Slovenská lekárnická komora združuje farmaceutov, ktorí sú jej členmi a chráni ich práva a záujmy v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania podľa zákona č. 578/2004 Z. z.. Členstvo v komore je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva. Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania.


Výhody členstva v SLeK

Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá:

 • je odborne spôsobilá na výkon povolania farmaceuta;
 • je bezúhonná;
 • požiada o zápis do zoznamu členov.

Odbornú spôsobilosť na výkon povolania farmaceuta ako aj bezúhonnosť je potrebné preukázať pri podaní žiadosti. Odbornú spôsobilosť nie je potrebné preukazovať, ak žiadateľ je už zapísaný v registri farmaceutov.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje:

 • dokladom o získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom študijnom programe farmácia, ktoré trvá v dennej forme štúdia päť rokov, z toho najmenej štyri roky teoretickej prípravy, a najmenej šesť mesiacov praxe vo verejnej lekárni alebo nemocničnej lekárni, alebo
 • dokladom o uznaní dokladov v prípade, že bola odborná spôsobilosť získaná na zahraničnej škole.

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za:

 • obzvlášť závažný trestný čin (§ 11 Trestného zákona);
 • trestný čin proti ľudskej dôstojnosti (§ 199 až 203 Trestného zákona), trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou (§ 368 až 370 Trestného zákona), trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin zverenia dieťaťa do moci iného (§ 179 až 181 Trestného zákona);
 • trestný čin prijímania úplatku, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie (§ 328 až 336 Trestného zákona);
 • úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. U cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, sa preukazuje dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike; takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle  prílohy v Žiadosti o zapísanie do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory uvedenej.

Pre úspešný zápis do zoznamu členov SLeK je potrebné zaslať:

Žiadosť o zápis
 • žiadosť o zápis do zoznamu členov SLeK;
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle prílohy v Žiadosti o zapísanie do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory uvedenej v prípade občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike; doklad vydaný v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá výpisu z registra trestov vydávanému v Slovenskej republike, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka u cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky;
 • doklad o odbornej spôsobilosti – diplom (iba v prípade, ak žiadateľ nie je zapísaný v Registri zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut).

Žiadosť o zápis do zoznamu členov musí byť písomná, doložená dokladmi o odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti v zmysle vyššie uvedeného. Žiadosť o zápis do zoznamu členov je potrebné doručiť na adresu sídla komory: Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 3.

Slovenská lekárnická komora zapíše farmaceuta do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia úplnej písomnej žiadosti spolu s dokladom preukazujúcim odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť. V prípade, že sa osoba stane členom komory po lehote splatnosti členského príspevku, t. j. po 15. februári prislušného roka je členský príspevok splatný v lehote do 30 dní odo dňa zápisu do zoznamu členov v plnej výške, bez ohľadu na to, kedy sa v priebehu kalendárneho roka farmaceut stal členom komory. V prípade, že sa absolvent farmácie v roku získania vysokoškolského vzdelania farmaceut stane členom komory, je povinný zaplatiť členský príspevok prvý raz za kalendárny rok nasledujúci po kalendárnom roku, v ktorom sa stal členom komory. Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Zoznam členov.

Korešpondečná adresa:

Slovenská lekárnická komora

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov člena, ak:

Žiadosť o vyčiarknutie
 • písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov;
 • zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho;
 • bol vylúčený z komory (podľa zákona č. 578/2004 Z. z. § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu).

Poplatky

Člen komory – farmaceut: 39 €,

Člen komory – odborný zástupca u držiteľa povolenia podľa Zákona č. 362/2011 Z. z. (vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne, u výrobcu liekov, u veľkodistribútora liekov...): 260 €,

Člen komory – odborný zástupca v nemocničnej lekárni s odd. výdaja liekov verejnosti: 260 €,

Člen komory – držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - fyzická osoba: 260 €,

Člen komory – odborný zástupca v nemocničnej lekárni bez odd. výdaja liekov verejnosti: 260 €,

Člen komory – na materskej alebo rodičovskej dovolenke nevykonávajúci zárobkovú činnosť: 0 €,

Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta na územní Slovenskej republiky:15 €, 

Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta po dovŕšení 65 rokov veku: 0 €.

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: registračné číslo

Špecifický symbol: rok

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti: 15. február príslušného kalendárneho roka

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Mgr. Martina Vincencová

Koordinátor registra a správnych konaní

+421 903 225 775

martina.vincencova@slek.sk

Číslo účtu

SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Slovenská sporiteľna, a.s.

Konzultačné hodiny

Utorok 08:00 - 12:00

Streda 12:00 - 15:00

Štvrtok 12:00 - 16:00

Korešpondenčná adresa

Slovenská lekarnicka komora

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3