Pre organizátorov

Nový organizátor vzdelávacích aktivít pre farmaceutov sa registruje na www.slek.sk. V prípade nejasností kontaktuje sekretariát Slovenskej lekárnickej komory: vzdelavanie@slek.sk

Organizátor vzdelávacieho podujatia alebo autodidaktického testu zadá do elektronického systému Slovenskej lekárnickej komory aktivitu minimálne 10 dní pred jej realizáciou.

Prezenčnú listinu účastníkov podujatia alebo zoznam riešiteľov pošle organizátor bez vyzvania na sekretariat@slek.sk alebo na vzdelavanie@slek.sk, prípadne importuje prostredníctvom svojho konta na stránke www.slek.sk k príslušnej vzdelávacej aktivite.

Organizátor vzdelávacej aktivity vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o účasti vzdelávacej aktivity.

Záväzné usmrernenie Prezídiua SLeK o podpore aktivít SV.pdf

Legislatívna úprava sústavného vzdelávania farmaceutov:

- Vyhláška MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 

- Nariadenie Vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností