VšZP, a.s.: Nové služby a kontroly v eRecept

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. informuje:

že dňa 11.01.2021 bude VšZP nasadzovať nové služby a kontroly pre „výnimkové“ lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktorých úhrada podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Nasadenie bude obsahovať:

  • kontrolu existencie výnimky
  • kontrolu na vyčerpateľnosť v čase predpisu a výdaja
  • informáciu o stave výnimky v čase predpisu a výdaja
  • službu, ktorá bude vracať aktuálne údaje o výnimke v čase výdaja

Uvedené kontroly a služby budú nasadené ako nad preskripčným záznamom (lekár), tak aj nad dispenzačným záznamom (farmaceut). Kontrola na vyčerpateľnosť v čase predpisu a výdaja bude mať pri nasadení 11.01.2021 závažnosť „VAROVANIE“ a po mesiaci bude zvýšená závažnosť na „ODMIETNUTIE“.

Radi by sme upozornili, že v zmysle nasadenia nových kontrol a služieb pre „výnimkové“ lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky a na dosiahnutie ich správneho vyhodnocovania bolo potrebné zvýšiť závažnosti niektorých kontrol na strane lekára (už pri vytváraní takýchto preskripčných záznamov, aby nedochádzalo k chybám  a nesprávnemu vyhodnocovaniu). Jedná sa hlavne o kontroly na správne označovanie preskripčných záznamov lekárom pre nekategorizované lieky a lieky podliehajúce schváleniu zdravotnou poisťovňou, ktoré hradí poisťovňa len na výnimku. V zmysle platnej legislatívy a Integračného manuálu eRecept a na dosiahnutie správneho vyhodnocovania, je potrebné aby lekár správne označoval takéto preskripčné záznamy, a teda či sa jedná o:

  1. Produkt na výnimku – Príznak identifikujúci, či pre predpisovaný produkt má poistenec schválenú výnimku/návrh na ZS v zdravotnej poisťovni a pre daný produkt sa vyžaduje predchádzajúce schválenie zdravotnou poisťovňou. Príznak vyznačuje predpisujúci lekár.
  2. Pacient hradí sám/hradí pacient (dôvod úhrady pacienta) – Príznak určujúci dôvod úhrady lieku/zdravotníckej pomôcky pacientom. Ak si pacient nehradí plnú cenu lieku/zdravotníckej pomôcky sám, tak sa neuvádza.
  3. Nezmluvný lekár (dôvod úhrady pacienta) - Príznak ak liek/zdravotnícka pomôcku predpisuje nezmluvný lekár a nejde o schválenú ZS.

Zdroj: https://www.vszp.sk/novinky/nove-sluzby-kontroly-erecepte.html