Aktuálne informácie: Verzia V6 e-zdravia

Aktuálne informácie: Verzia V6 e-zdravia

Vážení členovia,

upozorňujeme Vás na zverejnenie usmernení MZ SR týkajúcich sa postupu pri predpisovaní a výdaji liekov vo verzii V6 elektronického zdravotníctva a informujeme Vás o iniciatíve SLeK v tejto oblasti s upozornením na možné dôsledky v lekárenskej praxi.

1/ Genéza príslušnej právnej úpravy

Takmer pred rokom, dňa 1. augusta 2023, nadobudol účinnosť zákon č. 293/2023 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/293/20240101#predpis.clanok-1.bod-67, ktorým sa o. i. rozšíril rozsah povinných údajov lekárskeho predpisu a preskripčného záznamu o príznak pre osobitne určenú maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne (známy pod označením „kód indikačného obmedzenia“).

Vyžadovanie tejto povinnosti v lekárenskej praxi začalo 15. mája 2024, keď sa ukončilo používanie tzv. V5 a začalo používanie V6 verzie e-zdravia. MZ SR pri tejto príležitosti vydalo usmernenie, zverejnené v časti „Kategorizácia a cenotvorba“ pri zoznamoch kategorizovaných liekov s účinnosťou od 1. mája. 2024 a 1. júna. 2024:

2/ Iniciatíva Slovenskej lekárnickej komory
Slovenská lekárnická komora listom zo dňa 14. mája 2024 (viď príloha) požiadala MZ SR S o zrušenie tohto usmernenia vzhľadom k jeho rozporu s platnou právnou úpravou tak, aby nevznikali pochybnosti o dodržiavaní zákonnosti pri výkone činností zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a o bezodkladnú nápravu dôsledkov týmto usmernením spôsobených, zvlášť v súvislosti so znemožnením vytvorenia dispenzačného záznamu zo strany zdravotných poisťovní.

Dňa 27. mája 2024 sa na základe žiadosti SLeK na pôde MZ SR uskutočnilo stretnutie zástupcov MZ SR, NCZI, všetkých zdravotných poisťovní, poskytovateľov lekárenských informačných systémov s prezidentom SLeK PharmDr. Ondrejom Sukeľom a právnou zástupkyňou SLeK JUDr. Luciou Dávidek.

Na tomto stretnutí sme podrobne informovali o postoji SLeK vo veci vymáhania uvádzania kódu indikačných obmedzení, neumožnení ukladania dispenzačných záznamov zo strany zdravotných poisťovní a o ďalších súvislostiach, ktoré aj nad rámec zákonných povinností priniesla implementácia V6 verzie e-zdravia.

V tomto kontexte zástupcovia SLeK s poukazom na ustanovenia §120 a 121 zákona č. 362/2011 Z. z. zdôraznili, že:

 • za úplnosť a správnosť vyplnenia preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu zodpovedá lekár, ktorý preskripčný záznam, lekársky predpis alebo lekársky poukaz vyplnil (§ 120 ods. 2);
 • osoba oprávnená vydávať lieky nevydá humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ak preskripčný záznam, lekársky predpis alebo lekársky poukaz nie je vyplnený podľa odseku 1, okrem dôležitého humánneho lieku, o vydaní ktorého rozhodne osoba oprávnená vydať humánny liek s prihliadnutím na naliehavosť podania humánneho lieku pacientovi, ak ide o bezprostredné ohrozenie života alebo hrozí závažné zhoršenie jeho zdravotného stavu (§ 120 ods. 2);
 • ak verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vydala liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorého predpísaním predpisujúci lekár porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia alebo povinnosť podľa § 119 ods. 13, zdravotná poisťovňa uvedená v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze je povinná uhradiť zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti.

