Jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania je v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. registrácia v registri zdravotníckych pracovníkov. Slovenská lekárnická komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie farmaceuta.

V registri musí byť zapísaná každá osoba, ktorá vykonáva zdravotnícke povolanie. V prípade farmaceuta ide o:

 • výkon zdravotníckeho povolania farmaceuta pri poskytovaní lekárenskej zdravotnej starostlivosti,
 • výkon zdravotníckeho povolania farmaceuta pri zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,
 • výkon zdravotníckeho povolania farmaceuta pri výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Komora v zmysle zákona poskytuje údaje z registra farmaceutov Ministerstvu zdravotníctva SR na účely štatistických zisťovaní ako aj Národnému centru zdravotníckych informácií na účely vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov v elektronickej podobe, preto je potrebné, aby údaje v registri farmaceutov boli vo vlastnom záujme farmaceuta aktuálne a presné. Zápisom do registra farmaceutov nevzniká členstvo v komore. Podmienky členstva v komore.

Pre úspešný zápis do registra farmaceutov je potrebné zaslať:

OZNÁMENIE ÚDAJOV DO REGISTRA
 • oznámenie údajov do registra, spolu s osvedčenými kópiami nižšie uvedených dokladov;
 • doklad o získanej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut (diplom o ukončení magisterského štúdia v odbore farmácia, doklad o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností, doklad o získanej odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností); v prípade ukončenia štúdia v zahraničí aj právoplatné rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznaní dokladu o odbornej spôsobilosti žiadateľa na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore farmácia; ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, potvrdenie vzdelávacej ustanovizne, na ktorej zdravotnícky pracovník získava odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností s uvedením dátum, odkedy sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, názvu a sídla a dĺžky trvania špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy;
 • potvrdenie o ovládaní štátneho jazyka, rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ovládaní štátneho jazyka (len u cudzinca, okrem občana ČR) alebo doklad o vykonaní maturitnej skúšky alebo štátnej jazykovej skúšky zo slovenského jazyka; vzor žiadosti o overenie ovládania štátneho jazyka;
 • potvrdenie zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania, obsahujúce názov zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa, dátum vzniku pracovnoprávneho resp. obdobného pracovného vzťahu, pracovné zaradenie (funkcia), prípadne stručný popis náplne práce, pečiatka, dátum a miesto vydania potvrdenia, podpis osoby oprávnenej konať /vlastnoručný podpis/ v mene zamestnávateľa /prípadne fotokópia pracovnej zmluvy/ alebo potvrdenie o inom spôsobe výkonu povolania a to aj vo vzťahu ku všetkým doterajším zamestnávateľom;
 • výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace;
 • doklad o zaplatení registračného poplatku vo výške 13 eur (potvrdenie z internet banking, poštová poukážka).

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore farmácia, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut, oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa. Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka spolu so všetkými prílohami a vydá mu potvrdenie o registrácii s pridelením registračným číslom, ktoré bude zaslané farmaceutovi. Oznámenie údajov do registra spolu s osvedčenými kópiami dokladov vyššie uvedených je potrebné doručiť na adresu sídla komory. Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register farmaceutov.

Korešpondečná adresa:

Slovenská lekárnická komora

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3

Poplatky

Jednorazový poplatok 13 € za zápis do registra farmaceutov

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: dátum narodenia

Špecifický symbol: -

Dátum splatnosti: deň podania žiadosti

Ročný poplatok 15 € za vedenie registra farmaceutov

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: registračné číslo

Špecifický symbol: rok

Dátum splatnosti: 31. január príslušného kalendárneho roka

Ak zdravotnícky pracovník poruší povinnosť oznámiť údaje na zápis do registra farmaceutov, komora mu uloží pokutu až do výšky 663 €.

Zmena údajov v registri

Farmaceut zapísaný v registri farmaceutov je zo zákona povinný bezodkladne písomne oznamovať zmeny údajov týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania, ako aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky, údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie. Ak zdravotnícky pracovník poruší povinnosť oznámiť zmenu údajov, komora mu uloží pokutu až do výšky 663 €.

Zmena údajov

Dočasné pozastavenie registrácie

Farmaceutovi môže byť dočasne pozastavená registrácia, ak:

 • požiada o dočasné pozastavenie z dôvodu prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania;
 • má dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

V prípade dočasného pozastavenia registrácie povinnosť sústavného vzdelávania naďalej trvá. Ak je žiadateľ o dočasné pozastavenie registrácie aj držiteľom licencie, je povinný požiadať aj o dočasné pozastavenie všetkých licencií, ktorých je držiteľom. V opačnom prípade bude voči nemu začaté správne konanie o ich dočasné pozastavenie z úradnej moci.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, ktorému bola dočasne pozastavená registrácia, stráca platnosť, a to znefunkčnením certifikátu na elektronický podpis a preto v prípade dočasne pozastavenej registrácie neprebehne úspešne autentifikácia zdravotníckeho pracovníka v ezdravie a dotknutý zdravotnícky pracovník sa do ezdravie neprihlási.

Vo vzťahu k sústavnému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov, ak v priebehu hodnoteného obdobia bola zdravotníckemu pracovníkovi právoplatným rozhodnutím Slovenskej lekárnickej komory dočasne pozastavená registrácia alebo zrušená registrácia, čas od dočasného pozastavenia registrácie alebo od zrušenia registrácie do obnovenia registrácie sa do hodnoteného obdobia nezapočítava.  Hodnotené obdobie sa tak predlžuje o čas od dočasného pozastavenia/zrušenia registrácie do času jej obnovenia. Avšak ak registrácia zdravotníckeho pracovníka bola obnovená až po uplynutí štyroch rokov odo dňa dočasného pozastavenia registrácie alebo odo dňa zrušenia registrácie, hodnotené obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie.

Žiadosť o dočasné pozastavenie

Obnovenie registrácie

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora na základe žiadosti farmaceuta opätovne registruje. K žiadosti je potrebné priložiť doklady preukazujúce zmeny údajov v registri farmaceutov.

Žiadosť o obnovenie registrácie

Zrušenie registrácie

Farmaceutovi môže byť zrušená registrácia, ak:

 • požiada o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania;
 • prestane spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa zákona č. 578/2004 Z. z.;
 • bol mu uložený právoplatným rozhodnutím súdu doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania.

V prípade zrušenia registrácie povinnosť sústavného vzdelávania zaniká. Ak je žiadateľ o zrušenie registrácie aj držiteľom licencie, je povinný požiadať aj o zrušenie všetkých licencií, ktorých je držiteľom. V opačnom prípade bude voči nemu začaté správne konanie o ich zrušenie z úradnej moci. O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach odôvodňujúcich zrušenie registrácie. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, ktorému bola zrušená registrácia, stráca platnosť, a to znefunkčnením certifikátu na elektronický podpis a preto v prípade zrušenej registrácie neprebehne úspešne autentifikácia zdravotníckeho pracovníka v ezdravie a dotknutý zdravotnícky pracovník sa do ezdravie neprihlási.

Žiadosť o zrušenie registrácie

Zánik registrácie

Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Ing. Valentína Berciková

koordinátor registra a správnych konaní

+421 902 577 309 

valentina.bercikova@slek.sk

Číslo účtu

SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Slovenská sporiteľna, a.s.

Konzultačné hodiny

Utorok 08:00 - 12:00

Streda 12:00 - 14:00

Štvrtok 12:00 - 16:00

Korešpondenčná adresa

Slovenská lekarnicka komora

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3