Sekcia nemocničných lekárnikov

 

Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory vznikla v roku 1994 vo forme samostatnej odbornej sekcie Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) ako dobrovoľné združenie nemocničných lekárnikov, reprezentujúce a definujúce ich potreby a požiadavky. Okrem participácie na tvorbe farmaceutickej legislatívy, sekcia zabezpečuje pre nemocničných lekárnikov rôzne vzdelávacie aktivity. Každoročne organizuje Kongres nemocničného lekárenstva, rôzne tematické kurzy a pod. Od roku 1996 je Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK začlenená do Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP – European Association of Hospital Pharmacists). To umožňuje slovenským nemocničným lekárnikom aktívnu účasť na vzdelávacích aktivitách a kongresoch organizovaných EAHP a tiež participáciu na tvorbe dokumentov a formovaní politiky EAHP. Slovenskí nemocniční lekárnici aktívne spolupracujú aj so sekciou nemocničnej farmácie Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP).

Výbor Sekcie nemocničných lekárnikov

Doc. PharmDr. Juraj Sýkora CSc. – predseda sekcie
PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.
PharmDr. Zuzana Obšatníková, MPH

EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) 

Európska asociácia nemocničných lekárnikov reprezentuje viac ako 19 tisíc nemocničných lekárnikov v 35 európskych krajinách. Ako jediná asociácia národných organizácií reprezentuje nemocničných lekárnikov na európskej a medzinárodnej úrovni. Rozvíja profesiu nemocničného lekárnika v rámci Európy za účelom zaistenia kontinuálneho zlepšovania výslednej liečby a starostlivosti o pacientov v podmienkach nemocnice.

http://www.eahp.eu/

Vyhlásenia európskeho nemocničného lekárenstva

Je to súbor štandardov nemocničnej lekárenskej praxe, ktoré boli v roku 2014 zostavené a publikované EAHP pre európske zdravotnícke systéme, s cieľom zabezpečiť bezpečné, efektívne a optimálne používanie liekov v spolupráci s multidisciplinárnymi tímami. Sú to vyjadrenia spoločne dohodnuté s európskymi pacientskymi a profesijnými organizáciami o tom, čo by mal každý európsky zdravotnícky systém dosiahnuť v rámci poskytovania nemocničnej lekárenskej starostlivosti.

Vyhlásenia európskeho nemocničného lekárenstva a Slovník pojmov v Slovenskom jazyku. 
 

Implementácia Vyhlásení európskeho nemocničného lekárenstva

EAHP spolu s národnými asociáciami pracuje na úplnom zavedení Európskych vyhlásení nemocničného lekárenstva v jej členských krajinách.

http://statements.eahp.eu/about/implementation-plan


Nástroj na sebahodnotenie (Self assessment tool)

Každý nemocničný lekárnik má možnosť hodnotiť svoje zdravotnícke zariadenie pomocou nástroja na sebahodnotenie, vytvoriť tzv. akčný plán a následne sledovať rozvoj nemocničného lekárenstva.

http://sat.eahp.eu/en/home

Sústavné, špecializačné a certifikačné vzdelávanie

Congress of the EAHP
Kongres českých nemocničných lekárnikov

Príprava liečiv a kontrola liečiv

http://magistraliter.sk/

Mimoriadny dovoz liekov

Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov 

Žiadosť o skupinové a individuálne povolenie neregistrovaného lieku

Antidotá

http://www.ntic.sk/ntic.php?adr=antidota
Národné Toxikologické Informačné Centrum 

Nedostatkové lieky

http://www.sukl.sk/buxus/docs/Inspekcia/PostregistracnaKontrola/hlasenia_november.xls

Odborné informácie, články, prednášky

Farmaceutický obzor 
EJHP

Viac informácií k objednávke

 

Čo robia nemocniční lekárnici?