Na stretnutí došlo k nasledovnej dohode a konsenzu zúčastnených:

 • V6 verzia e-zdravia neumožňuje vystavenie nesprávneho preskripčného záznamu, teda novo vystavené preskripčné záznamy nespôsobia pri výdaji žiadne komplikácie,
 • repetatur preskripčné záznamy, vystavené vo verzii V5, s predpísaným liekom, pri ktorom je v zmysle aktuálne platného kategorizačného zoznamu povinnosť uvádzať kód indikačného obmedzenia sa budú posudzovať nasledovne:
  1. V kategorizačnom zozname pribudne nový stĺpec (C) s názvom Z/W/Y, v ktorom bude môcť byť uvedené písmeno Z, W, alebo Y v nasledujúcich prípadoch:
   1. pri liekoch s obsahom apixabanu a edoxabanu – tie nebude možné vydať, ak nebude uvedený správny kód indikačného obmedzenia; pacientovi je potrebné odporúčať vystavenie nového lekárskeho predpisu;
   1. pri liekoch, ktoré sú predmetom MEA zmlúv - tie nebude možné vydať, ak nebude uvedený správny kód indikačného obmedzenia; pacientovi je potrebné odporúčať vystavenie nového lekárskeho predpisu;
  1. Lieky, ktoré nebudú mať v stĺpci C uvedené písmena Z, W, alebo Y (položka stĺpca bude prázdna) a budú predpísané na papierovom lekárskom predpise, alebo repetatur prekripčnom zázname bez uvedenia správneho kódu indikačného obmedzenia bude možne realizovať tzv. vynúteným zápisom v zmysle § 120 ods. 3 zákona.
 

2/ Iniciatíva Slovenskej lekárnickej komory
Slovenská lekárnická komora listom zo dňa 14. mája 2024 (viď príloha) požiadala MZ SR S o zrušenie tohto usmernenia vzhľadom k jeho rozporu s platnou právnou úpravou tak, aby nevznikali pochybnosti o dodržiavaní zákonnosti pri výkone činností zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a o bezodkladnú nápravu dôsledkov týmto usmernením spôsobených, zvlášť v súvislosti so znemožnením vytvorenia dispenzačného záznamu zo strany zdravotných poisťovní.

Dňa 27. mája 2024 sa na základe žiadosti SLeK na pôde MZ SR uskutočnilo stretnutie zástupcov MZ SR, NCZI, všetkých zdravotných poisťovní, poskytovateľov lekárenských informačných systémov s prezidentom SLeK PharmDr. Ondrejom Sukeľom a právnou zástupkyňou SLeK JUDr. Luciou Dávidek.

Na tomto stretnutí sme podrobne informovali o postoji SLeK vo veci vymáhania uvádzania kódu indikačných obmedzení, neumožnení ukladania dispenzačných záznamov zo strany zdravotných poisťovní a o ďalších súvislostiach, ktoré aj nad rámec zákonných povinností priniesla implementácia V6 verzie e-zdravia.

V tomto kontexte zástupcovia SLeK s poukazom na ustanovenia §120 a 121 zákona č. 362/2011 Z. z. zdôraznili, že:

 • za úplnosť a správnosť vyplnenia preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu zodpovedá lekár, ktorý preskripčný záznam, lekársky predpis alebo lekársky poukaz vyplnil (§ 120 ods. 2);
 • osoba oprávnená vydávať lieky nevydá humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ak preskripčný záznam, lekársky predpis alebo lekársky poukaz nie je vyplnený podľa odseku 1, okrem dôležitého humánneho lieku, o vydaní ktorého rozhodne osoba oprávnená vydať humánny liek s prihliadnutím na naliehavosť podania humánneho lieku pacientovi, ak ide o bezprostredné ohrozenie života alebo hrozí závažné zhoršenie jeho zdravotného stavu (§ 120 ods. 2);
 • ak verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vydala liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorého predpísaním predpisujúci lekár porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia alebo povinnosť podľa § 119 ods. 13, zdravotná poisťovňa uvedená v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze je povinná uhradiť zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti.

