať po nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si unás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov – SLeK ako prevádzkovateľ výmaz vykoná, ak nie je vrozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa

Za účelom vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk/uoou.   

ODVOLANIE SÚHLASU
V prípade, že vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať. Spraviť tak môžete vyplnením formulára na našej oficiálnej webstránke alebo zaslaním písomného odvolania súhlasu na našu kontaktnú adresu uvedenú nižšie.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Ak by ste chceli uplatniť svoje práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov, alebo mali otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, či spracúvania vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím e-mailom na sekretariat@slek.sk alebo poštou na adresu Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 3.