Oznamovacie povinnosti odborného zástupcu vo vzťahu k SLeK

Oznamovacie povinnosti odborného zástupcu vo vzťahu k SLeK

Od 15.06.2018 má každý farmaceut ako odborný zástupca držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni, vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok povinnosť oznámiť bezodkladne Slovenskej lekárnickej komore:

  • začatie výkonu činnosti odborného zástupcu a
  • ukončenie činnosti odborného zástupcu.

Uvedená oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na začatie alebo ukončenie výkonu činnosti odborného zástupcu, ktoré nastalo 15.06.2018 a neskôr a vyplýva z § 23a písm. a) Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionovateľné Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv pokutou od 300 eur do 35 000 eur.

Za účelom zjednodušenia plnenia tejto oznamovacej povinnosti Slovenská lekárnická komora pripravila TLAČIVO.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Oznámenia odborných zástupcov.

Upozorňujeme, že oznámením o začatí/ukončení výkonu činnosti odborného zástupcu nie je splnená oznamovacia povinnosť odborného zástupcu ako zdravotníckeho pracovníka do registra zdravotníckych pracovníkov, na účely ktorej slúži tlačivo: https://www.slek.sk/files/02-oznamenie-zmien-udajov-do-registra.pdf

Pre úplnosť informácie, odborný zástupca je zároveň povinný bezodkladne písomne oznámiť samosprávnemu kraju (s výnimkou nemocničnej lekárne, kedy sa oznamovacia povinnosť plní voči Ministerstvu zdravotníctva SR) skutočnosť, že prestal vykonávať činnosť odborného zástupcu.“