Oznam pre absolventov

Vážení absolventi, vážení budúci zamestnávatelia absolventov,
 
jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut je registrácia v Slovenskej lekárnickej komore.
Pre úspešný zápis do registra farmaceutov je potrebné spolu so správne vyplneným tlačivom Oznámenie údajov do registra farmaceutov zaslať povinné prílohy:
  • potvrdenie zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania v povolaní farmaceut (originál alebo osvedčená kópia);
  • diplom o absolvovaní druhého stupňa magisterského štúdia (osvedčená kópia);
  • výpis z registra trestov alebo vyplnené tlačivo Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;
  • doklad o úhrade poplatku za zápis do registra zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut vo výške 13 EUR.
V prípade, že prílohy nebudú kompletné, nie je možné farmaceuta do registra farmaceutov zapísať. Dokumenty prosím zasielajte až po nadobudnutí diplomu.
O preukaz zdravotníckeho pracovníka je možné požiadať až po úspešnej registrácii v príslušnej komore.
 
Pre úspešný zápis do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory je potrebné vyplniť Žiadosť o zápis do zoznamu členov SLeK a zaslať povinné prílohy:
  • diplom o absolvovaní druhého stupňa magisterského štúdia (osvedčená kópia);
  • výpis z registra trestov alebo vyplnené tlačivo Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

V prípade, že súbežne žiadate o zápis do registra farmaceutov a do zoznamu členov komory nie je prílohy potrebné prikladať duplicitne. 

Absoloventi z roku 2020 členský príspevok za rok 2020 neuhrádzajú, tento poplatok im bude vygenerovaný až na rok 2021.