Jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania je v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. registrácia v registri zdravotníckych pracovníkov. Slovenská lekárnická komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie farmaceuta.

V registri musí byť zapísaná každá osoba, ktorá vykonáva zdravotnícke povolanie. V prípade farmaceuta ide o:

 • výkon zdravotníckeho povolania farmaceuta pri poskytovaní lekárenskej zdravotnej starostlivosti,
 • výkon zdravotníckeho povolania farmaceuta pri zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,
 • výkon zdravotníckeho povolania farmaceuta pri výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Komora v zmysle zákona poskytuje údaje z registra farmaceutov Ministerstvu zdravotníctva SR na účely štatistických zisťovaní ako aj Národnému centru zdravotníckych informácií na účely vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov v elektronickej podobe, preto je potrebné, aby údaje v registri farmaceutov boli vo vlastnom záujme farmaceuta aktuálne a presné. Zápisom do registra farmaceutov nevzniká členstvo v komore. Podmienky členstva v komore.

Pre úspešný zápis do registra farmaceutov je potrebné zaslať:

OZNÁMENIE ÚDAJOV DO REGISTRA
 • oznámenie údajov do registra, spolu s osvedčenými kópiami nižšie uvedených dokladov;
 • doklad o získanej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut - diplom o ukončení magisterského štúdia v odbore farmácia, doklad o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností, doklad o získanej odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností); v prípade ukončenia štúdia v zahraničí aj právoplatné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) o uznaní dokladu o odbornej spôsobilosti žiadateľa na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore farmácia získané postupom tu uvedeným: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr spolu s vyznačenou doložkou právoplatnosti (doložky právoplatnosti k rozhodnutiam sa nevydávajú automaticky, je potrebné o ne požiadať a to spôsobom tu uvedeným: https://www.minedu.sk/pravoplatnost-a-dolozka-pravoplatnosti/); ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, potvrdenie vzdelávacej ustanovizne, na ktorej zdravotnícky pracovník získava odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností s uvedením dátum, odkedy sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, názvu a sídla a dĺžky trvania špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy.  Uznávanie dokladov o špecializácii/certifikátov vydaných vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov alebo tretích štátov, ktoré zodpovedajú odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností / na výkon certifikovaných pracovných činností  vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky postupom tu uvedeným: https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov  
 • u cudzinca doklad o ovládaní štátneho jazyka: ovládanie štátneho jazyka cudzinec preukazuje dokladom o:
  a) úspešnom vykonaní maturitnej skúšky alebo štátnej jazykovej skúšky zo štátneho jazyka alebo z českého jazyka,
  b) úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky /doplňujúcu skúšku absolvuje držiteľ dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaného v treťom štáte po jeho uznaní MŠVVaŠ SR (informácie o doplňujúcej skúške, ktorá sa vykonáva v štátnom jazyku (slovenskom jazyku), a následným procesom vydania rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie zdravotníckeho pracovníka sú dostupné tu: https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/ a https://www.minedu.sk/farmaceut/).
  c) odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v  zdravotníckom povolaní farmaceut uskutočnenom v štátnom jazyku alebo
  d) ovládaní štátneho jazyka vydaným ministerstvom zdravotníctva (žiadosť o overenie ovládania štátneho jazyka podáva cudzinec Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR )postupom tu uvedeným https://health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-statny-jazyk, pričom ako bolo uvedené, cudzinec, ktorý úspešne vykonal doplňujúcu skúšku, nemá povinnosť absolvovať na MZ SR overenie ovládania štátneho jazyka.
 • potvrdenie zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania, obsahujúce názov zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa, dátum vzniku pracovnoprávneho resp. obdobného pracovného vzťahu, pracovné zaradenie (funkcia), prípadne stručný popis náplne práce, pečiatka, dátum a miesto vydania potvrdenia, podpis osoby oprávnenej konať /vlastnoručný podpis/ v mene zamestnávateľa /prípadne osvedčenú kópiu pracovnej zmluvy/ alebo potvrdenie o inom spôsobe výkonu povolania a to aj vo vzťahu ku všetkým doterajším zamestnávateľom;
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle prílohy v Oznámení údajov do registra uvedenej v prípade občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike; doklad vydaný v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá výpisu z registra trestov vydávanému v Slovenskej republike, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka u cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky;
 • doklad o zaplatení registračného poplatku vo výške 13 eur (potvrdenie z internet banking, poštová poukážka).

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore farmácia, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut, oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa. Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka spolu so všetkými prílohami a vydá mu potvrdenie o registrácii s pridelením registračným číslom, ktoré bude zaslané farmaceutovi. Oznámenie údajov do registra spolu s osvedčenými kópiami dokladov vyššie uvedených je potrebné doručiť na adresu sídla komory. Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register farmaceutov.

