Magistraliter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Názov

O projekte

Individuálne pripravované lieky (IPL) tvorili kedysi základný sortiment každej lekárne. Pripraviť ich dokázal jedine lekárnik a boli symbolom tohto povolania. Aj v dnešnej dobe, napriek moderným liekom, predstavujú dôležitú súčasť lekárenskej starostlivosti a majú v lekárni svoje nezameniteľné miesto. Podstatnú úlohu zohrávajú napríklad pri výpadku hromadne vyrábaných liečivých prípravkoch alebo pri špecifických ochoreniach, kedy je pacientom potrebné podať liek v osobitnej liekovej forme. Individuálne pripravované lieky sú zároveň nenahraditeľné aj pre zabezpečenie špecifického terapeutického režimu, či už z dôvodu nedostupnosti vhodného liekového základu HVL, alebo na trhu chýbajúcej potrebnej koncentrácie a veľkosti balenia. Slovenská lekárnická komora obnovuje projekt Magistraliter s cieľom podporiť modernú prípravu IPL v lekárňach. Na tejto webovej stránke nájdete zoznam receptúr pripravovaných v súčasnosti v mnohých lekárňach na Slovensku. Chýba vám niektorá receptúra? Neváhajte nás kontaktovať na sekretariat@slek.sk.

Odborný garant projektu: PharmDr. Margaréta Šubová, PhD.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Skratka Latinský názov Preklad
med. medicus lekár
medic. medicinali liečivý
moll. mollis mäkký
mucil. mucilago sliz
No. numero v počte, počtom
ol. oleum olej
ord. ordinatio ordinácia, predpis, návod
orig. originalis pôvodný
past., pst. pasta pasta
penic. penicillus štetček
pro adult. pro adultis pre dospelých
pro baln. pro balneo na kúpeľ
pro inf. pro infantibus pre deti
pro med. pro medici pre lekára
pulv., plv. pulvis, pulveres prášok, prášky
pulv. adsp. pulvis adspersorius zásyp
pulv. adsp. liq. pulvis adspersorius liquidus tekutý zásyp
pulver. pulveratus práškovaný
pur. purus čistý
purif. purificatus čistený

ZÁKLADNÉ RÍMSKE ČÍSLICE

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000

Ak stojí jedna z číslic I, X, C pred nominálne väčšou rímskou číslicou, jej hodnota sa odčíta od hodnoty väčšej rímskej číslice. Príklad: IV = 5−1 = 4

V opačnom prípade sa hodnoty rímských číslic sčítajú. Príklad: XXXVI = 10+10+10+5+1 = 36 Kombinovaný príklad: MXC = 1000+100−10 = 1090

Číslice V, L, D sa neopakujú. Žiadna z nich nesmie byť v čísle použitá viac ako jeden krát. Ostatné rímske číslice sa môžu v rade za sebou opakovať maximálne tri krát.

Hodnota Rímska číslica Slovom
1 I unus,una,unum
2 II duo,duae,duo
3 III tres,tria
3IIItres, tria
4IVquattuor
5Vquinque
6VIsex
7VIIseptem
8VIIIocto
9IXnovem
10Xdecem
11XIundecim
12XIIduodecim
13XIIItredecim
14XIVquattuordecim
15XVquindecim
16XVIsedecim
17XVIIseptendecim
18XVIIIduodeviginti
19XIXundeviginti
20XXviginti
21XXIvigintiunus
22XXIIvigintiduo
23XXIIvigintitres
24XXIVvigintiquattour
25XXVvigintiquinque
26XXVIvigintisex
27XXVIIvigintiseptem
28XXVIIIduodetriginta
29XXIXundetriginta
30XXXtriginta
40XLquadraginta
50Lquinquaginta
60LXsexaginta
70LXXseptuaginta
80LXXXoctoginta
90XCnonaginta
98XCVIIInonaginta octo
99XCIXnonaginta novem
100Ccentum
101CIcentum unus
102CIIcentum duo
200CCducenti
300CCCtrecenti
400CDquadringenti
500Dquingenti
600DCsescenti
700DCCseptigenti
800DCCCoctigenti
900CMnongenti
1000Mmille
2000MMduo milia
3000MMMtria milia