Vstup do priestorov lekárne

Vstup do priestorov lekárne
Vstup do priestorov lekárne
 

Podľa názoru Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky /ÚVZ SR/ sa ustanovenia Vyhlášky ÚVZ SR č. 240/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_240.pdf

vzťahujú aj na poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, v dôsledku čoho by mali lekárne:

a) vstup a pobyt v priestoroch lekárne umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami
b) pri vstupe do lekárne aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m (uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov),
d) počet zákazníkov v lekárni v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring,
e) na všetky vstupy do lekárne viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,
f) vykonávať časté vetranie priestorov a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
g) viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky:

  1. aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  2. výlučne osoby v režime OTP
  3. výlučne osoby plne očkované.

Pokiaľ lekáreň umožňuje vstup do priestorov  osobám iným ako plne očkovaným, alebo v režime OTP, nariaďuje sa jej v 2. a 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/ umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov alebo zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ŤZP.

Slovenská lekárnická komora má za to, že vo vzťahu k lekárňam ako zdravotníckym zariadeniam nemožno hovoriť ako o prevádzkach poskytujúcich služby a ako o maloobchodných prevádzkach v kontexte  textácie Vyhlášky vyššie uvedenej, nakoľko držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je držiteľom povolenia na  poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, na realizáciu ktorej sa vyžaduje splnenie špecifických podmienok jej poskytovania a preto opakovane písomne apelovala a apeluje na ÚVZ SR, aby nedochádzalo:

  1. k vytváraniu podmienok vedúcich k obmedzovaniu poskytovania lekárenskej starostlivosti selekciou zavedenou „triedením“ pacientov na pacientov v režime OTP, pacientov plne očkovaných a pacientov iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným, nakoľko každý pacient má právo na riadne a včasné poskytnutie lekárenskej starostlivosti u ktoréhokoľvek poskytovateľa lekárenskej starostlivosti podľa vlastného výberu v plnom čase schváleného prevádzkového času,
  2. k všeobecnému obmedzeniu  poskytovania lekárenskej starostlivosti v prípade 2. a 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u tým, že sa prístup k lekárenskej starostlivosti v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. umožní iba osobám nad 65 rokov alebo zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ŤZP, a teda aby nedochádzalo  k vytváraniu skupiny osôb, ktorej  nemôže byť lekárenská starostlivosť včas poskytnutá, nakoľko je nelogické, aby pacient po poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti bol v rámci liečebného režimu z dôvodu následnej návštevy lekárne nútený absolvovať ďalšiu cestu za účelom zaobstarania si liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín.

Prílohy:
Vyhláška ÚVZ SR č. 240/2021
List SLeK adresovaný ÚVZ SR zo dňa 30.08.2021