Tlačová správa: MZSR, ŠÚKL a SLeK vyzývajú jednotlivcov, aby na hranice neposielali lieky

Tlačová správa: MZSR, ŠÚKL a SLeK vyzývajú jednotlivcov, aby na hranice neposielali lieky

Ministerstvo zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Slovenská lekárnická komora vyzývajú jednotlivcov, aby na hranice s Ukrajinou neposielali lieky

Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Slovenská lekárnická komora v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva v spoločnom stanovisku dôrazne neodporúčajú, aby lieky boli súčasťou bežnej humanitárnej pomoci jednotlivcov.

V súvislosti s humanitárnou krízou spôsobenou vojnovým konfliktom na území Ukrajiny zaznamenávame zvýšený záujem verejnosti o výdaj liekov – či už voľnopredajných, ale aj viazaných na lekársky predpis.

Lieky spadajú pod samostatnú kategóriu tovaru, ktorá pri prevoze cez hranicu zo zákona podlieha zvýšenému monitorovaniu a osobitnej colnej kontrole. Navyše, počas celej doby prevozu aj skladovania musia byť splnené špeciálne podmienky uskladnenia liekov (napr. teplota, vlhkosť), ktoré si vyžadujú adekvátnu dokumentáciu.

Dodávky liekov od individuálnych darcov nadmerne a najmä zbytočne zaťažujú colné hraničné priechody, ktoré momentálne čelia enormnému náporu.

Individuálne iniciované zbierky a následné zaobchádzanie s liekmi, ich poskytovanie, či podávanie, predstavujú porušenie zákona o liekoch a ďalšej súvisiacej legislatívy, pričom – hoci s dobrým úmyslom – hrozí riziko poškodenia zdravia spôsobeného nesprávnym skladovaním, indikáciou, dávkovaním, liekovými interakciami alebo potlačením príznakov iného, závažnejšieho ochorenia.

Nie je možné garantovať kvalitu, bezpečnosť  a účinnosť liekov, ktorých pôvod nie je zrejmý a ktoré pochádzajú z domácich zásob, či akéhokoľvek neoprávneného zdroja.

Žiadame všetkých, ktorí takéto zbierky organizujú a nedisponujú povolením na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, aby od tohto konania upustili a otázky zdravotnej starostlivosti s dôverou prenechali kompetentným štátnym orgánom. Obzvlášť upozorňujeme na riziká zhromažďovania a manipulácie s liekmi viazanými na lekársky predpis nezdravotníckymi pracovníkmi.

Lieková pomoc sa koordinuje na úrovni štátu. Jednotná koordinácia zabezpečuje rovnomernú distribúciu a zamedzuje vzniku možnej nedostupnosti liekov.

Ministerstvo zdravotníctva sa zúčastňuje pracovných fór Európskej komisie, ktoré riešia otázky spojené s humanitárnou pomocou. Rovnako prebiehajú konzultácie s relevantnými špecializovanými agentúrami OSN ku koordinovaniu jednotlivých oblastí v súvislosti so zdravotnými aspektmi prebiehajúceho konfliktu. MZ SR pripravuje pomoc pre Ukrajinu vo forme liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok.

V týchto chvíľach je veľmi dôležité, aby pomoc, ktorú poskytujeme utečencom na hraniciach, ale aj obyvateľom na Ukrajine, bola kontinuálna, koordinovaná a adresná. Ak máte záujem sa na nej podieľať, namiesto liekov odporúčame poskytnúť finančnú pomoc  niektorej z humanitárnych organizácií.