Lex Ukrajina a dočasná odborná stáž u držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Lex Ukrajina a dočasná odborná stáž u držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Do 29.3.2022 bol umožnený výkon dočasnej odbornej stáže len na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár, sestra alebo pôrodná asistentka.

S účinnosťou od 30.03.2022 je umožnený  výkon odborných pracovných činností stážistom vo všetkých zdravotníckych povolaniach (vrátane farmaceutov, farmaceutických laborantov, sanitárov) vo všetkých zdravotníckych zariadeniach (vrátane lekárni, výdajni zdravotníckych pomôcok) a to za podmienok nižšie  uvedených.


Stážista

Stážistom je občan členského štátu alebo občan tretieho štátu (napr. aj občan Ukrajiny), ktorý:

- má Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uznaný doklad o vzdelaní podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely výkonu zdravotníckeho povolania ako regulovaného povolania (podrobnosti konania o uznaní dokladu o vzdelaní vrátane formulára žiadosti a jej povinných príloh sú dostupné tu: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/#Konanie

a

- vykonáva odborné pracovné činnosti:

 1. a) v pracovnoprávnom vzťahu /na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti)/ alebo obdobnom pracovnom vzťahu s  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (vrátane držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti),
 2. b) pod odborným dohľadom dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorým sa rozumie zdravotnícky pracovník odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní (vrátane farmaceuta, farmaceutického laboranta, sanitára), ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu /na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti)/ alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (vrátane držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti).

Ak nie je prítomný dohliadajúci zdravotnícky pracovník, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci zdravotnícky pracovník.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako príslušný orgán pri podaní úplnej žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní z tretích štátov pre zdravotnícke povolania urýchlene vydáva rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní, ak je predložený doklad o vzdelaní, ktorý preukazuje splnenie kvalifikačných predpokladov.


Žiadosť o výkon stáže u držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Stážista predkladá držiteľovi povolenia na  poskytovanie lekárenskej starostlivosti žiadosť o výkon stáže, ktorej povinnou prílohou je:

 • kópia dokladu totožnosti,
 • kópia právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní dokladu o vzdelaní na účely výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut, farmaceutický laborant, sanitár,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti; u cudzinca sa zdravotná spôsobilosť môže preukázať aj dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike, takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 38 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania.

Osobitné povinnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, u ktorého stážista vykonáva stáž

Držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, u ktorého stážista začal vykonávať stáž, je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účel výkonu kontroly elektronickou formou na adresu: mzsr.podatelna@health.gov.sk:

 1. a) meno a priezvisko stážistu,
  b) dátum narodenia stážistu,
  c) štátne občianstvo stážistu,
  d) evidenčné číslo rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní dokladu o vzdelaní,
  e) meno a priezvisko dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka,
  f) informáciu, že stážista predložil všetky dokumenty tvoriace povinnú prílohu žiadosti o výkon stáže (v zmysle vyššie uvedeného).

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, u ktorého stážista vykonáva stáž, je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúci zdravotnícky pracovník vykonával odborný dohľad najviac nad troma stážistami a bol osobne prítomný pri výkone stáže; v čase neprítomnosti dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci zdravotnícky pracovník.


Povinnosti stážistu

Stážista je povinný:

 • poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie,
 • vykonávať stáž v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom,
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom stáže.

Povinnosti mlčanlivosti môže stážistu zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov; ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa stážista dozvedel v súvislosti s výkonom stáže, môže stážistu na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva.


Maximálna dĺžka výkonu dočasnej odbornej stáže

Stáž, ktorá začala

 • po skončení krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, možno vykonávať najviac 18 mesiacov bez prerušenia, len u jedného poskytovateľa a bez možnosti jej opakovania,
 • počas trvania krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, možno vykonávať najdlhšie do 180 dní odo dňa skončenia krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

Stážista c/a  zdravotnícky pracovník

Stážista nemá postavenie zdravotníckeho pracovníka, nemá oznamovacie povinnosti voči Slovenskej lekárnickej komore, rovnako ako ich nemá ani poskytovateľ lekárenskej starostlivosti u ktorého stážista stáž vykonáva. 

V prípade záujmu osoby, ktorá nadobudla odbornú kvalifikáciu na výkon zdravotníckeho povolania v štáte, ktorý nie je členským štátom  Európskej únie (vrátane Ukrajiny), o nadobudnutie postavenia zdravotníckeho pracovníka v Slovenskej republike, je nevyhnutným predpokladom výkonu zdravotníckeho povolania (vrátane povolania farmaceut, farmaceutický laborant) na území Slovenskej republiky:

 1. získanie právoplatného rozhodnutia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní postupom tu uvedeným: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/#Konanie

a zároveň

 1. získanie právoplatného rozhodnutia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní odbornej kvalifikácie na základe vykonania doplňujúcej skúšky postupom tu uvedeným https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska.

Po obdržaní právoplatných rozhodnutí ministerstva s vyznačenou doložkou právoplatnosti je potrebné absolvovať zápis do registra zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut vedeného Slovenskou lekárnickou komorou spôsobom tu uvedeným: https://www.slek.sk/pre-farmaceutov/register.