Jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania je v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. registrácia v registri zdravotníckych pracovníkov. Slovenská lekárnická komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie farmaceuta.

V registri musí byť zapísaná každá osoba, ktorá vykonáva zdravotnícke povolanie. V prípade farmaceuta ide o:

 • výkon zdravotníckeho povolania farmaceuta pri poskytovaní lekárenskej zdravotnej starostlivosti,
 • výkon zdravotníckeho povolania farmaceuta pri zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,
 • výkon zdravotníckeho povolania farmaceuta pri výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Komora v zmysle zákona poskytuje údaje z registra farmaceutov Ministerstvu zdravotníctva SR na účely štatistických zisťovaní ako aj Národnému centru zdravotníckych informácií na účely vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov v elektronickej podobe, preto je potrebné, aby údaje v registri farmaceutov boli vo vlastnom záujme farmaceuta aktuálne a presné. Zápisom do registra farmaceutov nevzniká členstvo v komore. Podmienky členstva v komore.

Pre úspešný zápis do registra farmaceutov je potrebné zaslať:

OZNÁMENIE ÚDAJOV DO REGISTRA
 • oznámenie údajov do registra, spolu s osvedčenými kópiami nižšie uvedených dokladov
 • doklad o získanej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut (diplom o ukončení magisterského štúdia v odbore farmácia, doklad o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností, doklad o získanej odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností); v prípade ukončenia štúdia v zahraničí aj právoplatné rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznaní dokladu o odbornej spôsobilosti žiadateľa na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore farmácia; ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, potvrdenie vzdelávacej ustanovizne, na ktorej zdravotnícky pracovník získava odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností s uvedením dátum, odkedy sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, názvu a sídla a dĺžky trvania špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
 • potvrdenie o ovládaní štátneho jazyka, rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ovládaní štátneho jazyka (len u cudzinca, okrem občana ČR) alebo doklad o vykonaní maturitnej skúšky alebo štátnej jazykovej skúšky zo slovenského jazyka,
 • potvrdenie zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania, obsahujúce názov zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa, dátum vzniku pracovnoprávneho resp. obdobného pracovného vzťahu, pracovné zaradenie (funkcia), prípadne stručný popis náplne práce, pečiatka, dátum a miesto vydania potvrdenia, podpis osoby oprávnenej konať /vlastnoručný podpis/ v mene zamestnávateľa /prípadne fotokópia pracovnej zmluvy/ alebo potvrdenie o inom spôsobe výkonu povolania a to aj vo vzťahu ku všetkým doterajším zamestnávateľom,
 • výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
 • doklad o zaplatení registračného poplatku vo výške 13 eur (potvrdenie z internet banking, poštová poukážka).

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore farmácia, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut, oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa. Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka spolu so všetkými prílohami a vydá mu potvrdenie o registrácii s pridelením registračným číslom, ktoré bude zaslané farmaceutovi. Oznámenie údajov do registra spolu s osvedčenými kópiami dokladov vyššie uvedených je potrebné doručiť na adresu sídla komory. Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register farmaceutov.

Korešpondečná adresa:

Slovenská lekárnická komora,

Nová Rožňavská 3,

831 04 Bratislava 3.

Poplatky

Jednorazový poplatok 13 € za zápis do registra farmaceutov

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: dátum narodenia

Špecifický symbol: -

Dátum splatnosti: deň podania žiadosti

Ročný poplatok 15 € za vedenie registra farmaceutov

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: registračné číslo

Špecifický symbol: rok

Dátum splatnosti: 31. január príslušného kalendárneho roka

Ak zdravotnícky pracovník poruší povinnosť oznámiť údaje na zápis do registra farmaceutov, komora mu uloží pokutu až do výšky 663 €.

Zmena údajov v registri

Farmaceut zapísaný v registri farmaceutov je zo zákona povinný bezodkladne písomne oznamovať zmeny údajov týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania, ako aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky, údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie. Ak zdravotnícky pracovník poruší povinnosť oznámiť zmenu údajov, komora mu uloží pokutu až do výšky 663 €.

Zmena údajov

Dočasné pozastavenie registrácie

Farmaceutovi môže byť dočasne pozastavená registrácia, ak:

 • požiada o dočasné pozastavenie z dôvodu prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania,
 • má dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

V prípade dočasného pozastavenia registrácie povinnosť sústavného vzdelávania naďalej trvá. Ak je žiadateľ o dočasné pozastavenie registrácie aj držiteľom licencie, je povinný požiadať aj o dočasné pozastavenie všetkých licencií, ktorých je držiteľom. V opačnom prípade bude voči nemu začaté správne konanie o ich dočasné pozastavenie z úradnej moci.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, ktorému bola dočasne pozastavená registrácia, stráca platnosť, a to znefunkčnením certifikátu na elektronický podpis, a preto v prípade dočasne pozastavenej registrácie neprebehne úspešne autentifikácia zdravotníckeho pracovníka v ezdravie a dotknutý zdravotnícky pracovník sa do ezdravie neprihlási!

Žiadosť o dočasné pozastavenie

Obnovenie registrácie

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora na základe žiadosti farmaceuta opätovne registruje. K žiadosti je potrebné priložiť doklady preukazujúce zmeny údajov v registri farmaceutov.

Žiadosť o obnovenie registrácie

Zrušenie registrácie

Farmaceutovi môže byť zrušená registrácia, ak:

 • požiada o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,
 • prestane spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa zákona č. 578/2004 Z. z.,
 • bol mu uložený právoplatným rozhodnutím súdu doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania.

V prípade zrušenia registrácie povinnosť sústavného vzdelávania zaniká. Ak je žiadateľ o zrušenie registrácie aj držiteľom licencie, je povinný požiadať aj o zrušenie všetkých licencií, ktorých je držiteľom. V opačnom prípade bude voči nemu začaté správne konanie o ich zrušenie z úradnej moci. O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach odôvodňujúcich zrušenie registrácie. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, ktorému bola zrušená registrácia, stráca platnosť, a to znefunkčnením certifikátu na elektronický podpis, a preto v prípade zrušenej registrácie neprebehne úspešne autentifikácia zdravotníckeho pracovníka v ezdravie a dotknutý zdravotnícky pracovník sa do ezdravie neprihlási!

Žiadosť o zrušenie registrácie

Zánik registrácie

Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Bc. Viera Sopúchová

Koordinátor registra a správnych konaní

+421 903 225 775viera.sopuchova@slek.sk

Číslo účtu

SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Slovenská sporiteľna a.s.

Konzultačné hodiny

Utorok 8:00 - 12:00

Streda 12:00 - 14:00

Štvrtok 12:00 - 16:00

Korešpondenčná adresa

Slovenská lekarnicka komora

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3