AKTUALIZOVANÉ: Odporúčanie Slovenskej lekárnickej komory na zabezpečenie ochrany zdravia farmaceutov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

Odporúčanie Slovenskej lekárnickej komory na zabezpečenie ochrany zdravia farmaceutov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

 

Na stiahnutie: Odporúčanie Slovenskej lekárnickej komory na zabezpečenie ochrany zdravia farmaceutov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.pdf

Dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoMCx6sSTalJxsCwRuNxLQcoSqEDHm-K6_P-S6cBc74qT6w/viewform?fbclid=IwAR1o6b7eHezC1OWvy3-vXKbwIDjJssLNTVWfUPJkTxaGzXJ-DL_LyOCchCw

Článok 1.: Úvodné ustanovenia
 • Slovenská lekárnická komora plní v zmysle § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. ako samosprávna organizácia v zdravotníctve úlohu ochrany práv a záujmov svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.
 • Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením číslo 111 z marca 2020 vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.
 • V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vydáva Prezídium Slovenskej lekárnickej komory toto odporúčanie.
 
Článok 2.: Predmet odporúčania
 • V zmysle § 16 zákona č. 42/1994 Z. z. právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok, sú povinní pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, ktoré môžu ohroziť a zabezpečiť na vlastné náklady špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti podľa druhu nebezpečnej látky, ktorou môžu ohroziť život alebo zdravie.
 • Slovenská lekárnická komora opakovane požiadala štátne orgány o zabezpečenie dostupnosti prostriedkov bezprostredne potrebných na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a o koordináciu postupov pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti.
 • Vzhľadom k skutočnosti, že ku dňu vydania tohto odporúčania nedošlo k naplneniu oprávnených požiadaviek podľa ods. 2 pristupuje Slovenská lekárnická komora k usmerneniu procesov a postupov pri materiálnom, priestorovom a personálnom zabezpečení poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach. Pre účely tohto odporúčania sa pod pojmom „verejná lekáreň“ rozumie aj oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti zriadené nemocničnou lekárňou.
Článok 3.: Odporúčania a usmernenia
 • Priestory verejnej lekárne dostupné verejnosti odporúčame usporiadať a využívať nasledovným spôsobom:
  • Obmedziť súčasný vstup do priestorov oficíny pre maximálne dvoch pacientov, alebo
  • Vykonávať výdaj a dispenzáciu celého sortimentu verejnej lekárne prostredníctvom pohotovostného okienka,
  • Vetrať priestory, ak je to možné, kontinuálne počas celého dňa,
  • Minimálne každú hodinu zabezpečiť dostatočnú dezinfekciu táry, kľučiek, pokladní, klávesnice terminálov a všetkých predmetov, ktoré prichádzajú do styku s pacientmi a to prípravkom s virucídnym účinkom,
  • V priebehu dňa realizovať minimálne jednu tridsať minútovú sanitačnú prestávku za účelom umývania a dezinfekcie podlahy oficíny,
  • Pokiaľ lekáreň disponuje germicídnym žiaričom v priestoroch oficíny, odporúčame ho denne použiť v súlade s odporúčaniami a návodom výrobcu,
  • V priestoroch čakárne oficíny odporúčame zverejniť nasledovné informáciu:
   • Žiadame pacientov, aby do oficíny vstupovali maximálne dvaja,
   • Žiadame pacientov, aby preferovali bezhotovostné platby,
   • Žiadame pacientov, aby v prípade akútneho respiračného ochorenia sprevádzaného horúčkou a kašľom komunikovali s personálom lekárne vo vzdialenosti minimálne jeden meter od táry,
   • Žiadame pacientov, aby si nevytvárali neodôvodnené prehnané zásoby liekov a rešpektovali právo farmaceuta odmietnuť výdaj akéhokoľvek lieku.

 • Personál lekárne odporúčame chrániť nasledovným spôsobom:
  • Pri kontakte s pacientom a pri individuálnej príprave liekov používať jednorazové ochranné rúško na tvár s frekvenciou výmeny minimálne raz za dve hodiny,
  • Pri manipulácii sliekmi, finančnou hotovosťou, pri individuálnej príprave liekov používať nesterilné ochranné rukavice s frekvenciou výmeny minimálne raz za hodinu; pri individuálnej príprave liekov pripravovať každý liek v nových jednorazových rukaviciach,
  • Po umytí rúk používať jednorazové utierky a dezinfekčný prostriedok vhodný na použitie na kožu,
  • Na dezinfekciu rúk používať dezinfekčný roztok s obsahom minimálne 70% etanolu, alebo izopropylalkoholu,
  • Konzumáciu potravín a nápojov umožniť výhradne v určenom a vyhradenom priestore lekárne (kancelária, denná miestnosť) pri zachovaní príslušných hygienických štandardov,
  • V priestoroch lekárne nepoužívať bežný civilný odev.

 • Odporúčania na zabezpečenie dostupnosti liečiv a liekov:
  • Dôsledne sledovať vlastnú zásobu a distribučnú dostupnosť liekov s obsahom zvlášť paracetamolu, ibuprofenu ako aj iných NSAID,
  • Obmedziť výdaj týchto liekov v prípade nedostupnosti v množstve maximálne 14 štandardných denných dávok na osobu pri súčasnom dodržaní požiadavky v zmysle § 22 ods. 4 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus podľa Odborného usmernenia MZ SR č. OF/0504/2016,
  • Zabezpečiť pre potreby lekárne ako zdravotníckeho zariadenia prostriedky osobnej ochrany a dezinfekčné prostriedky v maximálnej možnej zásobe.

 • Ďalšie všeobecné odporúčania:
  • Zásielky od veľkodistribútorov prevziať vo vstupe do lekárne na to určenom, bez umožnenia vstupu dodávateľa do skladových priestorov lekárne,
  • V žiadnom prípade neumožniť vstup iných osôb (reprezentanti, rodinní príslušníci, kontrolné orgány a podobne) do priestorov lekárne neprístupných verejnosti,
  • Po zvážení personálnych podmienok, regionálnej situácie a po dohode s ostatnými poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti a po oznámení príslušnému samosprávnemu kraju primerane upraviť prevádzkový čas lekárne,
  • Na pracovisku vykonať oboznámenie všetkých zamestnancov s obsahom aktuálneho prevádzkového poriadku, hygienického režimu a sanitačného poriadku,
  • Dodržiavať požiadavky upravené vyhláškou č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia s dôsledným zameraním na pracovné postupy podľa prílohy 1a tejto vyhlášky.
 
Článok 4.: Záverečné ustanovenia
 • Toto odporúčanie je účinné dňom jeho vydania a zverejnenia a trvá počas celej doby trvania mimoriadnej situácie podľa článku 1 ods. 2.,
 • Sekretariát Slovenskej lekárnickej komory zabezpečí zverejnenie odporúčania na webovom sídle Slovenskej lekárnickej komory a jeho doručenie na e-mailové adresy členov Slovenskej lekárnickej komory, ktoré sú k dispozícii,
 • Predsedovia Miestnych a Regionálnych lekárnických komôr zabezpečia spôsobom v mieste obvyklým informovanosť členov príslušnej miestnej a regionálnej komory,
 • Toto odporúčanie schválilo Prezídium Slovenskej lekárnickej komory na svojom per rollam zasadnutí dňa 12. marca 2020,
 • V prípade vydania opatrení zo strany orgánov štátnej správy majú tieto prednosť pred odporúčaniami v tomto dokumente obsiahnutými.

 

PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory