Pre študentov

Výzva na predkladanie projektov

 

 

 

 

Číslo výzvy SLeK/01/2018

Slovenská lekárnická komora zverejňuje výzvu na predkladanie:

 

 • projektov konferencií, vrátane medzinárodných, seminárov, kurzov, školení zameraných na získavanie a prehlbovanie poznatkov zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia v niektorej z nasledovných oblastí:
  • nové liečivá, lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny v praxi,
  • nové liekové a aplikačné formy,
  • lieková a lekárenská legislatíva,
  • spoločenské aspekty výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta,
  • pharmaceutical care;
 • vedeckých a výskumných projektov zameraných na oblasť lekárenstva, výskum otázok výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta a spoločenského uplatnenia farmaceutov, zlepšovanie kvality lekárenskej starostlivosti a možnosti aplikácie vedeckých poznatkov do lekárenskej praxe,
 • projektov vydávania publikácii z oblastí vyššie uvedených.

 

 

Číslo výzvy SLeK/02/2018

Slovenská lekárnická komora zverejňuje výzvu na predkladanie:

 

A/ projektov zameraných na:

 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí určených pre študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia,
 • vydávanie periodických a neperiodických tlačovín a publikácií určených pre zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia,
 • činnosť klubov, spolkov a združení študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia.

B/ žiadostí o podporu sociálne znevýhodnených študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia.