Očkovanie v lekárňach: Kedy sa stane realitou?

Očkovanie v lekárňach: Kedy sa stane realitou?

Slovenská lekárnická komora (SLeK) s podporou kľúčových expertov a odborných partnerov v rámci Fóra pre dostupnejšie očkovanie prezentuje ďalšie prípravné kroky k možnosti rozšírenia očkovacej stratégie na Slovensku na lekárne. Okrem podkladov k procesu certifikovaného vzdelávania farmaceutov v oblasti očkovania predkladá aj návrhy legislatívnych úprav, potrebných pre zavedenie očkovania vo verejných lekárňach na Slovensku.

Aktuálna celosvetová pandémia, potenciálna hrozba ďalších pandémii, vysoká miera odvrátiteľných úmrtí v spojitosti s nízkou zaočkovanosťou Slovákov proti chrípke, pneumokokom či iným infekčným ochoreniam, poukazuje na dôležitosť pripravenosti krajiny na tieto výzvy. Slovenská republika dlhodobo nedosahuje ani minimálnu zaočkovanosť populácie proti chrípke a pneumokokom, nedarí sa nám dosahovať dobré výsledky ani v ďalších očkovaniach dospelých (herpes zoster, kliešťová encefalitída, HPV, alebo napr. čierny kašeľ). Dlhodobý pasívny prístup k problematike očkovania sa prejavuje aj v nezáujme časti verejnosti očkovať sa proti ochoreniu Covid-19. Preto je potrebné uvažovať o zmenách, ktoré nám pomôžu chrániť ľudí pred dôsledkami preventabilných infekčných ochorení. Očkovanie vo verejných lekárňach je preto potrebné vnímať nie ako cieľ, ale ako prostriedok dosahovania vyššieho cieľa.

Certifikačný program pre farmaceutov aj legislatívne úpravy
Expertné skupiny Fóra pre dostupnejšie očkovanie v súčasnosti predkladajú najdôležitejšie návrhy potrebné k spusteniu očkovania vo verejných lekárňach.
„Na Farmaceutickej fakulte UK sme v spolupráci so skupinou expertov  pripravili vzdelávací program pre farmaceutov k rutinnému očkovaniu dospelých osôb, ktorý bude jednou z podmienok úspešnej implementácie očkovania vo verejných lekárňach,“ hovorí dekan Farmaceutickej fakulty UK, profesor Ján Klimas. „Súčasťou kurzu sú teoretické a praktické znalosti z rôznych oblastí ako napríklad z epidemiológie prenosných ochorení, imunizácie, správneho skladovania a aplikácie vakcín, z kontraindikácií i z očakávaných nežiaducich účinkov a postvakcinačných stavov, a najmä praktické vykonanie aplikácií vakcín, či tréning poskytnutia prvej pomoci,“ dodáva profesor Klimas. „Certifikačný kurz je pripravený na predloženie Akreditačnej komisii Ministerstva zdravotníctva a veríme v jeho pozitívne prijatie.“
Okrem vzdelávania farmaceutov má expertná pracovná skupina Fóra pre dostupnejšie očkovanie pripravený aj súbor úprav súčasného právneho poriadku. „V navrhovanej, expertmi pripravenej právnej úprave, sú definované viaceré oblasti, kde sú potrebné legislatívne úpravy, a to najmä zadefinovať očkovanie ako súčasť poskytovania lekárenskej starostlivosti s definíciou samostatného oddelenia verejnej lekárne určeného na poskytovanie výkonov a upraviť vykazovanie výkonov prostredníctvom nástrojov e-zdravia,  vykonať zmeny určením materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti pre účely očkovania, rozšíriť sústavy certifikovaných pracovných činností a zaradiť novú certifikovanú činnosť určenú pre farmaceutov,“ vymenúva prezident SLeK, PharmDr. Ondrej Sukeľ. „Ďalej máme pripravený návrh na rozšírenie kompetencií farmaceutov o právo vykonávať očkovanie osôb, zadefinovanie očkovania ako zdravotného výkonu a určenie podmienky jeho evidencie, vykazovania a úhrady v niekoľkých oblastiach,“ dodáva Sukeľ.

Kedy bude možné očkovať  v lekárňach?
„Naše odborné kapacity majú pripravené všetky hlavné kroky k zavedeniu očkovania v lekárňach. Teraz prichádza na rad rýchlosť, ochota a vôľa príslušných inštitúcií na presadenie zmien a spustenie očkovania v lekárňach, ktoré môžu významne prispieť k zníženiu odvrátiteľných úmrtí na Slovensku ako aj k lepšej pripravenosti zdravotného systému na budúce pandémie,“ konštatuje Ondrej Sukeľ.  „Aby mohla naša krajina účinne znižovať odvrátiteľné úmrtia preventabilných ochorení, ale aj reagovať na vypuknutie pandémií, musí byť schopná spoľahnúť sa na svoj systém verejného zdravotníctva. Otázka nie je, či bude ďalšia pandémia. Hrozba pandemickej chrípky je reálna. Otázka je kedy vypukne,“ dodáva PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident SLeK.
„Ak sa pozrieme na podiel zaočkovanosti populácie na Slovensku proti sezónnej chrípke (5,7 % 2020/2021)  je na mieste otázka, či je tu ochota prekonávať legislatívne a regulačné bariéry a ako veľmi regulátorom záleží na podpore verejného zdravia  prostredníctvom očkovania,hovorí Dr. Miroslava Snopková.
„Skúsenosť s riadením očkovania mimo priestor klasickej ambulancie máme aj na Slovensku vďaka pandémii, vieme, aká výdatná pomoc prišla zo strany samospráv. Ako lekár BSK vítam zapojenie lekární do očkovania a podporujem túto stratégiu,“ hovorí MUDr. Tomáš Szalay, PhD., lekár Bratislavského samosprávneho kraja.

