Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register licencií

Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register licencií

 

Prevádzkovateľ

Názov

Slovenská lekárnická komora

Sídlo

Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava

IČO

30808898

Kontaktné údaje

+ 421 902 416 418, sekretariat@slek.sk

 

Zodpovedná osoba

Titul, meno, priezvisko

Mgr. Lenka Vasiľová

Kontaktné údaje

+421 901 776 035, lenka.vasilova@slek.sk

 

Prevádzkovateľ v informačnom systéme Register licencií spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účel vedenia Registra licencií.

 

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe podľa  Článku 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  /ďalej len „Nariadenie“/ v spojení so Zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon“/.

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • change agent s. r. o. (vedenie účtovníctva)
 • Allio s.r.o. (správa softvéru registra, správa a údržba počítačovej siete)
 • DÁVIDEK s.  r. o., Klenová 15, 831 01 Bratislava, IČO 47 252 286 (poskytovanie právnych služieb)
 • ADVOKÁT FUTÓ s.r.o., L.Svobodu 2412/8, 075 01 Trebišo, IČO 36 589 489 (vymáhanie poplatkov za vydanie licencie)
 • Mgr. Juraj Janco, Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava, IČO 36131806 (vymáhanie poplatkov za vydanie licencie)

a v prípade dotknutej osoby ako držiteľa licencie na výkon zdravotníckeho povolania aj zdravotným poisťovniam.

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 10 rokov od zrušenia platnosti alebo zániku platnosti licencie.

 

Dotknutá osoba má:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa Nariadenia
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov(právo „na zabudnutie“)ak sú splnené podmienky podľa Nariadenia
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak sú splnené podmienky podľa Nariadenia
 • právo na prenosnosť údajov ak sú splnené podmienky podľa Nariadenia
 • právo podať návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Následkom neposkytnutia osobných údajov je zastavenie konania o vydanie licencie.

 

Aktualizované v Bratislave 12.12.2018