Opatrenia pri ohrození verejného zdravia platné od 22.11.2021

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia platné od 22.11.2021

V záujme získania všeobecných informácií dávame do pozornosti: https://automat.gov.sk/ (možnosť vyhľadávania podľa okresu)

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19 – doterajší stav platí v plnom rozsahu bezo zmeny

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 250/2021

Respirátorom sa na účely vyhlášky rozumie filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody.

Všetkým osobám sa nariaďuje v priestoroch lekárne za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať respirátor v zmysle vyššie uvedeného.

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov veku,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

 

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

 • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora,
 • osôb, ktoré sa nachádzajú v lekárni v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring alebo v stupni Ostražitosť podľa "COVID AUTOMAT" https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/#aktualne-platny-covid-automat .

Zdroj: Vyhláška ÚVZ SR č. 250/2021: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_250.pdf

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok č. 259/2021 (ďalej len „vyhláška“)

 1. Lekárne ostávajú vo všetkých okresoch otvorené a to bez ohľadu na stupeň ohrozenia podľa COVID AUTOMAT – u.
 2. Vstup do lekárne je voľný pre všetkých pacientov (nezohľadňuje sa, či je pacient osobou kompletne očkovanou, osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo osobou testovanou).
 3. Lekáreň nevolí ani nevyznačuje režim vstupu (neuplatňuje sa § 2 ods.  3 písm. g) a h) vyhlášky).
 4. Lekáreň prevádzkové hodiny neobmedzuje (neuplatňuje sa § 2 ods. 5 vyhlášky).
 5. Uvedené sa rovnako aplikuje aj na lekárne v obchodných domoch.

Zároveň sa nariaďuje dodržiavanie nasledovných opatrení:

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch lekárne umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vstupe do lekárne aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 • počet pacientov v lekárni v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden pacient na 25 m2 (do 22.11.2021 15 m2) z plochy lekárne určenej pre pacientov, pričom pokiaľ plocha lekárne určená pre pacientov nedosahuje 25 m2 (do 22.11.2021 15 m2), v lekárni sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 pacient. Uvedené obmedzenie (25 m2 /1 pacient) neplatí pre deti do 12 rokov veku v sprievode dospelej osoby, lekárne v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring a lekárne v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť; v lekárňach v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť počet pacientov nesmie prekročiť koncentráciu jeden pacient na 15 m2 z plochy lekárne určenej pre pacientov),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,
 • vykonávať časté vetranie priestorov lekárne a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok; na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Upozorňujeme, že regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť aj prísnejšie opatrenia, preto odporúčame aj naďalej pravidelne sledovať Vestník Vlády SR dostupný tu https://www.minv.sk/?2021-2

Zdroj: Vyhláška ÚVZ SR č. 259/2021 https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_259.pdf