Slovenská lekárnická komora pozitívne vníma zásah štátu voči reexportu

Slovenská lekárnická komora pozitívne vníma zásah štátu voči reexportu

Slovenská lekárnická komora (SLeK) má záujem o dlhodobé riešenie problému reexportu a neetického konania konkrétnych farmaceutov, avšak k dnešnému dňu nedisponuje informáciami o usvedčených subjektoch, o rozsahu porušenia zákona, ani o zisteniach ŠÚKL ohľadom nelegálneho vývozu liekov.

SLeK je samosprávna organizácia a má spolupracovať s orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení. V medializovaných prípadoch nebola SLeK prizvaná k výkonu dozoru, preto sa doteraz nemohla zaoberať prípadnými etickými a profesijnými deliktmi konkrétnych farmaceutov.

SLeK, ako orgán dozoru nad dodržiavaním konkrétnych ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z., požiada ŠÚKL o súčinnosť.

SLeK dlhodobo iniciatívne upozorňuje na potrebu riešenia problému nedostupnosti liekov, na ktorej sa zásadným spôsobom podieľa aj ich vývoz akcelerovaný vysokými cenovými rozdielmi oproti zvyšku Európy v kombinácii s doterajšou ľahostajnosťou štátnych orgánov voči tomuto fenoménu.

V európskom kontexte má SLeK neštandardnú právnu úpravu kompetencií, v zmysle ktorých nie je možné voči aktérom takýchto prípadov zasiahnuť efektívne, účinne a včas a nie je možné im ani dočasne zamedziť prístup k liekom, či pozastaviť  licenciu na výkon povolania farmaceuta. Aktuálny prípad spreneverenia sa zdravotníckemu povolaniu by mohlo opätovne podnietiť politickú reprezentáciu k diskusii o význame kvalitnej profesijnej samosprávy s povinným členstvom a výkonom kompetencií voči všetkým zdravotníckym pracovníkom, tak ako je štandardom v EÚ.

Slovenská lekárnická komora deklaruje presvedčenie, že tieto najvypuklejšie prípady povedú nie iba k potrestaniu ich aktérov, ale hlavne k nevyhnutnej, dlhodobo odkladanej zmene pravidiel zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami a kontroly výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut.  

V záujme maximálnej možnej eliminácie tejto nekalej a nezákonnej činnosti zo slovenského lekárenstva je Slovenská lekárnická komora pripravená kontrolným orgánom poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť.

Stanovisko v plnom znení: https://www.slek.sk/aktuality/stanovisko-slovenskej-lekarnickej-komory-k-nelegalnemu-vyvozu-liekov 

Kontakt pre médiá: gudiakova@snowball.sk