VYBRANÉ OZNAMOVACIE POVINNOSTI A HLÁSENIA DRŽITEĽA POVOLENIA NA POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI V ROKU 2021

VYBRANÉ OZNAMOVACIE POVINNOSTI A HLÁSENIA DRŽITEĽA POVOLENIA NA POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI V ROKU 2021
VYBRANÉ OZNAMOVACIE POVINNOSTI A HLÁSENIA DRŽITEĽA POVOLENIA NA POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI V ROKU 2021

Na stiahnutie TU alebo v časopise Lekárnické listy 01/2021

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný:

 • do januára 2021 zaslať evidenciu o vydaní liekov, ktoré obsahujú omamné látky II. skupiny a psychotropné látky II. skupiny, farmaceutovi samosprávneho kraja, ak ide o humánne lieky, a regionálnemu veterinárnemu lekárovi, ak ide o veterinárne lieky;
 • vždy do 30 dní po skončení štvrťroka 2021 oznámiť Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) pravdivé a presné údaje o liekoch a zdravotníckych pomôckach s uvedením počtu balení, kódu a ceny humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky vydanej:
 1. verejnou lekárňou bez lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu;
 2. verejnou lekárňou na lekársky predpis alebo lekársky poukaz bez úhrady z verejného zdravotného poistenia;
 3. nemocničnou lekárňou alebo verejnou lekárňou na objednávku ústavného zdravotníckeho zariadenia;
 4. verejnou lekárňou alebo nemocničnou lekárňou s oddelením výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti, lekársky predpis alebo lekársky poukaz na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
 5. verejnou lekárňou na veterinárny lekársky predpis,

(značka zisťovania: L (MZ SR) 1-04) ;

 • najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka 2021 predložiť správu v elektronickej podobe národnému centru na účely verejnej kontroly poskytovania peňažných alebo nepeňažných plnení o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok, resp. oznámiť národnému centru najneskôr do januára a 31. júla kalendárneho roka 2021, že nemal žiadne výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok, ak v predchádzajúcom kalendárnom polroku nemal žiadne výdavky na marketing, propagáciu ani neposkytol priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti žiadne peňažné alebo nepeňažné plnenia,

(označenie formulára PNP 1-02);

 V tejto súvislosti upozorňujeme držiteľov povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a farmaceutov, ktorí v roku 2020 prijali nepeňažné plnenie od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti,  držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, výrobcu a distribútora zdravotníckej pomôcky, výrobcu a distribútora dietetickej potraviny alebo tretej osoby, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb, že ako platitelia dane sú povinní  daň odviesť správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté a zároveň  správcovi dane predložiť do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Držiteľ je povinný do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie poskytnuté predložiť správcovi dane  oznámenie o výške nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia.

Upozorňujeme, že daň vyberaná zrážkou podľa uvedeného sa neplatí, ak nepeňažné plnenie  v úhrnnej sume za kalendárny rok 2020 nepresiahla 40 eur. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

 •  do 31. januára 2021 potvrdiť Národnému centru zdravotníckych informácií platnosť údajov v registri zdravotníckych pracovníkov k poslednému dňu kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok oznámených do Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ak počas kalendárneho roka nedošlo k vzniku nového právneho vzťahu, zmene právneho vzťahu alebo zisteniu chyby údajov v registri,

(značka hlásenia: R (MZ SR) 8-99);

 •  do 15.februára 2021 podať písomné hlásenie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky za substancie určených látok, ktoré sú určené na individuálnu prípravu liekov a uvedené v platnom povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi. Aj naďalej sa hlásenie podáva za každú určenú látku na osobitnom tlačive /ak lekáreň v priebehu obdobia za ktoré sa hlásenie podáva určenú látku nevlastnila, podáva tzv. "nulové hlásenie"/. Vzor hlásenia je súčasťou Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh;
 • do februára 2021 podať národnému centru ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve s uvedením údajov o počte pracovníkov, vekovej štruktúre pracovníkov v jednotlivých povolaniach, počte pracovníkov v dôchodkovom veku, počte poberateľov dôchodku, počte pracovníkov so zdravotným postihnutím ZP I. a II., počte pracovníkov vo vedúcich a riadiacich funkciách, vzdelanostnej štruktúre pracovníkov, počte absolventov zo škôl a evidenčnom počte cudzích štátnych príslušníkov;

(značka zisťovania: M (MZ SR) 1-01)

 •  do 28. februára 2021 podať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušnému okresnému úradu ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov;
 • do 28. februára 2021podať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch;
 • do 15.04.2021 podať národnému centru ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve s vedením ukazovateľov náklady a výnosy podľa vybraných druhov, vybrané ukazovatele o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytovaní služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doplňujúce finančné ukazovatele,

(značka zisťovania: E (MZ SR) 2-01);

 • do 31. decembra 2021 vykonať inventarizáciu omamných a psychotropných látok za kalendárny rok 2020.

Inventarizácia sa musí urobiť aj pri každej zmene držiteľa povolenia, zmene odborného zástupcu držiteľa povolenia a v prípadoch straty, znehodnotenia alebo odcudzenia omamných a psychotropných látok. Pri omamných a psychotropných látkach, ktoré nie sú vo forme lieku, a pri omamných a psychotropných látkach I. skupiny a II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, sa okrem inventarizácie porovnáva zásoba a potreby.

V zmysle aktuálnej právnej úpravy, držiteľ povolenia už nie je povinný oznámiť výsledky inventarizácie farmaceutovi samosprávneho kraja po každej vykonanej inventarizácii, ale len v prípade, ak  sa inventarizáciou zistila strata omamnej látky alebo psychotropnej látky. V takomto prípade je držiteľ povolenia povinný oznámiť výsledky inventarizácie farmaceutovi samosprávneho kraja najneskôr do siedmich dní od skončenia inventarizácie.

Zároveň podotýkame, že zanikla povinnosť držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti ako zamestnávateľa oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.