POPLATKY 2022

POPLATKY 2022
 
Vážení farmaceuti,

dovoľujeme si Vás upozorniť na termíny splatnosti poplatkov za vedenie registra a členských príspevkov na rok 2022. Úhradu je potrebné vykonať prevodom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

O potvrenie o úhrade je možné požiadať zaslaním emailu na adresu: olga.antalicsova@slek.sk

Poplatok za vedenie registra
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: 2022
Suma: 15 EUR

Členský príspevok
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: 2022
Suma: 
Člen komory – farmaceut 39 €.
Člen komory – odborný zástupca 260 €:
- u držiteľa povolenia podľa Zákona č. 362/2011 Z. z. (vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne, u výrobcu liekov, u veľkodistribútora liekov...),
- v nemocničnej lekárni s odd. výdaja liekov verejnosti,
- držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - fyzická osoba,
- odborný zástupca v nemocničnej lekárni bez odd. výdaja liekov verejnosti.
Člen komory – na materskej alebo rodičovskej dovolenke nevykonávajúci zárobkovú činnosť 0 € (platná registrácia).
Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta na územní SR 15 € (zrušená registrácia)
Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta po dovŕšení 65 rokov veku 0 € (zrušená registrácia).

V prípade nejasností nás kontaktujte: sekretariat@slek.sk / +421 902 416 418