Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v lekárni trvá

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v lekárni trvá

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 32/2022

Respirátorom sa na účely vyhlášky rozumie filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody.

Personálu lekárne sa nariaďuje v priestoroch lekárne za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať respirátor a to vždy pri kontakte s pacientmi lekárne alebo pri kontakte s inými návštevníkmi lekárne (zásobovanie lekárne, kontrolná činnosť ...).

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

Pacientom lekárne a návštevníkom lekárne sa nariaďuje v priestoroch lekárne za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať respirátor.

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na:

  • deti do 6 rokov veku,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Zdroj: Vyhláška ÚVZ SR č. 32/2022

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_32.pdf