Pre študentov

Informácie pre absolventov

V zmysle § 63 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné, aby absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, oznámil údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

Následne komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do 10 dní do registra od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii. Avšak lehota na spracovanie oznámenia údajov do registra začína plynúť dňom doručenia oznámenia údajov, ktoré obsahuje všetky potrebné a povinné prílohy.

Jednou z povinných príloh oznámenia údajov do registra je aj overená kópia diplomu, bez ktorej nemožno oznámenie údajov považovať za kompletné, a preto neplynie ani 10 -dňová lehota na jeho spracovanie. Z uvedeného dôvodu žiadame absolventov štúdia, aby zasielali oznámenia údajov do registra iba s prílohou, ktorou je overená kópia diplomu. Potvrdenie o ukončení školy nie je na tieto účely dostačujúcim dokladom.

Ďalšími prílohami oznámenia údajov do registra je potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere; doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako 3 mesiace); potvrdenie o úhrade poplatku za zápis do registra.

 

Zoznam výučbových lekárni pre regionálnu komoru Banská Bystrica.pdf

Zoznam výučbových lekárni pre regionálnu komoru Bratislava.pdf

Zoznam výučbových lekárni pre regionálnu komoru Košice.pdf

Zoznam vyučbových lekární pre regionálnu komoru Nitra.pdf

Zoznam výučbových lekárni pre regionálnu komoru Prešov.pdf

Zoznam výučbových lekárni pre regionálnu komoru Trenčín.pdf

Zoznam vyučbových lekární pre regionálnu komoru Trnava.pdf

Zoznam výučbových lekárni pre regionálnu komoru Žilina.pdf

 

Štatút Rady Slovenskej lekárnickej komory o výučbových lekárňach.pdf

 

Výzva na predkladanie projektov

Číslo výzvy SLeK/01/2019

Slovenská lekárnická komora zverejňuje výzvu na predkladanie:

 • projektov konferencií, vrátane medzinárodných, seminárov, kurzov, školení zameraných na získavanie a prehlbovanie poznatkov zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia v niektorej z nasledovných oblastí:
  • nové liečivá, lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny v praxi,
  • nové liekové a aplikačné formy,
  • lieková a lekárenská legislatíva,
  • spoločenské aspekty výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta,
  • lekárenská starostlivosť,
  • interakcie liekov,
  • farmakoterapia geriatrických pacientov,
  • prevencia nádorových ochorení.
 • vedeckých a výskumných projektov zameraných na oblasť lekárenstva, výskum otázok výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta a spoločenského uplatnenia farmaceutov, zlepšovanie kvality lekárenskej starostlivosti a možnosti aplikácie vedeckých poznatkov do lekárenskej praxe,
 • projektov vydávania publikácii z oblastí vyššie uvedených.

Číslo výzvy SLeK/01/2019.pdf

 

Číslo výzvy SLeK/02/2019

Slovenská lekárnická komora zverejňuje výzvu na predkladanie:

A/ projektov zameraných na:

 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí určených pre študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia,
 • vydávanie periodických a neperiodických tlačovín a publikácií určených pre zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia,
 • činnosť klubov, spolkov a združení študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia.

B/ žiadostí o podporu sociálne znevýhodnených študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia.

Číslo výzvy SLeK/02/2019.pdf