Poplatky za vedenie registra a členské príspevky

Poplatky za vedenie registra a členské príspevky


Vážení farmaceuti, 

blíži sa splatnosť poplatkov za vedenie registra a členských príspevkov. Vaše zaradenie pre členské príspevky sa odvíja od Vášho pracovného zaradenia a informácií, ktoré ste oznámili Slovenskej lekárnickej komore. 

Vaše poplatky si môžete skontrolovať vo svojom účte po prihlásení sa.


Poplatok za vedenie registra:

Platná registrácia: 15€

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: registračné číslo

Špecifický symbol: 2023

Dátum splatnosti: 31. január 2023


Členský príspevok:

Člen komory – farmaceut 39 €;

Člen komory – odborný zástupca 260 €:
- u držiteľa povolenia podľa Zákona č. 362/2011 Z. z. (vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne, u výrobcu liekov, u veľkodistribútora liekov...),
- v nemocničnej lekárni s odd. výdaja liekov verejnosti,
- držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - fyzická osoba,
- odborný zástupca v nemocničnej lekárni bez odd. výdaja liekov verejnosti.

Člen komory – na materskej alebo rodičovskej dovolenke nevykonávajúci zárobkovú činnosť 0 €;

Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta na územní SR 15 €;

Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta po dovŕšení 65 rokov veku 0 €.

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: 2023
Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 15. február 2023