Vakcinácia – zmena postupu fakturácie

Vakcinácia – zmena postupu fakturácie

Vážení farmaceuti,

Podľa stanoviska ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií (príloha) sa lekárenská starostlivosť poskytovaná pri zabezpečení očkovacích látok proti ochoreniu covid-19 v ambulanciách nepovažuje za zdravotnú starostlivosť. V zmysle uvedeného je potrebné sumu 3,70 za dodanú ampulku vakcíny fakturovať so sumou 20% DPH, teda. Základ dane je 3,70 €. DPH – 20% = 0,74 €. Spolu: 4,44 €. Vzhľadom k skutočnosti, že Slovenská lekárnická komora naďalej považuje lekárenskú starostlivosť za zdravotnú starostlivosť sa za vzniknuté komplikácie ospravedlňujeme.

Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za výkon Činnosti podľa zmluvy za služby vykonané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti potrebné pre naplnenie účelu zmluvy bude

3,70 EUR za distribuovanú liekovku  + suma 20 % DPH.


Predmet fakturácie: služby poskytovania lekárenskej starostlivosti vzťahujúce sa na distribuovanú liekovku vykonané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti

Imuna Pharm, a.s. uhradí poskytovateľom lekárenskej starostlivosti odmenu na základe formálne a vecne správnej faktúry vystavenej poskytovateľom lekárenskej starostlivosti k prvému dňu mesiaca nasledujúceho s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Imune Pharm, a.s..

Fakturačná adresa spoločnosti:

IMUNA PHARM, a.s

Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

IČO:          36473685

DIČ:          2020014183

IČ DPH:   SK2020014183

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 6621138034/1111

IBAN:  SK7111110000006621138034