Činnosť komory

Sústavné vzdelávanie

Slovenská lekárnická komora hodnotí sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut na základe zákona č. 578/2004 Z. z.. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Advokácia v oblasti liekovej politiky

Slovenská lekárnická komora dlhodobo obhajuje slobodné lekárnické povolanie a aktívne sa zapája do legislatívnych procesov v oblasti zdravotníctva formou priamych návrhov pri tvorbe a novelizácií zákonov, pridávaním zásadných pripomienok v medzirezortných pripomienkových konaniach alebo výrazným poukazovaním na problémy v zdravotníctve ako napríklad nedovolený výdaj, reexport a nedostatok liekov na území Slovenskej republiky alebo problematika individuálne pripravovaných liekov. Dlhodobo sa podieľa na príprave novelizácií zákonov ako zákon č. 362/2011 Z. z., č. 363/2011 Z. z. a č. 296/2010 Z. z. v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR.. V roku 2016 vďaka projektu Nedostupné lieky komora dokázala zozbierať hlásenia z lekární o nedostupnosti liekov a tak vďaka nazbieraným dátam efektívne poukázať na reálnu situáciu na Slovensku a prispieť k vyriešeniu danej situácii. V roku 2017 sa komora aktívne podieľa na príprave novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde navrhla zmenu v prevádzkovaní verejných lekární a lekárenských pohotovostných služieb.

Lekárnické listy

Odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory Časopis Lekárnické listy vydáva dcérska spoločnosť Slovenskej lekárnickej komory EDUFARM s. r. o. pre všetkých členov SLeK. Časopis prináša komplexné informácie z oblasti lekárenstva a farmácie. Obsahuje informácie o aktuálnych legislatívnych zmenách, odborné príspevky, reportáže a rozhovory. Lekárnické listy vychádzajú pravidelne od roku 1999 ako mesačník. Počas svojej existencie sa vyprofilovali na relevantné a mienkotvorné médium vysoko hodnotené medzi jeho čitateľmi – odbornou farmaceutickou verejnosťou. Časopis je archivovaný v štátnych a vedeckých knižniciach a súčasne zasielaný na Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave, Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a do ďalších inštitúcií. Členmi redakčnej rady sú významní odborníci z oblasti vedy, výskumu, klinickej farmácie a lekárenskej praxe.

Čísla Lekárnických listov

Lekárnické listy
Slovenský lekárnik

Slovenský lekárnik

Odborný časopis slovenského lekárenstva Časopis Slovenský lekárnik je venovaný histórii s cieľom poukázať na bohaté dejiny a významné osobnosti lekárenstva a farmácie. Periodikum nadväzuje na kedysi vydávaný časopis s názvom Slovenský lekárnik, ktorý vydával Zväz lekárnikov Slovákov od roku 1931 do roku 1951. Časopis vydáva Slovenská lekárnická komora od roku 2016. Vychádza dvakrát ročne.

Osvetové kampane

Podpora verejného zdravia je oblasť, ktorej sa venuje Slovenská lekárnická komora prostredníctvom sérií osvetových kampaní. Cieľom kampaní je zapojiť farmaceutov a verejné lekárne do projektov zameraných na poskytovanie odborného poradenstva pri farmakoterapii špecifických skupín pacientov a vzdelávať širokú verejnosť o správnom skladovaní, užívaní aj zneškodňovaní liekov.

01 Farmaceut ako pomáhajúca profesia

Farmaceut ako pomáhajúca profesia prináša kampane zamerané na rôzne oblasti farmakoterapie:

Kto má kľúče od skrinky s jedmi?

Témou kampane s názvom "Kto má kľúče od skrinky s jedmi?" bol liek ako prirodzená súčasť domácnosti s informáciami o správnom zaobchádzaní s liekmi, ich rizikách a najčastejších problémoch.

Zobraziť viac

Dieťa nie je malý dospelý

Kampaň „Dieťa nie je malý dospelý“ bola zameraná na farmakoterapiu detských pacientov, ktorej cieľom bolo poukázať na rozdielnosť medzi detským pacientom a dospelým jedincom v klinickej praxi.

Zobraziť viac

Lieky počas dojčenia – kedy áno, kedy nie

„Lieky počas dojčenia – kedy áno, kedy nie“ bola kampaňou, ktorá bola zameraná na farmakoterapiu dojčiacich žien s cieľom poukázať na najčastejšie chyby farmakoterapie z tejto oblasti.

Zobraziť viac

Vek nie je iba číslo...

Kampaň "Vek nie je iba číslo" bola zameraná na farmakoterapiu pacietnov vo vyššom veku, ktorej cieľom bolo upozorniť na špecifiká bezpečnosti farmokoterapie seniorov.

Zobraziť viac

02 Interakcie liekov (2017)

Interakcie liekov je osvetová kampaň realizovaná formou projektu zameraného na problematiku liekových interakcií, ktoré sú v mnohých prípadoch značným rizikovým faktorom pre správny priebeh farmakoterapie u pacientov. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o liekových interakciách a predstaviť farmaceuta ako prvolíniového konzultanta problematiky liekových interakcií a lekárne ako relevantného zdroja akýchkoľvek informácií o liekoch. Kampaň zároveň umožní získanie celoslovenských údajov o rizikovej preskripcii, návrh intervencií a analýzu potenciálnych úspor verejných zdrojov. Súčasťou projektu je aktívny prístup do najväčšej databázy liekových interakcií pre lekárne a aplikácia pre pacientov, ktorá poskytuje možnosť rýchleho a zrozumiteľného vyhodnotenia rizík užívanej kombinácie liekov. Pri vyššom klinickom riziku ponúka pacientovi možnosť konzultácie v niektorej z lekárni zapojenej do projektu. Pacient má možnosť voľby lekárne podľa miesta svojho bydliska. Databáza obsahuje takmer 600 tisíc citácií odbornej literatúry a podrobnú charakteristiku viac ako 160 tisíc potenciálnych liekových interakcií aj s ich klinickým významom a návrhom riešenia.