Informácia k upomienkam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

každoročne istá časť členov komory a farmaceutov nezaplatí stanovené príspevky a poplatky v lehote splatnosti v dôsledku čoho sú následne zasielané upomienky resp. v ďalšom používané iné nástroje vymoženia príslušnej pohľadávky. S týmto vymáhaním sú spojené náklady, ktoré možno považovať za neefektívne, keďže sú financované z členských príspevkov členov komory, ktorí si svoje povinnosti plnia riadne a včas. Bolo preto žiaduce týmito nákladmi zaťažiť tých, ktorí si svoje povinnosti neplnia načas a preto Snem Slovenskej lekárnickej komory na svojom rokovaní dňa 23.11.2019 prijal rozhodnutie, podľa ktorého v prípade omeškania úhrady členského príspevku a/alebo poplatku komore patriaceho (ďalej len „pohľadávka“) komora upozorní dlžníka na vznik pohľadávky:

  1. po uplynutí 7 dní odo dňa splatnosti pohľadávky výzvou zobrazenou v osobnom účte dlžníka  zriadenom na www.slek.sk („pripomienka úhrady“),
  2. po uplynutí 30 dní odo dňa splatnosti pohľadávky výzvou zaslanou elektronickou poštou na adresu, ktorú na účely komunikácie s komorou dlžník uviedol a v prípade ak elektronická adresa uvedená nie je, doporučenou zásielkou, a to s uvedením lehoty úhrady, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní (ďalej len „1. upomienka“),
  3. po uplynutí 60 dní odo dňa splatnosti pohľadávky výzvou zaslanou elektronickou poštou na adresu, ktorú na účely komunikácie s komorou dlžník uviedol a v prípade ak elektronická adresa uvedená nie je, doporučenou zásielkou do vlastných rúk, a to s uvedením lehoty úhrady, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní (ďalej len „2. upomienka“),
  4. po uplynutí 90 dní odo dňa splatnosti pohľadávky výzvou zaslanou doporučenou zásielkou do vlastných rúk, a to s uvedením lehoty úhrady, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní („predžalobná výzva“).

Následne, ak nedôjde k dobrovoľnému plneniu pohľadávky, komora má právo na úhradu poplatkov spojených s uplatnením pohľadávky postupom vyššie uvedeného podľa:
1.písm. a) vo výške 0 eur,
2. písm. b) vo výške 5 eur v prípade upomienky zaslanej elektronickou poštou a vo výške 10 eur  v prípade upomienky zaslanej doporučenou zásielkou,
3. písm. c) vo výške 20 eur v prípade upomienky zaslanej elektronickou poštou a vo výške 30 eur  v prípade upomienky zaslanej doporučenou zásielkou do vlastných rúk,
4. písm. d) vo výške 50 eur.

S ohľadom na uvedené, v prípade, že nedôjde k riadnemu zaplateniu pohľadávky Slovenskej lekárnickej komory, táto pohľadávka sa zvyšuje o sumu poplatkov s jej vymáhaním spojených ako aj o sumu trov súdneho konania.