Informácie pre absolventov vo veci oznámenia údajov potrebných na registráciu

Informácie pre absolventov vo veci oznámenia údajov potrebných na registráciu

V zmysle § 63 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné, aby absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, oznámil údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

Následne komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do 10 dní do registra od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii. Avšak lehota na spracovanie oznámenia údajov do registra začína plynúť dňom doručenia oznámenia údajov, ktoré obsahuje všetky potrebné a povinné prílohy.

Jednou z povinných príloh oznámenia údajov do registra je aj overená kópia diplomu, bez ktorej nemožno oznámenie údajov považovať za kompletné, a preto neplynie ani 10 -dňová lehota na jeho spracovanie. Z uvedeného dôvodu žiadame absolventov štúdia, aby zasielali oznámenia údajov do registra iba s prílohou, ktorou je overená kópia diplomu. Potvrdenie o ukončení školy nie je na tieto účely dostačujúcim dokladom.

Ďalšími prílohami oznámenia údajov do registra je potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere; doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako 3 mesiace); potvrdenie o úhrade poplatku za zápis do registra.