SLeK negatívne vníma dištancovanie sa SR od rezolúcií schválených WHO

SLeK negatívne vníma dištancovanie sa SR od rezolúcií schválených WHO
Slovenská lekárnická komora negatívne vníma dištancovanie sa Slovenskej republiky od rezolúcií schválených WHO

 

„Svet vyhral“ – týmito jednoduchými slovami Informoval portál Health Policy Watch o dosiahnutí konsenzu v rámci 77. zhromaždenia Svetovej zdravotníckej organizácie.

Podrobná analýza priebehu a dosiahnutej rezolúcie – ktorej súčasťou je o. i. záväzok v priebehu roku 2024 zavŕšiť rokovania o pandemickej dohode – poukazuje na kľúčové body schválených predpisov a dodatkov k medzinárodným zdravotným predpisom (International Health Regulation – IHR). Tieto predpisy sú nástrojom medzinárodného práva, ktorý je právne záväzný pre 196 krajín vrátane 194 členských štátov WHO.

IHR predstavujú celosvetovú iniciatívnu reakciu na smrteľné epidémie, ktoré v  minulosti zachvátili Európu. Je to nielen súbor jasne definovaných práv a povinností pre jednotlivé krajiny, ale tiež zoznam kritérií pre určenie, či konkrétna udalosť predstavuje „mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu“.[1]

Potreba aktualizácie týchto predpisov prijatých v roku 1969 a aktualizovaných v roku 2005 vyplynula predovšetkým z pandémie COVID-19, ale tiež z nedávnych skúseností s epidémiami vírusov zika, ebola a opičích kiahní.[2]

Hlavnými bodmi schválenej rezolúcie sú

  • zavedenie definície pandemickej núdzovej situácie s cieľom spustiť efektívnejšiu medzinárodnú spoluprácu v reakcii na udalosti, ktorým hrozí, že sa stanú pandémiou alebo sa ňou stali,
  • záväzok k solidarite a spravodlivosti pri posilňovaní prístupu k liekom a ich financovaniu,
  • zriadenie výboru zmluvných strán pre uľahčenie účinnej implementácie zmenených a doplnených nariadení,
  • vytvorenie národných orgánov s cieľom zlepšenia koordinácie implementácie nariadení v rámci krajín a medzi nimi.

Úloha farmaceutov sa v rôznych procesoch udržateľnosti kvality verejného zdravia v mnohých krajinách plne prejavila hlavne počas pandémie COVID-19. Verejné lekárne boli aktívne zapájané do testovania, mimoriadneho výdaja liekov, prípravy a distribúcie dezinfekčných prostriedkov, edukačných a osvetových projektov, zabezpečenia a distribúcie očkovacích vakcín i samotného očkovania.[3],[4]

Postoj Svetovej zdravotníckej organizácie k úlohe farmaceutov z systéme zdravotnej starostlivosti bol formulovaný už v roku 1988[5]. V rokoch 1993 a 1997 bol revidovaný, a doplnený so zameraním na budúce výzvy v zdravotnej starostlivosti – WHO podrobne poukazuje na úlohy, ktoré v dynamicky sa meniacich podmienkach stability verejného zdravia majú zohrávať práve farmaceuti.

Slovenská lekárnická komora nielen v kontexte konzistentného, významného, avšak v podmienkach SR dlhodobo nereflektovaného postoja WHO k pozícii farmaceutov v systéme verejného zdravotníctva, považuje revíziu IHR za dôležitý globálny nástroj pre efektívne riešenie prípadných budúcich mimoriadnych situácií.

Ako uvádza portál Health Policy Watch: „Slovensko sa od rezolúcie dištancovalo, Rusko a Argentína uviedli, že si vyhradzujú právo implementovať zmeny podľa svojej národnej suverenity. Kostarika vyjadrila výhrady k predĺženiu mandátu Medzivládneho vyjednávacieho orgánu zriadeného v decembri 2021, ktorého úlohou je pripraviť úplné znenie pandemickej dohody.“

Vnímajúc Svetovú zdravotnícku organizáciu nielen vo farmaceutickom profesionálnom kontexte ako kľúčovú a mienkotvornú inštitúciu vo všetkých situáciách, ktoré môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky a pri ktorých predstavujú farmaceuti verejných a nemocničných lekární súčasť základnej personálnej infraštruktúry, považujeme z odborného hľadiska tento postoj reprezentácie Slovenskej republiky za nesprávny.


[1] https://healthpolicy-watch.news/the-world-has-won-new-regulations-to-protect-against-pandemics-finally-passed/

[2] https://www.who.int/news/item/01-06-2024-world-health-assembly-agreement-reached-on-wide-ranging--decisive-package-of-amendments-to-improve-the-international-health-regulations--and-sets-date-for-finalizing-negotiations-on-a-proposed-pandemic-agreement

[3] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d6227663-en/index.html?itemId=/content/component/d6227663-en

[4] Talukdar D, Jankie S, Pancholi SS, et al. Strategic Role and Challenges of Community Pharmacists in SARS-CoV-2 Outbreak. Journal of Research in Pharmacy Practice. 2021 Jan-Mar;10(1):1-9. DOI: 10.4103/jrpp.jrpp_20_131. PMID: 34295846; PMCID: PMC8259598.

[5] WHO Consultative Group on the Role of the Pharmacist in the Health Care System (‎1988: New Delhi)‎, World Health Organization. Pharmaceuticals Unit & World Health Organization. Action Programme on Essential Drugs and Vaccines. (‎1990)‎. The role of the pharmacist in the health care system: report of a WHO consultative group, New Delhi, 13-16 December 1988. World Health Organization