Informácie pre absolventov

Informácie pre absolventov

Vážení absolventi, vážení budúci zamestnávatelia absolventov,

pre úspešný zápis do registra farmaceutov je potrebné spolu so správne vyplneným tlačivom Oznámenie údajov do registra farmaceutov zaslať povinné prílohy:

  • potvrdenie zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania (originál alebo osvedčená kópia);
  • diplom o absolvovaní druhého stupňa magisterského štúdia (osvedčená kópia) – iný doklad nemôže byť akceptovaný;
  • vyplnené tlačivo Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
  • doklad o úhrade poplatku za zápis do registra zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut vo výške 13 EUR.

V prípade, že prílohy nebudú kompletné, nie je možné farmaceuta do registra farmaceutov zapísať. 


O elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je možné požiadať až po úspešnej registrácii v príslušnej komore. Preukaz vydáva Národné centrum zdravotníckych informácií.
https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/elektronicky-preukaz-zdravotnickeho-pracovnika-epzp-2


Pre úspešný zápis do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory je potrebné vyplniť Žiadosť o zápis do zoznamu členov SLeK a zaslať povinné prílohy:

  • diplom o absolvovaní druhého stupňa magisterského štúdia (osvedčená kópia) – v prípade, že sa zároveň registrujete nie je potrebné diplom zasielať duplicitne;
  • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
  • Absolventi 2022 členský príspevok za rok 2022 neuhrádzajú. Členský príspevok bude vygenerovaný až na rok 2023.