Na stretnutí došlo k nasledovnej dohode a konsenzu zúčastnených:

 • V6 verzia e-zdravia neumožňuje vystavenie nesprávneho preskripčného záznamu, teda novo vystavené preskripčné záznamy nespôsobia pri výdaji žiadne komplikácie,
 • repetatur preskripčné záznamy, vystavené vo verzii V5, s predpísaným liekom, pri ktorom je v zmysle aktuálne platného kategorizačného zoznamu povinnosť uvádzať kód indikačného obmedzenia sa budú posudzovať nasledovne:
  1. V kategorizačnom zozname pribudne nový stĺpec (C) s názvom Z/W/Y, v ktorom bude môcť byť uvedené písmeno Z, W, alebo Y v nasledujúcich prípadoch:
   1. pri liekoch s obsahom apixabanu a edoxabanu – tie nebude možné vydať, ak nebude uvedený správny kód indikačného obmedzenia; pacientovi je potrebné odporúčať vystavenie nového lekárskeho predpisu;
   1. pri liekoch, ktoré sú predmetom MEA zmlúv - tie nebude možné vydať, ak nebude uvedený správny kód indikačného obmedzenia; pacientovi je potrebné odporúčať vystavenie nového lekárskeho predpisu;
  1. Lieky, ktoré nebudú mať v stĺpci C uvedené písmena Z, W, alebo Y (položka stĺpca bude prázdna) a budú predpísané na papierovom lekárskom predpise, alebo repetatur prekripčnom zázname bez uvedenia správneho kódu indikačného obmedzenia bude možne realizovať tzv. vynúteným zápisom v zmysle § 120 ods. 3 zákona.

 

3/ Implementácia záverov stretnutia a postoj Slovenskej lekárnickej komory

SLeK vyslovila v rámci pripomienkovania zápisu uvedenej dohody v záujme právnej istoty poskytovateľov lekárenskej starostlivosti požiadavku, aby v prípade podľa bodu b) bola doplnená poznámka „a chýbajúci kód IO sa nebude považovať za dôvod na odmietnutie úhrady z verejného ZP.“

Táto požiadavka bola zo strany zdravotných poisťovní a MZ SR odmietnutá.

Na základe tohto odmietnutia SLeK upozornila zúčastnených na vysoké riziko odmietania výdaja liekov a na skutočnosť, že spochybnením platnosti lekárskych predpisov v tomto období, sa spochybňuje legitimita úhrady lekárskych predpisov realizovaných od 1. augusta 2023. SLeK vyslovila v tomto kontexte požiadavku o doplnenie poznámky: „a chýbajúci kód IO sa bude považovať za dôvod odmietnutia úhrady z verejného ZP s možnosťou úhrady vydaného lieku poistencom“.

Ani táto požiadavka nebola akceptovaná a dňa 4. júna 2024 MZ SR zverejnilo nasledovné usmernenie:

 

 

 

4/ Upozornenie Slovenskej lekárnickej komory na potenciálne dopady v lekárenskej praxi

V zmysle uvedeného Slovenská lekárnická komora vydáva v záujme právnej a ekonomickej ochrany svojich členov nasledovné upozornenie:

Slovenská lekárnická komora na základe platného právneho stavu a na základe informácií zverejnených v usmernení MZ SR dňa 4. júna 2024 na stránke https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202406 upozorňuje svojich členov, že

 • pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti na základe lekárskych predpisov v listinnej podobe, ako aj preskripčných záznamov,
 • pokiaľ tieto neobsahujú náležitosti podľa § 120 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z., vrátane kódu indikačného obmedzenia,
 • existuje vysoké riziko neumožnenia vytvorenia dispenzačného záznamu zo strany zdravotnej poisťovne
 • a aj v prípade jeho vytvorenia vynúteným zápisom riziko následného odmietnutia úhrady takto poskytnutej a vykázanej lekárenskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia.