ABSOLVENTI 2023

ABSOLVENTI 2023

 

Vážení absolventi, vážení budúci zamestnávatelia absolventov,

 

jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut je registrácia v Slovenskej lekárnickej komore.


Pre úspešný zápis do registra farmaceutov je potrebné spolu so správne vyplneným tlačivom Oznámenie údajov do registra farmaceutov zaslať povinné prílohy:

  • potvrdenie zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania (originál alebo osvedčená kópia);
  • diplom o absolvovaní druhého stupňa magisterského štúdia (osvedčená kópia);
  • výpis z registra trestov, alebo vyplnené tlačivo Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;
  • doklad o úhrade poplatku za zápis do registra zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut vo výške 13 EUR.

V prípade, že prílohy nebudú kompletné, nie je možné farmaceuta do registra farmaceutov zapísaťDokumenty prosím zasielajte až po nadobudnutí diplomu.

O preukaz zdravotníckeho pracovníka je možné požiadať až po úspešnej registrácii v príslušnej komore.

Dňom registrácie začínajú plynúť farmaceutovi oznamovacie povinnosti a povinnosť sa sústavne vzdelávať.


Pre úspešný zápis do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory je potrebné vyplniť Žiadosť o zápis do zoznamu členov SLeK a zaslať povinné prílohy:

  • diplom o absolvovaní druhého stupňa magisterského štúdia (osvedčená kópia);
  • výpis z registra trestov, alebo vyplnené tlačivo Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

V prípade, že súbežne žiadate o zápis do registra farmaceutov a do zoznamu členov komory nie je potrebné prikladať osvedčenú kópiu diplomu duplicitne. 

Absolventi z roku 2023 členský príspevok za rok 2023 neuhrádzajú, tento poplatok im bude vygenerovaný až na rok 2024.