Korešpondečná adresa:

Slovenská lekárnická komora

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3

Poplatky

Jednorazový poplatok 13 € za zápis do registra farmaceutov

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: dátum narodenia

Špecifický symbol: -

Dátum splatnosti: deň podania žiadosti

Ročný poplatok 15 € za vedenie registra farmaceutov

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: registračné číslo

Špecifický symbol: rok

Dátum splatnosti: 31. január príslušného kalendárneho roka

Ak zdravotnícky pracovník poruší povinnosť oznámiť údaje na zápis do registra farmaceutov, komora mu uloží pokutu až do výšky 663 €.

Zmena údajov v registri

Farmaceut zapísaný v registri farmaceutov je zo zákona povinný bezodkladne písomne oznamovať zmeny údajov týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania, ako aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky, údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie. Vykonať zmenu údajov v registri farmaceutov je možné iba na základe písomného oznámenia farmaceuta a k oznámeniu doloženého dokladu preukazujúceho zmenu. 

Zmena priezviska/adresy trvalého pobytu:

 • fotokópia občianskeho preukazu, v ktorej anonymizujete číslo občianskeho preukazu.

Oznámenie alebo zmena prechodného pobytu:

 • fotokópia potvrdenia o prechodnom pobyte.

Zmena zamestnávateľa – pracovné zaradenie farmaceut alebo iba zmena pracovného zaradenia z odborného zástupcu na farmaceut:

 • fotokópia potvrdenia zamestnávateľa obsahujúca názov zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa, názov miesta výkonu povolania, dátum vzniku pracovno-právneho, resp. obdobného pracovného vzťahu, pracovné zaradenie (funkcia), pečiatka, dátum amiesto vydania potvrdenia, podpis osoby oprávnenej konať v mene zamestnávateľa (ak došlo k zmene zamestnávateľa).
  V prípade, že nedošlo k zmene zamestnávateľa, ale iba k zmene pracovného zaradenia z odborného zástupcu na farmaceut dokladuje sa aj vyplnené tlačivo Oznámenie o výkone činnosti odborného zástupcu.

 Zmena zamestnávateľa – pracovná pozícia odborný zástupca:

 • fotokópia potvrdenia zamestnávateľa obsahujúca názov zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa, názov miesta výkonu povolania, dátum vzniku pracovno-právneho, resp. obdobného pracovného vzťahu, pracovné zaradenie (funkcia), pečiatka, dátum amiesto vydania potvrdenia, podpis osoby oprávnenej konať v mene zamestnávateľa (ak došlo k zmene zamestnávateľa),
 • fotokópia právoplatného rozhodnutia samosprávneho kraja v prípade povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni/Ministerstvazdravotníctva Slovenskej republiky v prípade povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni/ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v prípade povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov,
 •  vyplnené tlačivo Oznámenie o výkone činnosti odborného zástupcu.

Nadobudnutie ďalšieho vzdelania:

 • pri úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky je potrebné zaslať fotokópiu diplomu,
 • pri úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky je potrebné zaslať fotokópiu diplomu,
 • pri úspešnom absolvovaní certifikačnej prípravy/špecializačného štúdia je potrebné zaslať osvedčenú fotokópiu diplomu/certifikátu.

Ak zdravotnícky pracovník poruší povinnosť oznámiť zmenu údajov, komora mu uloží pokutu až do výšky 663 €.

Zmena údajov

Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia

Rozhodnutia o dočasnom pozastavení/zrušení/obnovení registrácie nadobudne právoplatnosť:
 • Vzdaním sa odvolania:
  Farmaceut, ktorému je rozhodnutie o dočasnom pozastavení/zrušení/obnovení registrácie doručené (osobne alebo poštou) sa môže po oboznámení sa s rozhodnutím odvolania písomne alebo ústne v sídle sekretariátu do zápisnice vzdať. K vzdaniu sa odvolania môže dôjsť kedykoľvek počas plynutia odvolacej lehoty a to aj použitím priloženého tlačiva, ktoré je potrebné po jeho vyplnení a podpísaní doručiť na adresu sídla v ňom uvedenú spolu s originálom rozhodnutia o vydaní licencie.
  Slovenská lekárnická komora po obdržaní vzdania sa odvolania spolu s originálom rozhodnutia o dočasnom pozastavení/zrušení/obnovení registrácie na origináli rozhodnutia vyznačí doložku právoplatnosti a originál zašle späť farmaceutovi.
 • Márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania:
  Ak sa farmaceut nevzdá odvolania, rozhodnutie o dočasnom pozastavení/zrušení/obnovení registrácie nadobudne právoplatnosť po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Aj v takomto prípade sa na účely vyznačenia právoplatnosti vyžaduje doručenie originálu rozhodnutia na adresu sídla komory: Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava spolu s krátkou žiadosťou o vyznačenie právoplatnosti na základe ktorej Slovenská lekárnická komora na origináli rozhodnutia vyznačí doložku právoplatnosti a originál zašle späť farmaceutovi.
  Po vyznačení právoplatnosti je možné rozhodnutie používať na ďalšie právne úkony.

Dočasné pozastavenie registrácie

Farmaceutovi môže byť dočasne pozastavená registrácia, ak:

 • požiada o dočasné pozastavenie z dôvodu prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania;
 • má dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

V prípade dočasného pozastavenia registrácie je povinnosť sústavného vzdelávania na dobu dočasného pozastavenia registrácie pozastavená. Vzdelávací cyklus sa po obnovení registrácie predĺži o dobu dočasného pozastavenia registrácie. V prípade, že doba dočasného pozastavenia registrácie prekročí 4 roky, vzdelávací cyklus bude zrušený.  Ak je žiadateľ o dočasné pozastavenie registrácie aj držiteľom licencie, je povinný požiadať aj o dočasné pozastavenie všetkých licencií, ktorých je držiteľom. V opačnom prípade bude voči nemu začaté správne konanie o ich dočasné pozastavenie z úradnej moci.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, ktorému bola dočasne pozastavená registrácia, stráca platnosť, a to znefunkčnením certifikátu na elektronický podpis a preto v prípade dočasne pozastavenej registrácie neprebehne úspešne autentifikácia zdravotníckeho pracovníka v ezdravie a dotknutý zdravotnícky pracovník sa do ezdravie neprihlási.

Vo vzťahu k sústavnému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov, ak v priebehu hodnoteného obdobia bola zdravotníckemu pracovníkovi právoplatným rozhodnutím Slovenskej lekárnickej komory dočasne pozastavená registrácia alebo zrušená registrácia, čas od dočasného pozastavenia registrácie alebo od zrušenia registrácie do obnovenia registrácie sa do hodnoteného obdobia nezapočítava.  Hodnotené obdobie sa tak predlžuje o čas od dočasného pozastavenia/zrušenia registrácie do času jej obnovenia. Avšak ak registrácia zdravotníckeho pracovníka bola obnovená až po uplynutí štyroch rokov odo dňa dočasného pozastavenia registrácie alebo odo dňa zrušenia registrácie, hodnotené obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie.

Žiadosť o dočasné pozastavenie

Obnovenie registrácie

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora na základe žiadosti farmaceuta opätovne registruje. K žiadosti je potrebné priložiť doklady preukazujúce zmeny údajov v registri farmaceutov.

Žiadosť o obnovenie registrácie

Zrušenie registrácie

Farmaceutovi môže byť zrušená registrácia, ak:

 • požiada o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania;
 • prestane spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa zákona č. 578/2004 Z. z.;
 • bol mu uložený právoplatným rozhodnutím súdu doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania.

V prípade zrušenia registrácie je povinnosť sústavného vzdelávania dočasne pozastavená a to najviac na dobu 4 rokov. Po uplynutí tejto lehoty je vzdelávací cyklus zrušený. V prípade, že sa registrácia obnoví, vzdelávací cyklus sa predĺži o dobu zrušenej registrácie. Ak je žiadateľ o zrušenie registrácie aj držiteľom licencie, je povinný požiadať aj o zrušenie všetkých licencií, ktorých je držiteľom. V opačnom prípade bude voči nemu začaté správne konanie o ich zrušenie z úradnej moci. O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach odôvodňujúcich zrušenie registrácie. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, ktorému bola zrušená registrácia, stráca platnosť, a to znefunkčnením certifikátu na elektronický podpis a preto v prípade zrušenej registrácie neprebehne úspešne autentifikácia zdravotníckeho pracovníka v ezdravie a dotknutý zdravotnícky pracovník sa do ezdravie neprihlási.

Žiadosť o zrušenie registrácie

Zánik registrácie

Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Mgr. Martina Vincencová

koordinátor registra a správnych konaní

+421 903 225 775

martina.vincencova@slek.sk

Číslo účtu

SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Slovenská sporiteľna, a.s.

Konzultačné hodiny

Utorok 08:00 - 12:00

Streda 12:00 - 15:00

Štvrtok 12:00 - 16:00

Korešpondenčná adresa

Slovenská lekarnicka komora

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3