Nová publikácia: Pacient s kašľom v lekárni - čo hovorí EBM?

Nová publikácia: Pacient s kašľom v lekárni - čo hovorí EBM?

Objednávky: Aktuality | Slovenská lekárnická komora (slek.sk)


Nová publikácia: Pacient s kašľom v lekárni - čo hovorí EBM?: Zuzana Miškovčíková, Jana Schweigertová, Veronika Slezáková, Zuzana Vančová, 2023 (Člen: 13 €, nečlen: 16 €).

 


O čom je táto publikácia a aký má cieľ?
Cieľom našej publikácie je poskytnúť ucelené a vyvážené informácie, ktoré môžu byť potrebné pre poskytovanie farmaceutickej starostlivosti o pacientov s kašľom. Práve akútny kašeľ predstavuje najčastejšie novovzniknuté ochorenie, pre ktoré pacienti vyhľadávajú zdravotnícku pomoc. Celosvetovo zabezpečia „sirupy na kašeľ” obrat viac ako 5 miliárd amerických dolárov. Očakáva sa, že do roku 2027 sa aj vďaka pandémii koronavírusu táto hodnota zvýši približne o 20 %. (zdroj: Allied Market Research: Cough Syrup Market 2022).
Paradoxom je, že dáta o účinnosti liekov, ktoré sa používajú v terapii kašľa, sa často neopierajú o kvalitné randomizované kontrolované štúdie (RCTs). Dôvodom čiastočne je, že väčšina liekov na kašeľ je na trhu prítomná 30 a viac rokov a ich používanie často vychádza z experimentálne potvrdených účinkov a klinického úzu (Morice A a Kardos P, 2016). Práve farmaceuti, ktorí sa symptómu kašľa venujú denne, by mali poznať dáta o účinnosti liekov, ktoré pravidelne expedujú. Rovnako by mali poznať aj ich kontraindikácie, interakcie s inými liekmi a nežiaduce účinky. Preto budeme radi, ak tento text poslúži aj ako praktická príručka pri dispenzácii. Čítanie tohto textu predpokladá základné znalosti z farmakológie, fyziológie dýchacích ciest a patofyziológie respiračných ochorení.
Odporúčania uvedené v dokumente sú odvodené z viacerých zdrojov. Základným zdrojom, z ktorého sme vychádzali, sú odporúčania CHEST Expert Cough Panel, NICE (National Institute of Health and Care Excellence), ERS (European Respiratory Society) a iných odborných spoločností, ktoré sa podrobne venujú téme kašľa. Opierali sme sa tiež o príručku pre farmaceutov Symptoms in Pharmacy (Blenkinsopp A a kol., 2018). Ďalšími dôležitými zdrojmi boli SmPC liekov na liečbu kašľa registrovaných na Slovensku a tiež databázy Cochrane, PubMed, LactMed, Lexicomp, UpToDate a Medicines Complete.
Dokument nebol tvorený spôsobom uvádzania stupňa dôkazu, vychádzali sme zo sekundárnych zdrojov (metaanalýzy, systematické prehľady a klinické odporúčania), avšak bol diskutovaný v skupine autorov a recenzentov v kombinácii s použitím uvedených zdrojov.
Snahou bolo, aby každé odporúčanie a tvrdenie v tomto texte vychádzalo z relevantnej literatúry. Pokiaľ narazíte v texte na nedostatky, ktoré sa napriek našej enormnej snahe určite nájdu, neváhajte nás kontaktovať, aby sme aj s vašou pomocou mohli tento text spraviť lepším a aktuálnejším. Dokument plánujeme pravidelne revidovať a aktualizovať.
Autori nie sú v konflikte záujmov v problematike riešenej v danom dokumente.