Oznam pre absolventov

Oznam pre absolventov
 
Oznam pre absolventov 
Vážení absolventi, vážení budúci zamestnávatelia absolventov,
 
jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut je registrácia v Slovenskej lekárnickej komore.
Pre úspešný zápis do registra farmaceutov je potrebné spolu so správne vyplneným tlačivom Oznámenie údajov do registra farmaceutov zaslať povinné prílohy:
  • potvrdenie zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania v povolaní farmaceut (originál alebo osvedčená kópia);
  • diplom o absolvovaní druhého stupňa magisterského štúdia (osvedčená kópia);
  • výpis z registra trestov alebo vyplnené tlačivo Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;
  • doklad o úhrade poplatku za zápis do registra zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut vo výške 13 EUR.
V prípade, že prílohy nebudú kompletné, nie je možné farmaceuta do registra farmaceutov zapísať. Dokumenty prosím zasielajte až po získaní diplomu. Iné dokumenty nebudú akceptované. 
O preukaz zdravotníckeho pracovníka je možné požiadať až po úspešnej registrácii v príslušnej komore.