Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k registru farmaceutov

Oznámenie údajov do registra pdf 361 KB DownloadStiahnuť
Oznámenie zmien údajov do registra pdf 392 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie pdf 250 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o zrušenie registrácie pdf 212 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o obnovenie registrácie pdf 468 KB DownloadStiahnuť
Oznámenie o výkone činnosti odborného zástupcu pdf 204 KB DownloadStiahnuť
Potvrdenie zamestnávateľa o odbornej praxi DownloadStiahnuť
Vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu DownloadStiahnuť
Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register farmaceutov pdf 408 KB DownloadStiahnuť

Tlačivá k členstvu v komore

Žiadosť o zapísanie do zoznamu členov SLeK pdf 171 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov SLeK pdf 121 KB DownloadStiahnuť
Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Zoznam členov pdf 427 KB DownloadStiahnuť

Tlačivá k licenciám

Žiadosť o vydanie licencie pdf 505 KB DownloadStiahnuť
Oznámenie zmien údajov v licencii pdf 244 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o dočasné pozastavenie licencie pdf 183 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o zrušenie licencie pdf 176 KB DownloadStiahnuť
Späťvzatie žiadosti o vydanie licencie pdf 19 KB DownloadStiahnuť
Čestné vyhlásenie - spôsobilosť na právne úkony pdf 94 KB DownloadStiahnuť
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pdf 113 KB DownloadStiahnuť
Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register licencií pdf 387 KB DownloadStiahnuť

Iné tlačivá

Dohoda o plnomocenstve pdf 155 KB DownloadStiahnuť
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pdf 113 KB DownloadStiahnuť
Potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností pdf 15 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o vydanie potvrdenia o bezúhonnosti v rámci disciplinárnej právomoci SLeK pdf 25 KB DownloadStiahnuť
Žiadosti o zaradenie lekárne do zoznamu výučbových lekární pdf 240 KB DownloadStiahnuť
Žiadosť o sprístupnenie informácií pdf 157 KB DownloadStiahnuť
Vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu DownloadStiahnuť

Tlačivá k voľbám

Návrh kandidáta pdf 248 KB Zamknutý súbor
Prezenčná listina k voľbám MLeK pdf 149 KB Zamknutý súbor
Prezenčná listina k voľbám RLeK pdf 152 KB Zamknutý súbor
Zápisnica o výsledkoch volieb MLeK pdf 659 KB Zamknutý súbor
Zápisnica o výsledkoch volieb RLeK pdf 872 KB Zamknutý súbor
Zápisnica z rokovania Rady RLeK - voľba podpredsedu pdf 456 KB Zamknutý súbor
Súhlas s kandidatúrou a čestné vyhlásenie pdf 347 KB Zamknutý súbor