Poplatky

Poplatky súvisiace s výkonom povolania farmaceut

 • Jednorazový poplatok 13 € za zápis do registra farmaceutov

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: dátum narodenia
Špecifický symbol: -
Dátum splatnosti: deň podania žiadosti


 • Ročný poplatok 15 € za vedenie registra farmaceutov

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: príslušný kalendárny rok
Dátum splatnosti: 31. január príslušného kalendárneho roka

Dátum splatnosti po obnovení registrácie: 30 dní od prijatia žiadosti o obnovenie registrácie


 • Poplatok 4 € za vystavenie duplikátu potvrdenia o registrácii: člen
 • Poplatok 10 € za vystavenie duplikátu potvrdenia o registrácii: nečlen

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: 8888
Dátum splatnosti: deň podania žiadosti


 • Poplatok 4 € za vydanie potvrdenia o trvaní registrácie: člen
 • Poplatok 10 € za vydanie potvrdenia o trvaní registrácie: nečlen

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: 9999
Dátum splatnosti: deň podania žiadosti


 • Poplatok 50 € za vydanie potvrdenia o profesijnej bezúhonnosti

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: dátum narodenia
Špecifický symbol: 9292
Dátum splatnosti: deň podania žiadosti


Poplatky súvisiace s členstvom v SLeK

 • Člen komory – farmaceut 39 €;
 • Člen komory – odborný zástupca 260 €:
  - u držiteľa povolenia podľa Zákona č. 362/2011 Z. z. (vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne, u výrobcu liekov, u veľkodistribútora liekov...),
  - v nemocničnej lekárni s odd. výdaja liekov verejnosti,
  - držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - fyzická osoba,
  - odborný zástupca v nemocničnej lekárni bez odd. výdaja liekov verejnosti.
 • Člen komory – na materskej alebo rodičovskej dovolenke nevykonávajúci zárobkovú činnosť 0 €;
 • Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta na územní SR 15 €;
 • Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta po dovŕšení 65 rokov veku 0 €.

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: príslušný kalendárny rok
Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 15. február príslušného kalendárneho roka

Dátum splatnosti po zápise do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory: 30 dní od zápisu do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory


 • Poplatok 4 € za vydanie duplikátu potvrdenia o zápise do zoznamu členov;

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číšlo
Špecifický symbol: 9595
Dátum splatnosti: deň podania žiadosti


Poplatky súvisiace s vydaním licencie

 • Vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní farmaceut 33 €
 • Vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní farmaceut 66 €

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: príslušný kalendárny rok
Dátum splatnosti: dátum podania žiadosti


 • Zmena údajov v licencii 4 € - člen;
 • Zmena údajov v licencii 10 € - nečlen

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: 3333
Dátum splatnosti: deň podania žiadosti


 • Vydanie duplikátu licencie pre člena 4€ 
 • Vydanie duplikátu licencie pre nečlena 33€.

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol:1111
Dátum splatnosti: deň podania žiadosti


Iné poplatky

 • poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania nečlena SLeK 10 €

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: 2222


 • poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania člena SLeK 0 €

Spoplatnenie upomienok:

 • Výzva na úhradu: 0 € (v účte farmaceuta);
 • 1. upomienka 5 € - elektronicky, 10 € - v prípade upomienky zaslanej doporučenou poštou;
 • 2. upomienka 20 € - elektronicky, 30 € - v prípade upomienky zaslanej doporučenou zásielkou do vlastných rúk;
 • Predžalobná výzva: 50 €. 

 

Hodpodársky poriadok Slovenskej lekárnickej komory

Sadzobník poplatkov Slovenskej lekárnickej komory