V lekárňach očkuje minimálne 14 krajín Európy
Očkovanie proti chrípke, ale aj ďalším infekčným ochoreniam vo verejných lekárňach, je samozrejmosťou už minimálne v 14 krajinách Európy. V krajinách, ktoré majú zavedenú legislatívu umožňujúcu očkovanie v lekárňach lekárnikmi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi, rastie zaočkovanosť populácie (Spojené kráľovstvo, Portugalsko, Švajčiarsko či Francúzsko). „Okrem samotného očkovania sú farmaceuti zapojení v procese edukácie, pomáhajú znižovať tlak na systém zdravotnej starostlivosti, prinášajú úsporu nákladov platcom aj  spoločnosti a pomáhajú napríklad aj v identifikácii osôb vo zvýšenom riziku nákazy,“ hovorí PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory.
Záujem slovenských farmaceutov o očkovanie je sľubný. Na Slovensku by takmer 6 z 10 farmaceutov uvítalo možnosť očkovania dospelej populácie proti chrípke v lekárňach a viac ako ¾ opýtaných farmaceutov by využilo možnosť vzdelávania v oblasti vakcinácie,“ dodáva Snopková, z aktuálneho prieskumu realizovaného Slovenskou lekárskou komorou v apríli 2021.

V lekárni sa už dnes môže dať zaočkovať 22 % svetovej populácie
Podľa rozsiahlej štúdie Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP – International Pharmaceutical Federation)  z roku 2020[1], ktorá mapovala stav, skúsenosti a úlohu farmaceutov v imunizácii populácie v 99 krajinách sveta je zrejmé, že najmenej 36 krajín má zavedenú rozšírenú možnosť očkovania populácie do pôsobností lekární, pričom minimálne v 26 krajinách očkovanie vykonáva priamo odborne spôsobilý farmaceut. Očkovanie v lekárňach je podľa tejto štúdie dostupné 1,8 miliardám ľudí na svete, čo je 2x viac ako v roku 2016.

Bariéry očkovania
V súčasnosti očkovanie dospelej populácie na Slovensku vyžaduje niekoľko aktívnych krokov dospelého človeka: navštíviť svojho lekára, prípadne mu zavolať a požiadať ho o vystavenie e-receptu na vakcínu. Následne si musí ísť pacient vyzdvihnúť vakcínu do lekárne a vrátiť sa, ideálne hneď do ambulancie lekára, alebo si ju zaniesť čo najskôr domov, uchovať v chladničke a niektorý ďalší deň ísť späť priamo za svojim lekárom a  dať si v oboch prípadoch vakcínu aplikovať.  Častokrát je to spojené s čakaním v čakárni, nie raz medzi chorými pacientami.
Vo väčšine krajín, kde sa očkuje v lekárňach, farmaceuti pozitívne ovplyvnili prístup starších dospelých k očkovaniu a pomohli zvýšiť mieru pokrytia očkovaním, ktoré sa takto stáva dostupnejším. „Napríklad v Portugalsku sa prostredníctvom lekárni zvýšil podiel prvý krát očkovaných pacientov o 13 %, alebo nárast očkovaných oproti predchádzajúcej sezóne o 20 % majú zdokumentovaný v Yorkshire v Anglicku,“ komentuje PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory.
Zaujímavý je aj fakt, že zo skupiny ľudí, ktorí sa očkujú, alebo to v budúcnosti nevylučujú, by 75 % ľudí využilo možnosť očkovať sa u svojho všeobecného lekára, a 11,9 % by využilo na očkovanie lekáreň, pričom zo skupiny ľudí žijúcich vo veľkom meste by privítalo očkovanie u všeobecného lekára len 53 %, ale v lekárni až 27,5 % dopytovaných. (Podľa prieskumu verejnej mienky Nielsen/Admosphere od 20.5. do 26.5.2021).


Na tlačovom brífingu sa zúčastnili:
PharmDr. Ondrej Sukeľ – prezident Slovenskej lekárnickej komory
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH  - dekan Farmaceutickej fakulty UK
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH – epidemiologička, predsedníčka SEVS SLS, vedúca katedry epidemiológie na SZU
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. – viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory
MUDr. Tomáš Szalay, PhD. - lekár BSK, organizátor veľkokapacitného očkovacieho centra


Kontakt pre médiá:

Katarína Gudiaková, gudiakova@snowball.sk, 0903 605329


[1] https://www.fip.org/file/4751 , An overview of pharmacy’s impact on immunisation coverage: A global survey. The Hague: International Pharmaceutical Federation; 2020.