Zmena kritérií a spôsobu hodnotenia sústavného vzdelávania

Zmena kritérií a spôsobu hodnotenia sústavného vzdelávania

Od 15. marca 2019 vchádza do platnosti vyhláška č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (v prílohe), ktorá platí pre všetkých farmaceutov bez ohľadu na to, kedy sa ich hodnotiaci cyklus začal.

 

Počet kreditov, ktoré je nutné nadobudnúť pre výsledné hodnotenie „splnil“ je 50, z čoho maximálne 10 kreditov je možné získať riešením autodidaktických testov. Za samostatné štúdium a výkon zdravotníckej praxe sa už kredity nepriznávajú. 

V prípade dočasne pozastavenej a zrušenej registrácie sa hodnotené obdobie predlžuje o čas dočasne pozastavenej alebo zrušenej registrácie (viac https://www.slek.sk/pre-farmaceutov/register), ak dané obdobie nepresiahne obdobie 4 rokov. Ak čas dočasného pozastavenia alebo zrušenia registrácia presiahne 4 roky, nové vzdelávacie obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie.

Kredity získané do 28.2.2019 sa započítavajú v plnej výške, bez rozdielu formy ich získania. Kredity získané po 1.3.2019 je možné započítať podľa podmienok, ktoré určuje Vyhláška č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Tzn. Kredity získané za AD testy do 28.2.2019 sú považované za kredity, ktoré započítame v skutočnej výške.

Sústavné vzdelávanie farmaceutov v číslach:

Počet kreditov

50

Maximálny počet kreditov za vyriešenie AD testov

10

Maximálny počet prenesených kreditov do ďalšieho vzdelávacieho obdobia

10

Počet kreditov za absolvovaný rok špecializačného štúdia (max. 3 roky)

10

Počet kreditov za absolvovaný polrok certifikačnej prípravy

5

Všetky kredity získané v aktuálne bežiacom päťročnom cykle sa považujú za kredity podľa tejto vyhlášky.

Príloha

Vyhláška č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.pdf