Vláda schválila programové vyhlásenie

Vláda schválila programové vyhlásenie

Vláda schválila programové vyhlásenie pre roky 2023-2027.

Ohľadom liekovej politiky  Vláda uviedla v oblasti zdravotníctva strednodobú prioritu nasledovne: str 49:

Vytvoríme podmienky pre transparentný a najmä rýchlejší vstup inovatívnych liekov s preukázanou pridanou hodnotou pre pacienta, berúc do úvahy rozpočtové limitácie. Zavedieme motivačné mechanizmy pre vstup nových generických a biologicky podobných liekov na trh. Zefektívnime systém prehodnocovania a kategorizácie cien a úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín. Budeme iniciovať rokovania na úrovni Európskej únie o pravidlách reexportu, ak ide o lieky, ktorých reexportom sa krajina dostane do stavu, kedy nemá zabezpečenú liečbu pre svojich pacientov. Pravidlá voľného obchodu nemôžu mať za následok ohrozenie zdravia pacientov na Slovensku.

 

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY  SLOVENSKEJ REPUBLIKY.pdf 

Zdravotníctvo: str. 46-50