Lekárenstvo 2030 (PGEU): Vízia verejného lekárenstva v Európe

Pharmaceutical Group of European Union (PGEU) je združenie zastupujúce viac než 400 000 verejných lekárnikov v Európe. Členmi PGEU sú národné združenia a profesijné organizácie verejných lekárnikov v 31 európskych krajinách vrátane členských štátov EÚ, kandidátskych krajín EÚ a členov EZVO.

Vízia PGEU pre verejné lekárenstvo 2030 reflektuje požiadavku verejných lekárnikov v Európe o ukotvenie profesie lekárnika ako odborníka na liekovú problematiku a poskytovanie lekárenskej starostlivosti orientovanej na pacienta a ako odborníka, ktorý dokáže riešiť súčasné výzvy v zdravotníctve.

 

Prezident PGEU Michał Byliniak vyhlásil 

"Tento rok PGEU oslavuje svoje 60. výročie. Je načase uznať dôležitosť prínosu lekárenskej profesie pre zdravie ľudí v posledných desaťročiach a pozerať sa do budúcnosti na to, ako môže naše povolanie ďalej prispievať k posilneniu európskych systémov zdravotnej starostlivosti."

"Vzhľadom na spoločné výzvy európskych systémov zdravotnej starostlivosti, ako je finančná udržateľnosť, nedostatok zdravotníckych pracovníkov a rastúce množstvo chronických chorôb, musíme uznať, podporovať a rozvíjať úlohu verejných lekárnikov pri poskytovaní vysoko dostupných a kvalitných služieb lekárenskej starostlivosti a prevencie pre pacientov."

"Verejní lekárnici chcú využiť svoju pozíciu vysokokvalifikovaných odborníkov pracujúcich v srdci európskych spoločenstiev na ďalšie zlepšovanie verejného zdravia v meniacom sa zdravotníckom prostredí, ktoré požaduje čoraz viac personalizovaný, pacientsky orientovaný a digitalizovaný prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti."

 

Vízia PGEU pre verejné lekárenstvo 2030 obsahuje týchto 10 kľúčových odporúčaní:

1. Maximalizovať prínosy intervencie verejných lekárnikov pre pacientov a pre systémy zdravotnej starostlivosti prostredníctvom propagácie lekárenských služieb, ktoré zlepšujú terapeutické výsledky a adherenciu k liečbe a minimalizujú riziká spojené s liečebným procesom.

2. Zapojiť verejných lekárnikov do modelov kolektívnej zdravotnej starostlivosti.

3. Povoliť verejným lekárnikom prístup k všetkým relevantným zdravotným informáciám pacientov a k zoznamom liekov, ktoré užívajú.

4. Zapájať lekárnikov do diskusie ohľadom integrácie nových digitálnych riešení pre zdravotnú starostlivosti.

5. V rámci digitalizácie zdravotnej starostlivosti poukázať na lekárnikov ako na dôveryhodný zdroj informácií o zdraví.

6. Podporovať lekárnikov pri implementovaní farmakogenomiky, validovaných klinických pravidiel a reálnych klinických údajov do svojej každodennej praxe s účelom poskytnutia bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti.

7. Podporovať verejných lekárnikov pri poskytovaní zdravotných skríningov, manažmentu užívania liekov, propagácie informácií o zdraví a edukácie o zdraví s cieľom znížiť celkové zaťaženie spôsobené chronickými ochoreniami.

8. Vytvoriť regulačné rámce za účelom maximalizovať hodnotu vysokej dostupnosti verejných lekární pre pacientov.

9. Zabezpečiť, aby verejné lekárne mohli poskytnúť pacientom komplexnú škálu liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré potrebujú.

10. Zabezpečiť, aby odmeňovanie pre verejných lekárnikov za poskytovanie lekárenskej starostlivosti adekvátne reflektovalo ich príspevok k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, k znižovaniu zaťaženia ostatných zdravotníckych služieb a k podpore udržateľnosti zdravotného systému.