Očkovanie v lekárňach

Očkovanie v lekárňach

Očkovanie lekárnikmi: najčastejšie kladené otázky

 

Prečo sa táto téma vôbec otvorila?
Slovenská republika je na chvoste v rebríčku civilizovaných krajín v zaočkovanosti dospelej populácie a nie je ideálne pripravená na výskyt epidémií a pandemických udalostí. Chrípka je preventabilné ochorenie, ktoré predstavuje riziko pre jednotlivca a záťaž pre zdravotný systém. Prevencia je viac ako terapia.

Lekárnik je najdostupnejší zdravotnícky pracovník a lekáreň je najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie. Lekárnik je plne funkčný zdravotnícky pracovník s predpokladmi na zvládnutie vzdelávania, praktického tréningu a osvojenia komplexnej realizácie podania očkovacej látky. Lekár je plne funkčný zdravotnícky pracovník s predpokladmi na indikáciu očkovania a na zvládnutie výučby a praktického tréningu lekárnika v tejto oblasti.

Prísne regulovaná možnosť očkovania proti chrípke zdravých dospelých osôb certifikovanými lekárnikmi je správna vec. Brať si príklad od lepších a skúsenejších krajín, kde sa v lekárňach očkuje  napr. Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Švajčiarsko a Taliansko (je správna vec. A skúsenosti aj dôkazy z veľkých, civilizovaných krajín dokladujú výhody očkovania lekárnikmi.

Po dvoch rokov príprav a diskusií v rámci Pracovnej skupiny FaF UK a SLeK zloženej z právnikov a farmaceutov, Expertnej skupiny FaF UK a SLeK zloženej z lekárov, farmaceutov a právnikov a intenzívnej odbornej spolupráce s MZ SR je koncepcia dôkladne, detailne pripravená a zrelá na realizáciu.

Ako bude obmedzené, ktorý farmaceut je oprávnený očkovať?
Určí to navrhovaná Vyhláška MZ SR. Očkovať bude smieť výlučne certifikovaný farmaceut v lekárni po úspešnom absolvovaní certifikačnej prípravy zloženej s teoretickej prípravy a praktického tréningu. Certifikačná príprava je jedna z foriem vysokoškolského štúdia v rámci ďalšieho vzdelávania lekárov, farmaceutov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Kto bude schvaľovať, či je vzdelávanie a praktický tréning postačujúci?
Akreditačná komisia MZ SR.

Ako bude zabezpečené, aby lekáreň disponovala priestorovými a inými nevyhnutnými požiadavkami.
Určí to novela Vyhlášky MZ SR o požiadavkách na správnu lekárenskú prax a skontroluje to ŠÚKL pri vydaní posudku na priestorové a materiálne vybavenie a personálne zabezpečenie konkrétnej lekárne.

Ako bude obmedzené, ktorá vakcína môže byť podaná lekárnikom?
Určí to novela Vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Táto vyhláška upravuje všetky očkovania – od povinného očkovania, cez očkovanie rizikových skupín, očkovanie pred cestou do špecifických krajín až po dobrovoľné očkovania, a určuje podmienky výkonu konkrétnych druhov očkovania.

Kto, kde, čím a na kom bude prakticky učiť a trénovať lekárnika, aby zvládol komplexnú realizáciu podania vakcíny?
Výlučne lekár, ktorý ho to bude trénovať  v rámci certifikačnej prípravy. V ambulancii. Skutočnými vakcínami. Očkované budú dospelé osoby počas reálneho chodu ambulancie.

Koľko času praktického tréningu očkovania bude musieť lekárnik absolvovať?
Kým správne nezrealizuje 20 kompletných očkovaní.

Kto potvrdí, že lekárnik absolvoval a zvládol praktický tréning očkovania?
Lekár, ktorý ho to učil v rámci certifikačnej prípravy.

Kto určí, kto bude môcť byť zaočkovaný?
Lekár, ktorý predpíše vakcínu. Rovnako ako dnes. Avšak pacient sa bude môcť rozhodnúť, že sa s vakcínou vráti do ambulancie, ale si ju nechá aplikovať priamo v lekárni.

Môže to určiť lekárnik? Má lekárnik rozhodovacie kompetencie v tejto otázke?
Nie. Lekárnik ani dnes neindikuje použitie lieku, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Vakcína je takýto liek a preto ju vždy indikuje lekár.

Čo bude robiť lekárnik v raritnom prípade, keď bude mať osoba po očkovaní príznaky anafylaktického šoku?
Presne to isté, čo robí lekár alebo zdravotná sestra v raritnom prípade, keď manažuje osobu s anafylaktickým šokom. Tréning na zvládnutie takej situácie bude povinnou súčasťou praktického tréningu v rámci vzdelávania. V zmysle zákona je povinnosťou každého zdravotníckeho pracovníka poskytnúť prvú pomoc a zabezpečiť ďalšiu odbornú starostlivosť.

Čo bude robiť lekárnik v prípade, keď osoba pri očkovaní omdlie?
Presne to isté, čo robí lekár alebo zdravotná sestra, keď manažuje osobu so synkopou (stratou vedomia). Tréning na zvládnutie takej situácie bude povinnou súčasťou praktického tréningu v rámci vzdelávania.

Ako bude vedieť lekárnik, čo treba robiť v prípade anafylaktického šoku alebo odpadnutia?
Naučí a natrénuje si to v rámci certifikačnej prípravy. A absolvuje preskúšanie pred odbornou komisiou.

Prečo sa musí zmeniť zákon, aby lekárnik mohol očkovať? Nestačí napísať vyhlášku?
Možnosť vykonania očkovania lekárnikom musí byť zakotvená v zákone. To, aké sú konkrétne spôsoby, podmienky a požiadavky, bude detailne určené v podzákonných normách.

Bude si osoba hradiť očkovanie v lekárni?
Očkovanie proti chrípke uhrádza v SR každá zdravotná poisťovňa  každému poistencovi, ktorý oň prejaví záujem. Pokiaľ nedôjde zo strany ministerstva zdravotníctva k zmene, tak bude očkovanie bezplatné tak v ambulancii ako aj v lekárni.

Ako bude lekár vedieť, že očkovanie prebehlo?
Každý zdravotný výkon sa zapisuje do elektronickej zdravotnej knižky, ktorá je dostupná ošetrujúcemu lekárovi a obsahuje aj údaje o všetkých realizovaných očkovaniach.

Bude očkovanie proti chrípke povinné?
Nie.

Bude musieť lekárnik povinne poskytovať očkovanie?
Nie.

Bude certifikačná príprava pre všetkých farmaceutov povinná?
Nie. Povinná bude výlučne pre tých, ktorí budú chcieť vykonávať očkovanie.