Aktualizované: Dotácie na energie

Aktualizované: Dotácie na energie

 

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo súhrn informácií potrebných k poskytnutiu dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu za oprávnené obdobie od 1. januára 2023 do 31. marca 2023, pričom sa bude kompenzovať 80 % rozdielu zvýšenia ceny, ktorá  sa vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh, a/alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Oprávneným príjemcom dotácie môže byť aj držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je poskytovateľom lekárenskej starostlivosti ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak spĺňa podmienky vo výzve na predkladanie žiadostí uvedené.

Upozorňujeme, že oprávneným žiadateľom/príjemcom dotácie je len subjekt, ktorý má zriadené oficiálne samostatné odberné miesto (uzatvorenú zmluvu s dodávateľom energie). Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni ako nájomca spĺňa túto podmienku ako aj ostatné podmienky stanovené vo výzve, v takom prípade je oprávneným žiadateľom/príjemcom dotácie. Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni ako nájomca nespĺňa túto podmienku, nie je oprávneným žiadateľom/príjemcom dotácie, čo ale nevylučuje, aby ním bol prenajímateľ samotný a preto odporúčame komunikovať priamo s prenajímateľom samotným.

Informácie s vecou súvisiace sú dostupné tu: https://energodotacie.mhsr.sk/Pvyzva.html

Žiadosť za oprávnené obdobie:

  • január 2023 je možné podávať v priebehu februára 2023,
  • január 2023 - február 2023 je možné podávať v priebehu marca 2023,
  • január 2023 - marec 2023 je možné podávať v priebehu apríla 2023.

Od ktorého dňa v danom mesiaci bude možné podávať žiadosť bude Ministerstvom hospodárstva SR cestou https://energodotacie.mhsr.sk/ ešte len oznámené, preto je potrebné túto webovú stránku priebežne sledovať.

Všetky otázky s poskytovaním dotácii spojené adresujte priamo Ministerstvu hospodárstva SR:
Telefón: +421 918 672 375
E-mailová adresa: energodotacie@mhsr.sk

AKTUALIZOVANÉ:

MH SR 21.02.2023 vyhlásilo výzvu, na základe ktorej je možno podať žiadosť o poskytnutie dotácie https://energodotacie.mhsr.sk/Pziadost.html za oprávnené obdobie mesiaca január 2023.