Stanovisko k lekárenskej pohotovostnej službe v zmysle novely zákona o liekoch

Lekárenská pohotovostná služba v zmysle novely zákona o liekoch č. 156/2018 Z. z. účinnej od 15. júna 2018

Zákon v § 25a ods. 4 ustanovuje, že Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby na svojom webovom sídle najneskôr mesiac pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby vyhotovuje a zároveň, že rozpis lekárenskej pohotovostnej služby zverejňuje samosprávny kraj najmenej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca.

Keďže zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2018, až v tento deň vie samosprávny kraj zverejniť rozpis pohotovostnej služby podľa nových pravidiel. Musia byť zároveň kumulatívne splnené dve podmienky - rozpis musí byť zverejnený najneskôr mesiac pred začiatkom určeného obdobia pohotovostnej služby a obdobie musí predstavovať najmenej jeden kalendárny mesiac. Takže prvým dátumom, pre ktorý má samosprávny kraj kompetenciu nariadiť lekárenskú pohotovostnú službu je 15. júl 2018, avšak, keďže týmto dátumom nezačína obdobie kalendárneho mesiaca, prvý rozpis v súlade s novou legislatívou tak vie samosprávny kraj zverejniť až s účinnosťou od 1. augusta 2018, najmenej na mesiac august.

Zákon ďalej v § 25a ods. 3 ustanovuje, že pohotovostná služba sa poskytuje vo verejnej lekárni s miestom výkonu činnosti v spádovom území ustanovenom osobitným predpisom pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 30ac). Odkaz “30ac” odkazuje na zákon č. 576/2004 Z. z. v zmysle ktorého Spádové územie je časť územia Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza pevný bod a je tvorené najmenej jedným okresom a Pevný bod je mesto alebo obec, v ktorej sa nachádza ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Slovné spojenie “sa nachádza” nemožno vykladať ako teoretický predpoklad, ale ako reálny stav výskytu konkrétnej ambulancie na konkrétnom mieste. Ak sa teda v pevnom bode (určenom vyhláškou č. 22/2018 Z. z.) ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nenachádza, v takom prípade nie je samosprávny kraj kompetentný pre dané spádové územie zverejniť rozpis pohotovostnej lekárenskej služby.

 

Slovenská lekárnická komora na základe uvedeného zastáva právny názor, že v zmysle nových podmienok môže samosprávny kraj zverejniť rozpis poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby až s účinnosťou od 1. augusta 2018 a aj to iba v miestach, v ktorých sa v tom čase už bude nachádzať pohotovostná ambulancia. Postupy samosprávneho kraja vo veci pohotovostnej služby lekární do 15. júna 2018 upravuje aktuálne znenie zákona o liekoch.

V prípade nejaností
kontaktujte Sekretariát.