NIE JE ODPAD AKO ODPAD...

NIE JE ODPAD AKO ODPAD...

O projekte

Lieky a moderné liečivá sú v súčasnosti nevyhnutné pri liečbe a zachovaní kvality života mnohých pacientov. Pri ich nesprávnej likvidácii však predstavujú pre životné prostredie potenciálne riziko.

Priemerný obyvateľ Slovenska spotrebuje ročne približne 15 balení rôznych liečiv. V roku 2019 pripadalo na jedného obyvateľa približne 0,9 balenia ročne.

Najčastejším spôsobom, ako sa dostávajú lieky do životného prostredia, je ich samotné užívanie pacientmi. Približne 30 – 90 % liečiv z bežne užívaných liekov sa z tela vylúči močom alebo stolicou a dostane sa tak do odpadových vôd. Najväčší podiel znečistenia tak pochádza priamo z domácností, ďalej nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Možný vplyv konkrétnych liekov na životné prostredie pritom často nie je známy, rovnako ako súvislosti medzi prítomnosťou antimikrobiálnych látok v životnom prostredí a šírením antimikrobiálnej rezistencie.

Odhaduje sa, že približne 8 – 10 % účinných alebo iných látok z liekov alebo farmaceutických produktov, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, pochádza z nesprávne zlikvidovaných liekov – spláchnutých do toalety, nalievaných do odtokov alebo inak nevhodne zlikvidovaných do domáceho odpadu pacientmi.

Zaobchádzanie s liekmi si preto vyžaduje zvýšenú pozornosť a obozretnosť nielen pri ich užívaní, ale aj pri likvidácii nespotrebovaných liekov. Nesprávnou likvidáciou totiž prenikajú zložky liekov do povrchových a odpadových vôd. Zvyšky nespotrebovaných liekov nachádzame aj v morských vodách a zložky nesprávne likvidovaných liekov prenikajú do potravinového reťazca.

Väčšina obyvateľov v Európe môže nespotrebované lieky priniesť priamo do verejnej lekárne. Verejné lekárne sú ľahko dostupné a aj preto sú ideálnym miestom na bezpečné odovzdanie nespotrebovaných liekov. Likvidácia takýchto liekov je následne zabezpečená špecializovanou spoločnosťou, ktorá ich z lekárne v pravidelných intervaloch odváža.

S cieľom zvýšiť povedomie o potrebe správneho zaobchádzania s nespotrebovanými liekmi prináša Slovenská lekárnická komora osvetovú kampaň s názvom Nie je odpad ako odpad. Kampaň zároveň poukazuje na riziká nesprávneho zaobchádzania s nespotrebovanými liekmi a vplyv liečiv na životné prostredie.

Do kampane je zapojených viac ako 200 lekární z celého Slovenska, ktorých zoznam nájdete na tejto stránke. V zapojených lekárňach nájdete ekologické tašky s informačnou potlačou o správnej likvidácii nespotrebovaných liekov.

Farmaceuti sú vysokokvalifikovaní odborníci na poskytovanie informácií o liekoch, vrátane ich rizík pre životné prostredie. Napomáhajú nielen pri liečbe ochorení alebo iných zdravotných problémov, ale aj pri ochrane životného prostredia a pri znižovaní negatívneho vplyvu nespotrebovaných liekov na životné prostredie.

 

Zoznam zapojených lekárni

 

Ako správne likvidovať nespotrebované lieky?

  • Nespotrebované lieky alebo lieky po uplynutí času spotreby je potrebné odovzdať do lekárne.
  • Lieky nikdy nevyhadzujeme do odpadkového koša ani ich nikdy nesplachujeme.
  • Nespotrebované lieky môžete odovzdať do ktorejkoľvek lekárne.
  • Do lekárne odovzdávajte lieky oddelené od vonkajšieho obalu (krabičky).
  • Tekuté a polotuhé lieky (sirupy, kvapky, masti, krémy a pod.) prineste vo fľaškách alebo tubách.
  • Obaly separujte podľa druhu materiálu – papier, plasty, sklo