15. september: Ukončenie mimoriadnej situácie

15. september: Ukončenie mimoriadnej situácie

S účinnosťou od 15. septembra 2023 od 06:00 hod. Vláda SR prijala uznesenie, ktorým odvolala mimoriadnu situáciu  v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 pre územie Slovenskej republiky.

1. Podľa § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z., počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je možné ovládanie štátneho jazyka preukázať čestným vyhlásením; čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka sa musí nahradiť overením ovládania štátneho jazyka podľa prvej vety najneskôr do 90 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20230901#paragraf-31.odsek-4


2. Podľa § 42 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z., povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať sa za obdobie krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 považuje za splnenú, ak zdravotnícky pracovník splní podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania do 180 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20230901#paragraf-42.odsek-5

Lehota na splnenie uvedených povinnosti začala plynúť 16.09.2023 a uplynie vo vzťahu k 90 dňom 14.12.2023 a vo vzťahu k 180 dňom 13.03.2024.

Vo vzťahu k:

  • preukázaniu ovládania štátneho jazyka: nakoľko medzičasom - konkrétne od 15.03.2022 došlo k zmene legislatívy, podľa ktorej ovládanie štátneho jazyka cudzinec preukazuje aj dokladom o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky a nakoľko predpokladám, že v registri nie je v období od 12.03.2020 do 15.09.2023 /t. j. v období, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 do jej zrušenia/, zapísaný cudzinec, ktorý nevykonal doplňujúcu skúšku, povinnosť uvedená v § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. by sa nemala vzťahovať na žiadneho farmaceuta,
  • povinnosti sústavne sa vzdelávať, lehota uplynie 13.03.2024.

3. Podľa § 119 ods. 29 a ods. 30 zákona č. 362/2011 Z. z.., počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky bol oprávnený predpísať kategorizovaný sortiment lekárne v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní akýkoľvek  ošetrujúci lekár alebo sestra v uvedenom ods. 29 uvedená s tým, že sa neuplatňovali preskripčné a indikačné obmedzenia.

Zdroj:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/20230801#paragraf-119.odsek-29
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/20230801#paragraf-119.odsek-30

Tieto ustanovenia stratili dňa 15. septembra 2023 od 06:00 hod. účinnosť.