Opatrenia ÚVZ SR: Prevádzkové podmienky

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti v kontexte Opatrenia ÚVZ SR
pri ohrození verejného zdravia sp. zn.  OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 účinného od 15.10.2020 (prevádzkové podmienky)

Lekáreň je povinná:
 • umožniť vstup a pobyt v lekárni len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka)
  Nakoľko súčasne s týmto opatrením je v platnosti aj Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia sp. zn.  OLP/8323/2020  zo dňa 14.10.2020 (prekrytie dýchacích ciest) - odkaz, podľa ktorého všetkým pacientom lekárne sa zakazuje pohybovať sa v lekárni bez prekrytia horných dýchacích ciest s výnimkou detí do 6 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického spektra a pracovníka, ktorý sa nachádza v lekárni sám, máme za to, že len nedôslednosťou regulátora (Úrad verejného zdravotníctva SR) opätovne došlo v neskôr vydanom opatrení sp. zn.  OLP/8326/2020 k nezohľadneniu uvedených výnimiek (deti do 6 rokov veku, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, pracovník, ktorý sa nachádza v lekárni sám) v prípade ktorých je podľa názoru SLeK možné pohybovať sa v interiérových priestoroch bez prekrytia horných dýchacích ciest bez porušenia opatrenia sp. zn.  OLP/8326/2020.;
 • pri vchode do lekárne aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • na všetky vstupy do lekárne viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia;
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti);
 • zabezpečiť, aby počet pacientov v lekárni v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden pacient na 15 m2 z plochy lekárne určenej pre pacientov, pričom táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha lekárne určená pre pacientov nedosahuje 15 m2, v lekárni sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 pacient (so zachovaním výnimky pre deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby);
 • vykonávať časté vetranie priestorov lekárne a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných košíkov, ak sú k dispozícii, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Za splnenie uvedených povinností nesie zodpovednosť samotný držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti na ktorého je prenesené bremeno kontroly dodržiavania  uvedených opatrení a to pod sankciou vo výške do 20.000 eur.

Lekárni sa v záujme zabezpečenia kvality a neškodnosti ovzdušia v budovách bezo zmeny oproti doterajším opatreniam odporúča:

 • v priestoroch, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
 • pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť trvalý chod vzduchotechnického zariadenia,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca. 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením lekárne,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
 • prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
 • nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
 • pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Upozorňujeme, že na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti, preto odporúčame priebežne sledovať aj internetové stránky regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Pre úplnosť informácie, povinnosť umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11.00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov sa vzťahuje len na prevádzkovateľov predajní potravín a predajní drogérií. Na lekárne sa táto povinnosť nevzťhahuje.

Opatrenie na stiahnutie.pdf